Prevencia korupcie

Protikorupčná linka

Protikorupčná linka na oznamovanie podozrení z korupčného správania zamestnancov Environmentálneho fondu

stiahnuť

Protikorupčná politika Environmentálneho fondu

Protikorupčná politika Environmentálneho fondu (ďalej len „protikorupčná
politika“) je základným dokumentom, ktorého účelom je posilnenie protikorupčnej
prevencie, minimalizovanie priestoru na korupciu a vzniku korupčných rizík, poskytuje
rámec na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov.
Protikorupčná politika je vypracovaná v súlade a v nadväznosti na:

  • Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019-2023,
  • STN ISO 37001:2019 Systémy manažérstva proti korupcii,
  • Protikorupčný program Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
  • Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024.

Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov fondu a všetky osoby,
ktoré konajú v jeho mene.

stiahnuť

Protikorupčný program Environmentálneho fondu

Protikorupčný program Environmentálneho fondu pre rok 2019

stiahnuť

Hodnotiaca správa o plnení protikorupčného programu Environmentálneho fondu pre rok 2019

stiahnuť