Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 120628 Obec Bzenov Vodovod Bzenov
2 120634 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia
3 120645 Obec Slatvina Rozšírenie vodovodu Slatvina
4 120653 Obec Kysucký Lieskovec Voda je život
5 120664 Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce - kanalizačná sieť
6 120719 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1.stavba
7 120723 Obec Orechová Vonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová
8 120728 Obec Lesnica Lesnica - Návrh technických opatrení na minimalizáciu škôd v Pieninskom národnom parku vplyvom cezhraničnej turistiky objekt SO 05 ČOV, Intenzifikácia ČOV BCTS4 pre informačné centrum a sociálne zar
9 120746 Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica - rekonštrukcia vodovodu
10 120791 Obec Marianka Marianka - kanalizácia - Borinská ulica
11 120820 Obec Šajdíkove Humence Šajdíkove Humence-Dojč, Kanalizácia a ČOV Časť: Šajdíkove Humence - Tlaková kanalizácia II. etapa
12 120822 Obec Tušice Kompostovanie bioodpadov v obci Tušice
13 120824 Obec Bernolákovo Rozšírenie separovaného zberu bioodpadu v Bernolákove
14 120839 DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. Plynofikácia kotolne Dom Seniorov Tatranská Štrba
15 120847 Obec Podbiel Výstavba komunikácie v lokalite Pod Pálenicou v Podbieli - SO 02 Kanalizácia splašková
16 120868 Obec Heľpa Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa
17 120903 Obec Košolná Obecná splašková kanalizácia Košolná - 1. etapa
18 120916 Obec Podbiel Výstavba komunikácie v lokalite Pod Pálenicou v Podbieli - SO 04 Vodovod
19 120918 Obec Čeláre ČOV a kanalizácia - Čeláre, I. etapa ČOV
20 120920 Obec Nitrica Rozšírenie verejného vodovodu
21 120940 Obec Biel Biel - tlaková kanalizácia - rozšírenie
22 120948 Obec Vydrník Rozšírenie vodovodnej siete, Vydrník, SO 01 Vodovod - vetva V1,V2
23 120960 KELCOM International Košice, s.r.o. Protipožiarne nádrže Ostrovany
24 120988 Obec Stebnícka Huta Stebnícka Huta - vodovod - rozšírenie
25 121016 SAURIA n.o. Zriadenie karanténnej stanice (záchytného strediska) pre jedovaté a nejedovaté chránené plazy národného a európskeho významu
26 121021 Obec Selec Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Selec
27 121062 Obec Nána Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nána
28 121106 Obec Horné Orešany Zberný dvor Horné Orešany
29 121116 Obec Ruská Nová Ves Zberné nádoby na separovaný zber odpadu v obci Ruská Nová Ves
30 121123 Obec Janova Lehota Zberný dvor Janova Lehota
31 121124 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava Výroba energií prostredníctvom obnoviteľných zdrojov
32 121127 Mestská časť Bratislava - Rača LBG aréna - Prekládka Račianskeho potoka
33 121149 Obec Lovča Zberný dvor Lovča
34 121157 Obec Suchá Dolina Hrádza zachytných štrkov -Prehrádzka na toku č. 124 Suchá Dolina
35 121162 Ľudovít Kekelák Využívanie obnoviteľných zdrojov pre potreby rodinného domu
36 121177 Obec Zubrohlava Obnoviteľné zdroje v budove obecného úradu
37 121185 Ján Holics Výroba tepla a TUV v rodinnom dome obnoviteľnými zdrojmi
38 121189 Obec Nižná Boca Nižná Boca - Kanalizácia
39 121193 PhDr. Pavol Holubčík Výroba tepla v rodinnom dome tepelným čerpadlom
40 121238 Obec Dolná Breznica Sanácia environmentálnej záťaže - Dolná Breznica
41 121246 Obec Rudno nad Hronom Čistenie odpadových vôd v obci Rudno nad Hronom
42 121255 Obec Svätý Anton Svätý Anton - rekonštrukcia ČOV
43 121297 Obec Ratková ZBERNÝ DVOR RATKOVÁ
44 121301 Obec Tuhrina Tuhrina - ČOV pre rómsku komunitu
45 121302 Obec Vinné Revitalizácia jazera Vinné - Vinianske jazero
46 121303 Obec Poša Poša - prepojovacie kanalizačné potrubie
47 121304 Obec Ďurkov Rozšírenie dažďovej kanalizácie v obci Ďurkov
48 121307 Obec Belža Belža - prevádzkové a strojné vybavenie
49 121310 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín
50 121338 Obec Malé Zálužie Zberný dvor Pod Karačkou Malé Zálužie
51 121344 Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Trnava Znovuzarybnenie VN Horné Orešany
52 121363 Obec Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom - verejná kanalizácia a ČOV - 1.stavba
53 121376 Obec Chtelnica Zberný dvor obce Chtelnica
54 121380 Obec Čičava Zberný dvor - Čičava
55 121395 Obec Krásno Efektívne separovanie
56 121397 Obec Podkonice Zberné miesto Podkonice
57 121413 SZOPK, Základná organizácia Slovenský raj Zisťovanie výskytu rakov vo vodnom toku Poprad a Štrbskom plese na území TANAP-u
58 121414 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. Skládka odpadov Brehov I - uzatvorenie a rekultivácia skládky
59 121417 Obec Rabča Využívanie obnoviteľných zdrojov v areáli ZŠ s MŠ
60 121422 Obec Kláštor pod Znievom Zakrytie a rekultivácia skládky Kláštor pod Znievom
61 121424 Obec Zubné Stavebné úpravy obecného úradu Zubné
62 121430 Obec Štrba Zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia modernizáciou zdrojov tepla v obci Štrba
63 121433 Obec Čereňany Sanácia environmentálnej záťaže - Čereňany, II. III. a IV. etapa
64 121439 Obec Nitrianska Blatnica Zakúpenie zberných nádob na triedený zber a zhodnocovanie BRO v obci Nitrianska Blatnica
65 121457 Obec Blatné Remety Blatné Remety - zberný dvor
66 121458 Mesto Vráble Verejná kanalizácia na ul. 1.mája pozdĺž autobusovej stanice vo Vrábľoch
67 121482 Obec Ratková Ratková - zberný dvor
68 121509 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava
69 121531 Obec Osikov Čistiareň odpadových vôd Osikov
70 121534 Mesto Banská Štiavnica Nákup vozidla v vysokozdvižnou plošinou pre ekologiskejšie mesto
71 121547 Obec Kajal Čerešnová aleja - splašková kanalizácia, prípojky splaškovej kanalizácie
72 121551 Obec Potônske Lúky Obecná kanalizácia a MCOV AT 500
73 121557 Obec Gajary Gajary,dobudovanie kanalizácie a vodovodu
74 121569 Obec Kysucký Lieskovec Kvalitné ovzdušie pre náš život
75 121576 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka Kúpa polievacích a zametacích vozidiel ako opatrenie pre obmedzenie prašnosti a zlepšenie kvality ovzdušia v mestskej časti Bratislava - Petržalka
76 121580 Mestská časť Bratislava - Rača LBG aréna - Prekládka Vodovodu DN800
77 121583 Obec Matejovce nad Hornádom Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Matejovce nad Hornádom
78 121622 Obec Viničky ZDRUŽENÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A PRÍPOJKA VINIČKY - HATFA
79 121657 Centrum pre otvorenú politiku Zelené Slovensko pre 21. storočie: start-up zelenej agendy
80 121678 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Regionálna projektová súťaž - Botanikiáda 2017
81 121755 Cyklo green park Vodná nádrž Nemečky, 1. etapa
82 121782 Obec Prievaly ČOV a kanalizácia Prievaly
83 121785 Obec Farná Farná- vodovod, vinohrady.
84 121793 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba
85 121824 Obec Horný Kalník Stavebné úpravy odvodňovacích priekop
86 121887 Obec Dobrá Niva Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
87 121902 Obec Kordíky Miestna komunikácia pre IBV Mocnovská
88 121908 Obec Banské Rekonštrukcia čerpacej stanice pre stavbu: Infraštruktúra pre rómske osady
89 121946 Green Foundation, nadácia Roots&Shoots
90 121949 Obec Horná Ves Oprava oporného múru cesty po povodni v obci Horná Ves
91 121956 Redhill Production, s.r.o. Televízna relácia pre deti - ECONAUTI
92 121980 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo- zapojenie vodárenského zdroja HS-3
93 121984 Obec Proč Proč - verejný vodovod
94 121985 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice
95 121992 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce
96 122005 Obec Horná Strehová Horná Strehová - vodovod, výtlačné a zásobné potrubie
97 122014 Obec Podkriváň Podkriváň, zásobovanie obce pitnou vodou
98 122021 Obec Rakovec nad Ondavou Vodovodná sieť obce Rakovec nad Ondavou
99 122046 Barbora Faybíková Komunitné kompostovanie na ulici Antona Prídavku 22, Prešov
100 123092 Obec Blatné Remety Blatné Remety - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
101 123390 Obec Brunovce Odstránenie skládky odpadov
102 123485 Obec Ľutina Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Ľutina
103 123739 Obec Hankovce Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hankovce
1 122775 Obec Kráľovce Zateplenie a oprava fasády telocvične - Obec Kráľovce
2 122856 Obec Stankovany Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy s materskou školou Stankovany
3 122858 Obec Kuzmice Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - Základná škola Kuzmice
4 122928 Obec Diviacka Nová Ves Obnova Materskej školy Diviacka Nová Ves
5 122966 Obec Belina Zateplenie a stavebné úpravy budovy obecného úradu a kultúrneho domu Belina
6 122971 Obec Remeniny Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry (obecnej budovy súp. č. 11)
7 123119 Obec Abrahám Obecný kultúrny dom - obec Abrahám
8 123145 Obec Tuhár Obnova objektu kultúrneho objektu Tuhár, okres Lučenec
9 123146 Obec Haláčovce Zateplenie obecného úradu
10 123148 Mesto Komárno Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
11 123164 Jeseň života, Zariadenie sociálnych služieb Levice Výmena strechy a zateplenie DSS
12 123192 Obec Buková Kultúrny dom Buková - Zateplenie obvodového a strešného plášťa
13 123205 Obec Plavé Vozokany Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov budovy Základnej školy v Plavých Vozokanoch
14 123213 Obec Hnilec Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu centra miestnych služieb v obci Hnilec
15 123305 Obec Nižná Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy na Materskej škole v obci Nižná
16 123306 Obec Jasenovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Jasenovce
17 123318 Obec Košúty Zateplenie objektu základnej školy v Košútoch
18 123351 Obec Gočovo Rekonštrukcia obalových konštrukcií MŠ v Gočove
19 123385 Obec Keť Rekonštrukcia materskej školy v obci Keť
20 123405 Obec Slatvina Zateplenie objektu spoločnej budovy sídla Obecného úradu, Kultúrneho domu a Materskej školy v obci Slatvina - zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov
21 123548 Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga Základná škola - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností (final)
22 123559 Obec Horná Lehota Rekonštrukcia a zateplenie viacúčelovej budovy obecného úradu
23 123571 Obec Bukovec OBNOVA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
24 123573 Obec Dunajský Klátov Zlepšenie energetickej hospodárnosti - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - Dunajský Klátov
25 123583 Obec Chrťany Rekonštrukcia kultúrneho domu Chrťany
26 123585 Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy a prístavba ZŠ Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš - I. etapa
27 123665 Obec Markovce ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI KULTÚRNEHO DOMU
28 123720 Mesto Podolínec Zateplenie domu služieb
29 123724 Obec Lieskovec Rekonštrukcia kultúrneho domu - zvýšenie energetickej účinnosti vrátane zateplenia
30 123779 Obec Sedmerovec Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia - prestavba budovy OÚ Sedmerovec
31 123781 DOMOV JESIENKA ŠURANY Zateplenie ubytovne pre marginalizované skupiny obyvateľov, Šurany-Kopec
32 123790 Obec Opatovská Nová Ves Prestavba a zateplenie polyfunkčnej budovy v obci Opatovská Nová Ves
33 123805 Technická univerzita v Košiciach Zlepšenie energetických vlastností budovy
34 123884 Obec Omastiná Budova obecného úradu v Omastinej
35 123922 Mesto Trenčín MŠ na ulici M. Turkovej, stavebné úpravy
36 123937 NITRAVA, Zariadenie sociálnych služieb Nitra Výmena okien a balkónových dverí v "NITRAVA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
37 123961 Obec Rokytov Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základná škola s Materskou školou Rokytov
38 123988 Obec Sliepkovce Zníženie energetickej náročnosti objektu "administratívna budova" v obci Sliepkovce
39 124018 Obec Veľký Grob Zateplenie a obnova Obecného úradu Veľký Grob