Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 127742 Obec Marianka Marianka - kanalizácia - Borinská ulica
2 127745 Obec Lipovany Úprava potoka a protipovodňová ochrana v obci Lipovany
3 127757 Obec Čierny Brod Rozšírenie verejnej kanalizácie - Čierny Brod
4 127781 Obec Ličartovce Protipovodňová ochrana Ličartovce
5 127811 Audentes, s. r. o. Permakultúrne vzdelávacie centrum
6 127814 Obec Ratkovce Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v obci Ratkovce
7 127818 NPP EXPRES s. r. o. Travel sound map - Slovakia
8 127819 Obec Dolné Naštice Rozšírenie vodovodu Dolné Naštice
9 127849 Obec Pleš Protipovodňová ochrana v obci Pleš
10 127851 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS -3
11 127853 Obec Veľké Ozorovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Ozorovce
12 127875 Obec Podkonice Kanalizácia - lokalita Pod Bukovinou, Podkonice - I. etapa
13 127885 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves Nákup technických zariadení na podporu zberu a zvozu BRKO v Košickej Novej Vsi
14 127893 Ing. Antónia Zemanová Rodinný dom, Košická Nová Ves - p.č. 1164/717
15 127919 Obec Kalinov Kompostovisko do 10t - Kalinov, Zber a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kalinov
16 127936 Obec Belža Belža - kanalizácia
17 127938 Obec Vyšná Hutka Vyšná Hutka - vodovod, SO 01 Prepojovacie potrubie v Krásnej n/H., SO 02 Prívodné potrubie, SO 03 ČS a výtlačné potrubie, SO 04 Vodojem, SO 06 Elektrická prípojka a ovládací kábel, Vyšná Hutka - vodovod, SO 05 Rozvodná vodovodná sieť
18 127945 Mesto Brezno Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov
19 127947 Stanislav Zeman Rodinný dom - teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
20 127948 Obec Rykynčice Rekonštrukcia vodovodnej siete Rykynčice
21 127950 Last solution s.r.o. Environmentálne vzdelávanie pre predškolákov
22 127961 VOX terra Environmentálne vzdelávanie trochu inak - Spoločenská stolová hra Kráľ Lesa
23 127972 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce
24 128015 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo
25 128021 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV
26 128022 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I etapa
27 128025 Obec Heľpa Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejnej budovy (Materská škola v Heľpe)
28 128054 ČOV ŠIŠOV Odkanalizovanie kaštieľa, ZŠ, MŠ
29 128064 Obec Červená Voda Červená Voda – Vodovod, Doplnenie vodných zdrojov, rozšírenie vodovodu
30 128078 OZ VEGANSKÉ HODY Veganské hody 2018
31 128100 Zeler Náučno-informačný portál a mobilná informačná platforma
32 128104 Obec Oravská Lesná Nákup techniky na zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oravská Lesná
33 128108 Obec Plechotice III. stavba - Rozvod vody v obci Plechotice
34 128127 Mgr. Zdenka Rabayová - ENVIRA 21. storočie-magazín pre priemyselnú ekológiu s prílohou Fondy EÚ a životné prostredia na Slovensku
35 128178 Obec Čelovce Čelovce-Vodovod
36 128185 Obec Jenkovce Výstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
37 128190 Obec Pichne Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Pichne - II. etapa
38 128252 Obec Horné Trhovište Kanalizácia a ČOV - Horné Trhovište, Inžinierske siete k bytovým domom
39 128265 Mesto Detva Nákup zberového vozidla pre zabezpečenie štandardného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Detve
40 128271 Obec Vinica Technologické vybavenie zberného dvora obce Vinica
41 128279 Obec Drahovce SO-01 Intenzifikácia vodojemu SO-02 Rekonštrukcia vodného zdroja
42 128284 Obec Partizánska Ľupča Zakúpenie zariadení na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Partizánska Ľupča
43 128288 Obec Bušince Technologické vybavenie zberného dvora obce Bušince
44 128303 Obec Ipeľský Sokolec Revitalizácia jazera Cigánytó
45 128305 Obec Olšovany Olšovany - Kanalizácia
46 128307 Obec Voznica Čistiarne odpadových vôd v obci Voznica
47 128318 Obec Dechtice Zberný dvor Dechtice
48 128328 Obec Pucov Zlepšenie technickej infraštruktúry pre zvoz separovaného odpadu v obci Pucov
49 128334 Obec Čeláre Čeláre - Opatrenia na ochranu územia
50 128348 Obec Bacúrov Bacúrov - opatrenie mimo vodného toku
51 128355 Mesto Nová Baňa Nákup zberového vozidla v meste Nová Baňa
52 128374 Združenie TKO Semeteš n.o. Intenzifikácia separovaného zberu Združenie TKO Semeteš n.o. Turzovka
53 128375 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreňová čistiareň odpadových vôd v Otvorenom oddelení Sabová
54 128397 Obec Košecké Podhradie Viacúčelová budova č. s. 359 - obecný úrad, požiarna zbrojnica, kultúrny dom
55 128405 Obec Podzámčok Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu
56 128409 Nadácia Cvernovka Triedený zber a odpadové hospodárstvo Kreatívneho centra Nová Cvernovka
57 128413 Obec Horná Potôň Technológia zberného dvora Horná Potôň
58 128418 Obec Rakovice Zberný dvor Rakovice
59 128427 Obec Heľpa Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa
60 128449 Obec Lužianky Zabezpečenie kvality ovzdušia - Obec Lužianky
61 128482 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Podbrezová Odchovné zariadenie Richtárovo - intenzifikácia a rozšírenie chovu pstruha potočného
62 128486 Obec Svätý Anton Svätý Anton – Rozšírenie obecného vodovodu
63 128488 Obec Malý Kamenec ČOV Malý Kamenec - časť: Spoločná ČOV obcí Malý Kamenec a Veľký Kamenec
64 128493 Obec Veľký Biel Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd
65 128519 Obec Bzenov Rekonštrukcia ČOV Bzenov
66 128525 Obec Vyšné Remety Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Vyšné Remety
67 128541 Obec Oponice Predchádzanie vzniku BRKO
68 128542 Mesto Hlohovec Revitalizácia jazierka zámockej záhrady v Hlohovci
69 128606 Obec Podhradík Podhradík - kanalizácia
70 128617 Obec Lišov Obec Lišov vodovod I. Etapa
71 128651 Obec Divinka Intenzifikácia existujúcej ČOV pre bytové domy
72 128694 Mesto Michalovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Michalovce
73 128706 Obec Dohňany Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dohňany
74 128707 Mesto Kráľovský Chlmec Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Kráľovský Chlmec
75 128708 Obec Málinec Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec - prekopávač kompostu
76 128711 Obec Čičarovce Oplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čičarovce