Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115329 Obec Trstená na Ostrove Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynofikácia kultúrneho domu súp. č. 197 67 974,00
2 115341 Obec Čiližská Radvaň Budovanie školskej infraštruktúry a prestrešenie objektov v školskom areáli Čiližská Radvaň - rekonštrukcia základnej školy - ústredné vykurovanie 103 234,00
3 115345 Obec Pružina Rekonštrukcia kotolne-obecný úrad Pružina: plynoinštalácia-zmena a technológia kotolne 21 320,00
4 115391 Obec Stará Kremnička Zníženie emisií prostredníctvom rekonštrukcie systému MŠ, ZŠ a telocvične 162 463,00
5 115394 Obec Brestovany Základná škola s materskou školou Brestovany - Rekonštrukcia vykurovania 224 878,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115396 Obec Veľký Lipník Rekonštrukcia kotolne pre OU a KD Veľký Lipník - inštalácia kotla na biomasu 150 000,00
2 115489 Obec Moravany nad Váhom Centralizovaná výroba tepla biomasou pre objekty: Kultúrny dom a klubovňu dôchodcov v obci Moravany nad Váhom 215 773,00
3 115563 Žilinský samosprávny kraj Zateplenie obvodového plášťa budovy Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb 28 057,00
4 115596 Obec Mútne Modernizácia zdroja tepla Kultúrneho domu v obci Mútne 64 000,00
5 115612 Obec Prašník Obecný úrad Prašník - rekonštrukcia kotolne 43 745,00
6 115658 Žilinský samosprávny kraj Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice 150 000,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115654 Mesto Nové Zámky Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nové Zámky 144 400,00
2 115660 Obec Vysoká nad Kysucou Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vysoká nad Kysucou 105 307,00
3 115661 Obec Stará Bystrica Výsadba bariérovej zelene a obstaranie mechanizácie na elimináciu znečistenia ovzdušia TČ v obci Stará Bystrica 80 860,00
4 115670 Obec Marcelová Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Marcelová 109 000,00
5 115671 Mesto Sereď Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v meste Sereď 157 320,00
6 115674 Obec Trstín Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Trstín 106 920,00
7 115680 Mesto Jelšava Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie prašnosti ovzdušia a stabilizácia zeminy 150 000,00
8 115689 Obec Lúčnica nad Žitavou Zvyšovanie kvality a čistoty ovzdušia v obci Lúčnica nad Žitavou 199 500,00
9 115696 Obec Klasov Zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenia čistoty v obci Klasov 199 500,00
10 115704 Mesto Krásno nad Kysucou Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií 144 210,00
11 115706 Obec Trenčianske Mitice Zníženie prašnosti v obci Trenčianske Mitice 103 740,00
12 115708 Obec Bošáca Špeciálne zametacie vozidlo 116 850,00
13 115712 Obec Okoč Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v obci Okoč 106 954,00
14 115715 Obec Boleráz Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Boleráz 106 954,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115117 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar 200 000,00
2 115274 Obec Jamník Rekonštrukcia ČOV Jamník 88 647,00
3 115284 Obec Krahule Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Krahule 150 000,00
4 115296 Obec Chmeľnica ČOV Chmeľnica - projekt výmeny technologického zariadenia hrubého predčistenia počas trvalej prevádzky na ČOV Chmeľnica 47 000,00
5 115301 Obec Lúčky Intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd 65 835,00
6 115455 Obec Dojč Spoločná ČOV Šajdíkove Humence, Dojč, Štefanov - rekonštrukcia 220 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115307 Obec Batizovce Kanalizácia obce Batizovce 200 000,00
2 115312 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby 150 000,00
3 115554 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 100 000,00
4 115562 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 150 000,00
5 115566 Združenie obcí Zdravý mikroregión SČOV a kanalizácia pre obce Preseľany, Hrušovany, Belince, Kamanová - zmena č. 1, časť Hrušovany 368 960,00
6 115575 Obec Golianovo Kanalizácia Golianovo 150 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115163 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV 100 000,00
2 115169 Obec Nižné Repaše Kanalizácia Nižné Repaše 150 730,00
3 115180 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 0,00
4 115181 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 100 000,00
5 115182 Obec Torysky Kanalizácia a ČOV Torysky 132 264,00
6 115331 Obec Mlynky ČOV a kanalizácia Mlynky - Prostredný Hámor 150 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 114677 Obec Sejkov Kanalizácia obce Sejkov 77 000,00
2 114679 Obec Blatné Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 150 000,00
3 114681 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany 200 000,00
4 114686 Obec Višňov Obec Višňov - Kanalizácia 181 662,00
5 114694 Obec Hontianske Nemce Hontianske Nemce-Sebechleby, kanalizácia a ČOV, I.etapa zvoz žúmp 48 507,00
6 114712 Obec Malý Cetín Malý Cetín - kanalizácia 200 000,00
7 114746 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 200 000,00
8 114755 Obec Kamenica Kamenica - kanalizácia 100 000,00
9 114761 Obec Štitáre Štitáre - ČOV - kanalizácia 150 000,00
10 114768 Obec Buglovce Kanalizácia Bugľovce ČOV Bugľovce 150 000,00
11 114779 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 150 000,00
12 114792 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 150 000,00
13 114811 Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 150 000,00
14 114850 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce 150 000,00
15 114855 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí VIESKY 150 000,00
16 115015 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV 150 000,00
17 115019 Obec Machulince Kanalizácia Machulince II. etapa - doplnenie kanalizácie 203 850,00
18 115024 Obec Žalobín Žalobín - kanalizácia obce 191 097,00
19 115037 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov, ČOV v obci Kyjov 150 000,00
20 115062 Obec Čermany Čermany - kanalizácia 300 000,00
21 115085 Obec Pružina Pružina - Kanalizácia a ČOV, Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové, Vybudovanie 55 kanalizačných prípojok 200 000,00
22 115110 Obec Iliašovce Iliašovce - vodovod, Iliašovce - kanalizácia a ČOV 150 000,00
23 115141 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany 200 000,00
24 115170 Obec Zbudza Kanalizácia Zbudza 100 000,00
25 115177 Obec Jasenov Splašková kanalizácia v lokalitách Pod Dzilom, Bobkovec, Pastovník 150 000,00
26 115197 Obec Pozdišovce Pozdišovce - kanalizácia, I. a II. stavba 200 000,00
27 115199 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 150 000,00
28 115201 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 150 000,00
29 115214 Obec Drahňov Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
30 115232 Obec Dlhé Klčovo Dlhé Klčovo - Tlaková kanalizácia PRESSKAN a ČOV 200 000,00
31 115240 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce , ČOV a kanalizácia I. 150 000,00
32 115245 Obec Bertotovce ČOV a kanalizácia Bertotovce, Hermanovce 200 000,00
33 115254 Obec Sľažany Kanalizácia a ČOV Sľažany 70 000,00
34 115318 Obec Somotor Kanalizácia 2.etapa Somotor 200 000,00
35 115342 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob - I.etapa kanalizácie - zmena stavby pred dokončením - Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 200 000,00
36 115346 Obec Podhorie Podhorie-kanalizácia a ČOV 100 000,00
37 115350 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 200 000,00
38 115362 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 150 000,00
39 115371 Obec Sedliská Kanalizácia a ČOV Sedliská 150 000,00
40 115375 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce, Prístupová cesta k ČOV a spevnená plocha 150 000,00
41 115377 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV - Jamník 194 379,00
42 115540 Obec Orechová Potôň Verejná kanalizácia Orechová Potôň 80 000,00
43 115604 Obec Poša Poša - splášková kanalizácia 150 000,00
44 115640 Obec Lúčka Kanalizácia Lúčka 150 000,00
45 115642 Obec Hokovce Splašková kanalizácia v obci Hokovce 200 000,00
46 115694 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 150 000,00
47 115740 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV - Baďan, Klastava 150 000,00
48 115765 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia a obce Jablonové 204 496,00
49 115766 Obec Obyce Obyce-kanalizácia 298 414,00
50 115775 Obec Lazisko Splašková kanalizácia Lazisko II. etapa 100 000,00
51 115787 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia 200 000,00
52 115788 Obec Podhradie Podhradie-kanalizácia 100 000,00
53 115798 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica a ČOV 150 000,00
54 115801 Obec Ploské Obec Ploské ČOV 150 000,00
55 115822 Obec Prenčov Prenčov kanalizácia a ČOV II. časť 75 000,00
56 115837 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 150 000,00
57 115838 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV obce Kravany 200 000,00
58 115843 Obec Jahodná Obytný súbor Jahodná, kanalizácia 124 642,00
59 115845 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba 200 000,00
60 115846 Obec Oponice Oponice - kanalizácia I. etapa -dokončenie 33 786,00
61 115851 Obec Krušetnica Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava 203 833,00
62 115853 Obec Dolné Semerovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Dolné Semerovce 200 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 114998 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba 150 000,00
2 115003 Obec Krčava Krčava kanalizácia - SO 01 Splašková kanalizácia ST - 1 63 978,00
3 115029 Obec Rožkovany Obytná skupina IBV Rožkovany - obytná zóna Jeruzalem - Objekty technickej infraštruktúry I. etapa 150 000,00
4 115050 Obec Prašice Prašice, kanalizácia 4.stavba 180 000,00
5 115053 Obec Čebovce Čebovce kanalizácia splašková - III. etapa 200 000,00
6 115090 Obec Drienica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky - obec Drienica 150 000,00
7 115167 Obec Žiar Splašková kanalizácia Žiar - III. a IV. etapa 176 000,00
8 115176 Mesto Vráble Kanalizácia ulíc Vráble, miestna časť Dyčka 150 000,00
9 115302 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 100 000,00
10 115309 Obec Trenčianska Teplá Dobudovanie kanalizácie, Trenčianska Teplá II. 150 000,00
11 115316 Obec Krpeľany Odkanalizovanie obcí Krpeľany, Turany, Sučany na ČOV Vrútky, časť Krpeľany, II. Etapa, SO 12 Krpeľany-rozšírenie kanalizácie, SO 12.6 Kanalizačné prípojky 116 128,00
12 115317 Obec Mlynica SO 601 Splašková kanalizácia 138 811,00
13 115320 Obec Ličartovce LIČARTOVCE – rozšírenie stokovej siete 150 000,00
14 115338 Mesto Nemšová Rekonštrukcia kanalizácie pri obytných domoch na ulici Moravská v Nemšovej 67 253,00
15 115340 Obec Čimhová Čimhová - Kanalizácia - I., II., III. etapa 150 000,00
16 115366 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie splaškovej kanalizácie za železnicou 150 000,00
17 115399 Obec Veľká Tŕňa Splášková kanalizácia a ČOV Tokajských obcí, Čerhov, V.Tŕňa, M. Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša 160 211,00
18 115416 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa 100 000,00
19 115425 Obec Kraľovany Kanalizácia a ČOV, Kraľovany - 2. etapa 100 000,00
20 115433 Obec Nižný Klátov Nižný Klátov dobudovanie kanalizácie, kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ - I. etapa 66 310,00
21 115445 Obec Chlmec Odvádzanie odpadových vôd z lokality PTAVA - 3. stavba Chlmec 200 000,00
22 115447 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín SO 06.6 Lúky, Majer, Pri ihrisku - splašková kanalizácia a SO 07 Lúky, Majer, Pri ihrisku - vodovod, Splašková kanalizácia K6 pri základnej škole a K7 pri pošte 200 000,00
23 115491 Obec Jarabina Dobudovanie a rozšírenie kanalizácií v aglomerácii Stará Ľubovňa SO 0401 Jarabina - kanalizácia 150 000,00
24 115501 Obec Dojč Dojč - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 200 000,00
25 115506 Obec Malé Dvorníky Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky - I. etapa, Oplotenie areálu podtlakovej stanice na pozemku parc. Č. 309/289 v katastr. území Malé Dvorníky 80 000,00
26 115523 Obec Padáň Padáň Kanalizácia 80 000,00
27 115568 Obec Granč - Petrovce Kanalizácia k IBV Pod Sobotiskom 102 604,00
28 115688 Obec Mokrý Háj Kanalizačné prípojky na stoke B od Š0 - Š61 115 807,00
29 115731 Obec Častkovce Dobudovanie kanalizácie obce Častkovce - napojenie sociálnych zariadení - obj. SO 01 Kanalizácia - napojenie sociálnych zariadení 48 635,00
30 115735 Obec Bobrovník Rekreačný a športový areál LIVE PARK k.ú. Bobrovník - SO 04 Splašková kanalizácia 200 000,00
31 115737 Obec Výborná Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Výborná - IBV Výborná 155 139,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 114650 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 100 000,00
2 114651 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 150 000,00
3 114652 Obec Kristy Kristy - obecný vodovod 100 000,00
4 114653 Obec Egreš V. stavba - Rozvod vody v obci Egreš 150 000,00
5 114654 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - zásobovanie vodou 100 000,00
6 114660 Obec Širkovce Rozvod vody - Širkovce 107 400,00
7 114661 Obec Slovenská Kajňa Vodovod Slovenská Kajňa, Benkovce - Rozvodná sieť Sl. Kajňa - osada Grúň 107 353,00
8 114665 Obec Veľké Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 179 458,00
9 114674 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou 150 000,00
10 114675 Obec Koprivnica Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu II.etapa II.stavba Koprivnica-prívod vody 150 000,00
11 114678 Obec Cejkov Južný Zemplín - Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod 200 000,00
12 114699 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky - vodovod 45 000,00
13 114701 Obec Trnava pri Laborci Vodovod Trnava pri Laborci I. etapa 200 000,00
14 114719 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I etapa 150 000,00
15 114721 Obec Plechotice III. stavba - Rozvod vody v obci Plechotice 95 010,00
16 115022 Obec Dolná Breznica D. Breznica - rozvod vody 45 000,00
17 115027 Obec Malý Slavkov Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa, Malý Slavkov - SO 06.1 Vodovodná prípojka - Odpalisko 100 000,00
18 115033 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 150 000,00
19 115072 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 150 000,00
20 115108 Obec Lišov Obec Lišov vodovod I. etapa 170 000,00
21 115134 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce 150 000,00
22 115161 Obec Mládzovo Mládzovo - vodovod 150 000,00
23 115189 Obec Svinica Svinica - vodovod - I. etapa, Svinica - vodovod - II. etapa, Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) 150 000,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115636 Obec Dohňany Dohňany - vodovod 90 321,00
2 115772 Obec Veľká nad Ipľom Obecný vodovod Veľká nad Ipľom - SO 02 Vodovodná sieť 117 590,00
3 115797 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 150 000,00
4 115813 Obec Horná Strehová Horná Strehová - vodovod, výtlačné a zásobné potrubie, Elektrická prípojka NN a hlavný prívod pre vodojem 160 869,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 114695 Obec Milpoš Milpoš - rozšírenie vodných zdrojov 200 000,00
2 114706 Obec Stročín Stročín - vodovod, prepojenie vodovodu 71 137,00
3 114713 Obec Gyňov Gyňov-Rekonštrukcia vodovodu 200 000,00
4 114732 Obec Ťapešovo Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Dolina - Ťapešovo 63 945,00
5 114735 Obec Čalovec ČALOVEC, dostavba obecného vodovodu 95 000,00
6 114737 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín, SO 06.6 Lúky, Majer, Pri ihrisku- splašková kanalizácia a SO 07 Lúky, Majer, Pri ihrisku - vodovod , Kanalizačné a vodovodné prípojky na vodnej satvbe Rozšírenie inžinierskych sietí obce Prečín, SO 06.6 Lúky 57 078,00
7 114738 Obec Papradno Papradno - rozšírenie verejného vodovodu, II. časť, vetva 4 - Zboranovce a vetva 1-4 Pod Kremnicou 34 000,00
8 114741 Obec Rudina IBV Rudina - Zadky - I. etapa. Technická infraštruktúra: SO.01 - Rozšírenie verejného vodovodu, Rozšírenie vodovodu Rudina- časť u Slivku 142 395,00
9 114744 Obec Vlača Rekonštrukcia obecného vodovodu v obci Vlača 78 723,00
10 114944 Obec Rabča Výstavba vodovodu v obci Rabča - Rozšírenie vodovodu III. etapa 100 000,00
11 114950 Obec Kobylnice Kobylnice - Rekonštrukcia ČS, vodojemu a vodovodu 187 604,00
12 114986 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - SO 8.1 103 215,00
13 115001 Obec Kaluža Rekonštrukcia vodovodu 65 876,00
14 115432 Obec Malý Lapáš Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu, Rad 3-1-5 28 192,00
15 115434 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - 1. etapa 150 000,00
16 115477 Obec Kálnica Rekonštrukcia obecného vodovodu Kálnica, vetva A 175 071,00
17 115526 Mesto Krupina Vodovod Krupina, lokalita Červená Hora 184 204,00
18 115605 Obec Banské Banské - vonkajší vodovod 173 154,00
19 115610 Mesto Hurbanovo Hurbanovo - rozšírenie vodovodu I, Hurbanovo - rozšírenie vodovodu IV. - II. etapa 200 000,00
20 115622 Obec Štiavnické Bane Štiavnické Bane, rozšírenie obecného vodovodu 200 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115603 Obec Nolčovo Protipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky 65 232,00
2 115606 Obec Orechová Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Orechová 150 000,00
3 115614 Obec Nová Kelča Úprava vodného toku v obci Kelča 150 000,00
4 115619 Obec Mad Mad - Odstránenie dnových sedimentov na vodnej ploche CSATORNA 16 000,00
5 115631 ENZO, n.o. Opatrenia na vodnom toku- Bacúšsky potok 0,00
6 115700 Obec Lysica Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica 150 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115262 Obec Chorvátsky Grob Odstránenie havarijného stavu odvádzania dažďových vôd, objekty Triblavinský kanál - časť R1 a Kanál D5-6-1 200 000,00
2 115352 Obec Horné Saliby Protipovodňová ochrana Horné Saliby - Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov 22 000,00
3 115353 Obec Tisinec SO 01 Ochranný rigol 136 457,00
4 115370 Obec Vyšný Čaj Protipovodňový rigol na odvod dažďových vôd 34 074,00
5 115404 Obec Čalovec Čalovec, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce 22 685,00
6 115408 Obec Zlatná na Ostrove Zlatná na Ostrove, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd intraviláne obce 22 000,00
7 115411 Obec Brusnica SO 01 Ochranný rigol 136 181,00
8 115419 Obec Lipník IBV Lipník - II. časť, IO 02 Dažďová kanalizácia 78 597,00
9 115421 Obec Veľké Turovce Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov v obci Veľké Turovce 218 137,00
10 115441 Obec Šrobárová Šrobárová, Školská ulica, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce - dostavba 29 713,00
11 115463 Obec Modrany Modrany, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce 22 000,00
12 115474 Obec Veľká Čalomija Rekonštrukcia spoločných zariadení na odvádzanie povrchových vôd v katastri obce Veľká Čalomija 179 467,00
13 115492 Obec Hrádok Rekonštrukcia starej a dobudovanie novej dažďovej kanalizácie obce, časť k výhonu 135 841,00
14 115499 Obec Alekšince Alekšince - odvedenie prívalových dažďových vôd 54 500,00
15 115531 Obec Kolbovce SO 01 Ochranný rigol 136 496,00

Činnosť BR1: Rybárstvo

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115466 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Odbahnenie rybárskych revírov biologickou cestou 177 384,00
2 115480 Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia Orlov Obnova ichtyocenózy a revitalizácia rieky Poprad , revír č. 4-1951-6-1 8 000,00
3 115482 SZOPK, Základná organizácia Slovenský raj Osídlenie rakom riečnym a zarybnenie protipožiarnej nádrže v Národnom parku Slovenský raj, k.ú. Betlanovce 6 612,00
4 115488 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz na rybárskych revíroch v užívaní SRZ - 2016 189 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C1: Uzavretie a rekultivácia skládok

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115582 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o. Združená skládka PDO Brehov - rekultivácia 40 445,00
2 115586 Obec Čereňany Sanácia environmentálnej záťaže - Čereňany, II. III. a IV. etapa 150 813,00

Činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 114757 Obec Veľký Horeš Zber a zhodnocovanie BRO v obci Veľký Horeš 50 000,00
2 114769 Obec Košecké Podhradie Skvalitnenie separácie a zberu biologicky rozložiteľných odpadov v obci Košecké Podhradie 60 000,00
3 114772 Obec Slovenské Pravno Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Slovenské Pravno 128 705,00
4 114783 Obec Senné Obecné kompostovisko Senné 150 000,00
5 114784 Mesto Snina Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina 180 000,00
6 114832 Obec Bojničky Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bojničky 173 531,00
7 114834 Obec Horné Štitáre Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Horné Štitáre 149 355,00
8 114838 Obec Liešťany Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Liešťany 183 054,00
9 114839 Obec Nitrianska Streda Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie BRO v obci Nitrianska Streda 162 191,00
10 114860 Mesto Stará Ľubovňa Modernizácia triedeného zberu v Starej Ľubovni 180 000,00
11 114872 Obec Lackovce Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Lackovce 106 438,00
12 114875 Obec Rudinská Zber a separácia biologických odpadov v obci Rudinská 85 086,00
13 114879 Mesto Detva Nákup technológie na zber a úpravu mestskej zelene 41 365,00
14 114919 Obec Kajal Zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kajal 63 662,00
15 114927 Obec Vojka Zber a úprava bioodpadu v obci Vojka 101 038,00
16 114929 Obec Čerhov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Čerhov 93 100,00
17 114932 Obec Stankovany Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Stankovany 136 604,00
18 114935 Obec Veľká Mača Zhodnocovanie BRO v obci Veľká Mača 30 000,00
19 114940 Obec Kalinkovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kalinkovo 150 000,00
20 114943 Mesto Lučenec Kompostáreň Lučenec - doplnenie techniky 180 000,00
21 114963 Obec Vlachovo Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Vlachovo 87 586,00
22 114968 Obec Podlužany Predchádzanie vzniku BRO v Podlužanoch 30 600,00
23 114969 Obec Slivník Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci SLIVNÍK 92 321,00
24 114980 Mesto Hnúšťa Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa 154 823,00
25 115086 Obec Staré Hory Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Staré Hory - časť BRKO 113 240,00
26 115107 Obec Rišňovce Zavedenie funkčného systému separácie a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci Rišňovce 149 867,00
27 115130 Obec Oborín Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oborín 30 000,00
28 115139 Obec Príbovce Zariadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 17 459,00
29 115804 Obec Vojany Nákup technológie na triedený odpad zber BRO v obci Vojany 65 000,00

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 114818 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamorín Dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov 150 000,00
2 114852 Mesto Handlová Zefektívnenie triedeného zberu v meste Handlová 180 000,00
3 114863 Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Modernizácia zabezpečenia triedeného zberu skla v Združení obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 200 000,00
4 114864 Mesto Michalovce Rozšírenie triedeného zberu v meste Michalovce 180 000,00
5 114882 Obec Búč Nákup zberného zariadenia pre rozvoj triedeného zberu v obci Búč 127 520,00
6 114896 Obec Uhrovec Skvalitnenie systému triedenia odpadov v obci Uhrovce 201 780,00
7 114898 Mesto Bojnice Zlepšenie podmienok a intenzifikácia triedeného zberu odpadu v meste Bojnice nákupom vozidla na zvoz odpadu 61 164,00
8 114899 Mesto Galanta Rozšírenie triedeného zberu v meste Galanta 161 751,00
9 114901 Obec Liptovská Lúžna Zberný dvor pre separovaný zber odpadu v Liptovskej Lúžnej 100 000,00
10 114904 Obec Svinná Priestor pre nakladanie s odpadmi v obci Svinná (Verejnoprospešná stavba) - II.etapa 32 796,00
11 114906 Obec Hrabičov Zavedenie sysému triedeného zberu na komunálnej úrovni v obci Hrabičov- stojiská 33 310,00
12 114907 Mestská časť Košice Západ Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk 92 272,00
13 114908 Obec Kiarov Zberný dvor Kiarov 70 000,00
14 114923 Obec Čeláre Zberný dvor Čeláre 70 000,00
15 114926 Mesto Malacky Triedený zber skla Malacky 180 000,00
16 115059 Obec Radvaň nad Dunajom Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Radvaň nad Dunajom 96 000,00
17 115065 Mesto Bardejov Zefektívnenie triedeného zberu v Bardejove 180 000,00
18 115082 Obec Ptrukša Výstavba zberného dvora a intenzifikácia zberu v obci Ptrukša II. etapa 60 000,00

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 119020 Obec Častkovce Sanácia čiernych skládok v obci Častkovce 25 903,00
2 119185 Obec Pavlovce nad Uhom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pavlovce nad Uhom 54 000,00
3 119191 Obec Košická Polianka Likvidácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky 66 256,00
4 119194 Obec Ižkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ižkovce 40 000,00
5 119196 Obec Hrčeľ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrčeľ 69 186,00
6 119198 Obec Veľká Tŕňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľká Tŕňa 40 000,00
7 119205 Obec Biel Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Biel 40 000,00
8 119209 Mesto Nitra Sanácia nelegálnych skládok odpadu v meste Nitra 50 000,00
9 119211 Obec Pinkovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pinkovce 39 662,00
10 119216 Mesto Svidník Svidník - sanácia miesta s nezákonne umiestneným komunálnym odpadom 27 426,00
11 119225 Obec Veľký Cetín Nelegálne skládky v k.ú. Veľký Cetín 64 532,00
12 119231 Obec Stará Kremnička Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Stará Kremnička 55 500,00
13 119233 Obec Nižná Rybnica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nižná Rybnica 61 050,00
14 119237 Obec Zbudza Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbudza 63 207,00
15 119249 Obec Malé Trakany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malé Trakany 69 323,00
16 119254 Mesto Vráble Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v Meste Vráble (k.ú. Vráble, Horný Ohaj a Dyčka) 58 000,00
17 119256 Obec Vinica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vinica 68 164,00
18 119258 Obec Perín - Chym Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Perín - Chym 58 000,00
19 119260 Obec Záhradné Sanácia skládky s nezákonne umiestneným odpadom v obci Záhradné 62 180,00
20 119273 Mesto Považská Bystrica Likvidácia nezákonnej skládky odpadu v Považskej Bystrici, časť Horný Moštenec 66 055,00
21 119276 Obec Slavošovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slavošovce 61 746,00
22 119283 Obec Babindol Sanácia odpadu obce Babindol 41 000,00
23 119287 Obec Podkonice SANÁCIA ČIERNEJ SKLÁDKY ZAMOČILÁ V OBCI PODKONICE 67 296,00
24 119296 Obec Lieskovec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lieskovec 34 205,00
25 119303 Obec Pozdišovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pozdišovce 63 215,00
26 119324 Obec Lesné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lesné 60 013,00
27 119325 Obec Myslina Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Myslina 30 020,00
28 119326 Obec Nýrovce Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v Nýrovciach 57 500,00
29 119331 Obec Dlhé Stráže Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dlhé Stráže 21 077,00
30 119335 Obec Mojtín Sanácia lokality Zadné lúky s nezákonne umiestneným odpadom 70 000,00
31 119336 Obec Svinice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Svinice 68 065,00
32 119338 Obec Krišovská Liesková Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krišovská Liesková 40 000,00
33 119343 Obec Trhovište Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Trhovište 61 389,00
34 119345 Mesto Banská Bystrica Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica 69 674,00
35 119347 Obec Nacina Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nacina Ves 57 973,00
36 119348 Obec Trnkov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Trnkov 49 000,00
37 119352 Obec Petrovce nad Laborcom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Petrovce nad Laborcom 62 214,00
38 119354 Obec Polomka Sanácia nelegálnej skládky v Polomke 58 000,00
39 119360 Obec Nesvady Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 49 000,00
40 119363 Obec Diakovce Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v obci Diakovce 44 000,00
41 119364 Obec Dolné Otrokovce Sanácia skládky na Pažiti 52 000,00
42 119365 Obec Černochov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Černochov 68 895,00
43 119366 Obec Nechválova Polianka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nechválova Polianka 68 462,00
44 119385 Obec Brzotín Brzotín - sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 63 503,00
45 119390 Mesto Tornaľa Tornaľa - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 58 000,00
46 119391 Obec Lastomír Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastomír 44 400,00
47 119402 Mesto Sobrance Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance 45 000,00
48 119403 Obec Ruská Bystrá Sanácia čiernych skládok v obci Ruská Bystrá 45 695,00
49 119430 Obec Rudná Rudná - sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 64 773,00
50 119432 Obec Lovča Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lovča 52 500,00
51 119447 Mesto Šahy Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Šahy 58 000,00
52 119453 Obec Brekov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Brekov 54 000,00
53 119455 Obec Baškovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Baškovce 67 989,00
54 119458 Obec Balog nad Ipľom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Balog nad Ipľom 40 000,00
55 119461 Obec Kamenica nad Hronom Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Kamenica nad Hronom 0,00
56 119464 Obec Nána Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Nána 22 631,00
57 119467 Obec Kapušianske Kľačany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kapušianske Kľačany 38 000,00
58 119470 Mesto Kráľovský Chlmec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri mesta Kráľovský Chlmec 57 000,00
59 119472 Obec Leles Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Leles 48 000,00
60 119474 Obec Jasenov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jasenov 67 573,00
61 119477 Mesto Krupina Likvidácia nelegálnych skládok s odpadom v Krupine 70 000,00
62 119478 Obec Turňa nad Bodvou Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k. ú. Turňa nad Bodvou 44 000,00
63 119480 Obec Blažice Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Blažice 66 159,00
64 119485 Obec Golianovo Odstránenie čiernej skládky v obci Golianovo 55 000,00
65 119490 Obec Plešivec PLEŠIVEC - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 16 422,00
66 119494 Obec Rejdová Rejdová bez odpadu 58 000,00
67 119496 Mesto Zlaté Moravce Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v meste Zlaté Moravce (k.ú. Zlaté Moravce a Prílepy) 35 297,00
68 119499 Obec Gemer Gemer - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 30 000,00
69 119517 Obec Pusté Úľany Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Pusté Úľany 58 000,00
70 119530 Obec Cabaj - Čápor Odstránenie čiernych skládok v obci Cabaj-Čápor 66 417,00
71 119531 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - sanácia nezákonne umiestneného odpadu (divoká skládka) 55 000,00
72 119536 Obec Brodzany Nezákonne umiestnený odpad od Brodzianskeho mosta po bývalý mlyn 55 000,00
73 119538 Obec Pôtor Odstránenie nelegálnej skládky v obci Pôtor 56 000,00
74 119539 Obec Breznička Odstránenie nelegálnej skládky v obci Breznička 56 000,00
75 119545 Obec Ľubiša Sanácie miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ľubiša 58 000,00
76 119550 Obec Župčany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Župčany 65 682,00
77 119555 Obec Pohronský Ruskov Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Pohronský Ruskov 44 000,00
78 119556 Obec Plavecký Štvrtok Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Plavecký Štvrtok 69 887,00
79 119557 Mestská časť Bratislava - Rusovce Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava - Rusovce 42 447,00
80 119558 Mesto Želiezovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Meste Želiezovce 43 000,00
81 119559 Obec Hronovce Riešenie problematiky čiernych skládok v obci Hronovce 54 000,00
82 119562 Obec Bušince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bušince 67 296,00
83 119567 Obec Bracovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bracovce 63 298,00
84 119571 Obec Budmerice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Budmerice 70 000,00
85 119572 Obec Topoľčianky Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Topoľčianky 64 468,00
86 119573 Obec Záhorce Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Záhorce 62 000,00
87 119577 Obec Lesenice Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lesenice 62 000,00
88 119582 Obec Horná Lehota Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Horná Lehota 70 000,00
89 119589 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v MČ Bratislava - Dúbravka 15 639,00
90 119591 Obec Oravská Lesná Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Oravská Lesná 70 000,00
91 119593 Mesto Bytča Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Bytča 69 721,00
92 119595 Obec Dolný Hričov Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Dolný Hričov 70 000,00
93 119600 Mesto Dudince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Merovce a Dudince 66 366,00
94 119607 Obec Tesárske Mlyňany Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Tesárske Mlyňany 57 500,00
95 119611 Obec Prašice Odstránenie skládky s nezákonne umiestneným odpadom v RO Duchonka - Pod gaštanicou 57 500,00
96 119616 Obec Tulčík Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tulčík 59 000,00
97 119623 Obec Dolná Ždaňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dolná Ždaňa 52 500,00
98 119625 Mestská časť Bratislava Rača Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území Mestskej časti Bratislava–Rača vrátane podrobnej kalkulácie nákladov a ich špecifikácie. 33 000,00
99 119645 Obec Vyšný Mirošov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vyšný Mirošov 58 699,00
100 119647 Obec Dunajská Lužná Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dunajská Lužná 22 110,00
101 119648 Obec Kružlová Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Kružlová 56 500,00
102 119651 Mesto Spišská Nová Ves Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Vilčurňa II 68 685,00
103 119665 Obec Hvozdnica Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Hvozdnica 70 000,00
104 119668 Obec Košúty Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v Košútoch 29 900,00
105 119687 Obec Záriečie Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Záriečie 69 922,00
106 119693 Obec Roztoky Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Roztoky 55 000,00
107 119698 Mesto Žiar nad Hronom Likvidácia čiernych skládok v meste Žiar nad Hronom 30 000,00
108 119709 Obec Kožuchov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kožuchov 70 000,00
109 119710 Obec Hrachovište Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Hrachovište 70 000,00
110 119711 Obec Hrabské Sanácia miest s nezákonne umiestneným opadom v obci Hrabské 61 000,00
111 119716 Obec Trstice Odstránenie nelegálnej skládky v obci Trstice 0,00
112 119719 Obec Branč Vyčistenie chotára obce Branč 59 000,00
113 119721 Obec Mad SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC MAD 48 000,00
114 119728 Obec Lehnice Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Lehnice 37 000,00
115 119729 Mesto Modrý Kameň Odstránenie nelegálnej skládky v meste Modrý Kameň 58 000,00
116 119730 Obec Trstená na Ostrove Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Trstená na Ostrove 44 000,00
117 119731 Obec Dravce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dravce 67 017,00
118 119732 Obec Dunajský Klátov Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Dunajský Klátov 47 000,00
119 119734 Mesto Senec Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na území mesta Senec 58 570,00
120 119739 Obec Martovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 39 000,00
121 119740 Obec Kajal Sanácia čiernej skládky v obci Kajal 0,00
122 119741 Obec Oravská Polhora Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Oravská Polhora 51 000,00
123 119742 Obec Dobrohošť Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Dobrohošť 58 500,00
124 119744 Obec Veľké Dvorníky SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC VEĽKÉ DVORNÍKY 67 281,00
125 119745 Obec Trhová Hradská Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Trhová Hradská 60 394,00
126 119747 Obec Horná Potôň SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC HORNÁ POTÔŇ 44 000,00
127 119749 Obec Varhaňovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Varhaňovce 61 000,00
128 119751 Obec Ňárad Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Ňárad 40 000,00
129 119758 Obec Čirč Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Čirč 59 000,00
130 119762 Obec Čierna Voda Odstránenie čiernej skládky v obci Čierna Voda 28 057,00
131 119769 Obec Drahovce Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území obce Drahovce 39 000,00
132 119771 Obec Vyškovce nad Ipľom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Vyškovce nad Ipľom 58 000,00
133 119779 Obec Záhorská Ves Čierne skládky - Záhorská Ves 66 124,00
134 119782 Obec Janíky Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Janíky 61 000,00
135 119785 Obec Dolné Obdokovce Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Dolné Obdokovce 16 574,00
136 119786 Obec Chminianske Jakubovany Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k.ú. Chminianske Jakubovany 53 890,00
137 119791 Obec Kátlovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kátlovce 29 691,00
138 119792 Obec Dechtice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dechtice 32 785,00
139 119793 Obec Čakany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čakany 23 655,00
140 119795 Obec Sučany Sanácia čiernych skládok v obci Sučany 31 339,00
141 119796 Mesto Bardejov Odstraňovanie nezákonne umiestnených odpadov v Bardejove 66 490,00
142 119804 Obec Sap Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Sap 35 000,00
143 119806 Obec Kostolné Kračany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Kynceľové Kračany 59 000,00
144 119810 Obec Vydrany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Vydrany 59 000,00
145 119818 Obec Držkovce DRŽKOVCE - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 38 000,00
146 119822 Obec Jaklovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Jaklovce 59 000,00
147 119823 Obec Práznovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Práznovce 54 000,00
148 119827 Obec Suchohrad Sanácia čiernych skládok v obci Suchohrad 33 653,00
149 119832 Obec Malé Dvorníky Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malé Dvorníky 26 359,00
150 119838 Obec Veľké Ripňany Revitalizácia území čiernych skládok v obci Veľké Ripňany 52 000,00
151 119843 Obec Kláštor pod Znievom Sanácia skládok s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kláštor pod Znievom 66 319,00
152 119849 Obec Kráľová pri Senci Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci 69 833,00
153 119850 Obec Veľké Úľany Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľké Úľany 62 000,00
154 119851 Obec Veľká Mača Sanácia lokality s nezákonne uloženým odpadom v obci Veľká Mača 69 520,00
155 119867 Obec Veľký Kýr Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Veľký Kýr 17 650,00
156 119872 Obec Vyšná Jedľová Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Vyšná Jedľová 57 000,00

Činnosť C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 118199 Obec Štrba Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým v obci Štrba 200 000,00
2 118200 Obec Podkonice Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým 60 000,00
3 118216 Mesto Vysoké Tatry Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým v meste Vysoké Tatry 1 240 000,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D3: Realizácia schválených programov starostlivosti

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115552 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zabezpečenie praktickej starostlivosti o chránené stromy 48 212,00

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115556 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch. 500 000,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115493 Zoologická záhrada Bojnice Kruhová voliéra karpatskej avifauny ZOO Bojnice 86 287,00
2 115507 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) 95 000,00
3 115510 Mesto Vysoké Tatry Opatrenia na zníženie rizikových faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a 5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry - III. etapa 400 000,00
4 115512 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zlepšenie priaznivého stavu chránených druhov živočíchov v území TANAPu zvýšením kvality ich monitorovania 9 972,00
5 115517 Záchranná stanica a ekocentrum Zázrivá Rehabilitačná stanica Zázrivá 30 000,00
6 115520 Obec Štrba Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa 119 700,00
7 115524 Zoologická záhrada Bojnice Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny 185 388,00
8 115528 Zoologická záhrada Výbeh vlka európskeho 50 000,00

Činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 118228 Zoologická záhrada Košice Voliéry pre ohrozené druhy vtákov - malá a veľká voliéra 50 000,00
2 118336 Zoologická záhrada Výstavba výbehu pre pandu červenú (Ailurus fulgens) 45 000,00
3 118338 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves Zateplenie časti vonkajšieho chovného zariadenia pre orangutana bornejského 4 740,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115114 Ústav krajinnej ekológie SAV Žiadosť o poskytnutie podpory na vydávanie časopisu Životné prostredie 4 000,00
2 115119 Ústav krajinnej ekológie SAV Žiadosť o poskytnutie dotácie na vydávanie časopisu Ekológia (Bratislava) 9 024,00
3 115120 Združenie miest a obcí Slovenska Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovni miestnej územnej samosprávy 92 431,00
4 115124 Zoologická záhrada Košice Ohrozené druhy zvierat v ZOO Košice 22 221,00
5 115126 Šírava Klokočov Urob niečo pre svoj región! 155 800,00
6 115135 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Environmentálna propagácia v SRZ 2016 35 650,00
7 115137 Arolla Film, s.r.o. Tajomné Karpaty 30 000,00
8 115142 Výskumný ústav vodného hospodárstva Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 750,00
9 115144 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Enivronmentálne publikácie k 85. výročiu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, 2. časť 0,00
10 115200 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku ZHOTOVENIE ČASOPISU VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA 15 000,00
11 115203 ZA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm- Envirofilm 2016 114 342,00
12 115242 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Vysoké Tatry Rekonštrukcia a inovácia náučnej lokality Expozícia tatranskej prírody 56 235,00
13 115243 Slovenská agentúra životného prostredia Voda-strategická surovina, vodohospodár-strategické povolenie, 1.etapa 90 384,00
14 115244 Slovenská agentúra životného prostredia Podpora environmentálnej výchovy, osvety a nefromálneho vzdelávania odbornej verejnosti 54 517,00
15 115257 Občianské združenie Pegas Slovakia Environmentálne vzdelávanie a propagácia v oblasti speleológie a speleoterapie 0,00
16 115743 HORY A MESTO Hory a mesto 2016- 17. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva 10 000,00
17 115744 ZRPŠ pri MŠ. Sídl. D. Jurkoviča 426 S mackom uškom spoznávame svet - Environmentálna výchova detí 934,00
18 115747 TrashOut, n.f. TrashOut - informácie o recyklovaní a nástroj na lokalizáciu čiernych skládok 58 000,00
19 115749 Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADA MEDZINÁRODNÝ PROJEKT - VODA JE ŽIVOT, CHRÁŇME SI JU! 13 598,00
20 115753 Slovenské banské múzeum Ako sa mapovalo v baníctve 41 962,00

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 115771 Mesto Prešov Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov na ulici Pod Wilec hôrkou 100 000,00
2 115773 Technická univerzita v Košiciach Záchrana nírodnej prírodnej pamiatky Herlianský gejzír 183 222,00
3 115777 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Monitorovanie vybraných lokalít environmentálnych záťaží Slovenskej republiky 399 000,00
4 115778 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projekt geologickej úlohy - sanácie havarijného zosuvu lokalita Devínska cesta, Projekt odborného geologického dohľadu na geologickú úlohu sanácie geologického prostredia Sanácia havarijného zosuvu - 101 803,00

H. OBLASŤ: ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

Činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 116387 Slovenská agentúra životného prostredia Vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnych záťaží 760 380,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 113449 Obec Somotor Rekonštrukcia Základnej školy Somotor - výmena výplní otvorov 80 986,00
2 113457 Obec Kolbovce Zateplenie materskej školy 135 994,00
3 113466 Obec Ješkova Ves Rekonštrukcia vykurovacej sústavy 65 204,00
4 113468 Obec Klokočov POLYFUNKČNÝ OBJEKT CESTOVNÉHO RUCHU ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA - KLOKOČOV 187 490,00
5 113469 Obec Bara Materská škola Veľká Bara - Zateplenie a výmena okien a dverí 79 390,00
6 113470 Mestská časť Košice - Juh Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátane zatepľovania 188 766,00
7 113472 Obec Lehota pod Vtáčnikom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy telocvične ZŠ 188 183,00
8 113477 Obec Pastovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Pastovce 69 088,00
9 113512 Obec Ovčie Ovčie - Zateplenie budovy základnej a materskej školy 189 528,00
10 113513 Obec Kvačany Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Kvačany 189 900,00
11 113514 Obec Švábovce Výmena plynových kotlov v budove obecného úradu a obecného klubu Švábovce - havarijný stav 34 112,00
12 113541 Obec Čičmany Zateplenie objektu - Obecný úrad Čičmany č. 166, kultúrny dom Čičmany, parc.č. 204 123 041,00
13 113555 Obec Šamudovce Šamudovce - komunitné centrum, zvýšenie energetickej účinnosti budovy 34 070,00
14 113584 Obec Kobyly Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrno - správnej budovy Kobyly 191 591,00
15 113612 Obec Dvorianky Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - budova materskej školy Dvorianky 75 440,00
16 113614 Obec Krtovce Zateplenie kultúrneho domu v obci Krtovce 89 018,00
17 113639 Obec Dolný Vadičov Zateplenie Materskej škôlky v Dolnom Vadičove 51 907,00
18 113640 Obec Dežerice Stavebné úpravy na stavbe: Kultúrny dom s Obecným úradom Dežerice - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu s Obecným úradom zateplením 147 095,00
19 113645 Obec Rudinská Komplexné zateplenie Obecného úradu Rudinská 44 965,00
20 113656 Obec Ducové Rekonštrukcia kotolne MŠ Ducové 30 699,00
21 113662 Obec Baloň Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obvodového plášťa - MŠ Baloň 187 943,00
22 113672 Obec Kriváň „Obec Kriváň – zateplenie objektu školy a rekonštrukcia kotolne“ 200 000,00
23 113675 Obec Gabčíkovo Rekonštrukcia objektu materskej školy na Komenského ulici 189 734,00
24 113683 Obec Kráľová pri Senci Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci 200 000,00
25 113686 Obec Podtureň Obnova Obecného úradu formou tepelnej ochrany 27 300,00
26 113692 Obec Očová Zníženie energetickej náročnosti Kultúrny dom v Očovej 198 551,00
27 113694 Obec Kalša Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecný úrad Kalša 183 734,00
28 113695 Obec Dlhé Stráže Obnova objektu kultúrneho domu a materskej školy v obci Dlhé Stráže 101 498,00
29 113696 Obec Velčice Multifunkčné kultúrne centrum obce 91 918,00
30 113697 Obec Podlužany Zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu dodatočným zateplením Základná škola s materskou školou Podlužany 86 040,00
31 113701 Obec Závada Rekonštrukcia strechy a zateplenie základnej školy súp. č. 54 v Závade 200 000,00
32 113703 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu Šarišské Jastrabie 85 979,00
33 113710 Obec Záhradné Rekonštrukcia materskej škôlky Záhradné 136 784,00
34 113720 Mesto Rajec Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ Lipova Rajec 180 475,00
35 113723 Obec Šambron Materská škola Šambron - zateplenie a výmena okien 61 858,00
36 113731 Obec Poruba Zateplenie objektov materskej školy v Porube. 87 896,00
37 113736 Mesto Veľký Krtíš Zateplenie Základnej školy na ul. Poľnej 173 136,00
38 113741 Obec Trebatice Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Trebatice 199 327,00
39 113745 Obec Veľké Uherce Materská škola Veľké Uherce-zníženie energetickej náročnosti 34 199,00
40 113747 Obec Havaj Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Havaj 183 812,00
41 113753 Obec Uhrovec Stavebné úpravy na stavbe: Kultúrny dom s Obecným úradom Uhrovec. Projekt pre zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zateplenia. 195 632,00
42 113756 Obec Ochodnica Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí na kultúrnom dome v obci Ochodnica 61 731,00
43 113759 Obec Radoma Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v Radome 88 499,00
44 113762 Obec Kuková Zateplenie budovy ZŠ a MŠ - rekonštrukcia strechy 175 661,00
45 113768 Obec Ličartovce Základná škola - Ličartovce - súp. č. 56, výmena výplní v obvodovom plášti a zateplenie obvodového plášťa 135 181,00
46 113775 Obec Kokava nad Rimavicou Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Obci Kokava nad Rimavicou - I. etapa 112 120,00
47 113777 Obec Bartošovce Zateplenie budovy materskej školy v Bartošovciach 67 214,00
48 113778 Obec Kečkovce Rekonštrukcia strechy a zateplenie objektu Obecného úradu Kečkovce č. 87 117 499,00
49 113782 Obec Kyjov ZŠ a MŠ Kyjov 23 900,00
50 113788 Obec Ubľa Obnova objektov v areáli obecného úradu Ubľa 170 137,00
51 113794 Obec Janíky Rekonštrukcia obecnej škôlky 171 583,00
52 113817 Mesto Vráble Komplexná rekonštrukcia budovy MŠ Horný Ohaj - Vráble SO 01 Krov a strecha, Komplexná rekonštrukcia budovy MŠ Horný Ohaj - Vráble SO 02 Zateplenie objektu 169 148,00
53 113819 Obec Bašovce Rekonštrukcia kotolne MŠ Bašovce 31 599,00
54 113821 Obec Liptovská Lúžna Telocvičňa pri ZŠ a MŠ - Zateplenie obvodového plášťa - zníženie energetickej náročnosti 126 395,00
55 113823 Obec Strážne Zvyšovanie energetickej účinnosti stavebných konštrukcií na dome smútku v obci Strážne 40 891,00
56 113835 Obec Prochot Rekonštrukcia kotolne v zariadení sociálnych služieb Jesienka Prochot 51 288,00
57 113836 Obec Moravské Lieskové Zateplenie objektu Obecného úradu a modernizácia plynovej kotolne 188 019,00
58 113843 Obec Višňové Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu Višňové 193 028,00
59 113849 Obec Donovaly Obecný dom Donovaly 200 000,00
60 113854 Obec Dúbravy Zateplenie budovy obecného úradu a spoločenskej miestnosti. Obecný úrad Dúbravy, rekonštrukcia kotolne. 66 012,00
61 113857 Trenčiansky samosprávny kraj Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B - zateplenie 70 891,00
62 113866 Obec Dolná Mariková Materská škola, zníženie energetickej náročnosti objektu 166 567,00
63 113867 Obec Jalšové Výmena okien a dverí na budove materskej školy v obci na existujúcej stavbe v k.ú. Jalšové, parcelné číslo 132 16 878,00
64 113868 Obec Kysta Zateplenie strechy OcÚ a výmena technológie kúrenia v KD a OcÚ 33 195,00
65 113875 Obec Červená Voda Stavebné úpravy ZŠ a MŠ, Červená Voda 30 150 000,00
66 113887 Obec Nižná Rybnica Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Nižnej Rybnici 33 955,00
67 113898 Obec Žabokreky nad Nitrou Materská škola Rekonštrukcia 146 082,00
68 113899 Obec Králiky Zateplenie obecného úradu Králiky 167 091,00
69 113911 Obec Dubinné Dobudovanie občianskej infraštruktúry v obci Dubinné- SO 321.00 materská škola 49 691,00
70 113914 Obec Šarišská Trstená Zateplenie obalových konštrukcií OcÚ Šarišská Trstená 29 882,00
71 113915 Obec Svätoplukovo Zlepšenie energetickej náročnosti budovy MŠ v Svätoplukove 48 772,00
72 113916 Obec Veľké Orvište Tepelný zdroj pre základnú a materskú školu 28 491,00
73 113937 Obec Slánske Nové Mesto Materská škola - Slanské Nové Mesto zateplenie 32 416,00
74 113943 Obec Nižný Mirošov Výmena okien a dverí Jedálne a Telocvične č. 57 34 196,00
75 113959 Obec Kraľovany Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Kraľovany 86 969,00
76 113969 Obec Gyňov Projekt zateplenia budovy Materskej školy 76 371,00
77 113976 Obec Vysoká pri Morave Obnova obalových konštrukcií Obecného úradu Vysoká pri Morave 96 845,00
78 113981 Mesto Kežmarok Zateplenie objektu a výmena časti výplní otvorov objektu Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok 0,00
79 113983 Mesto Kežmarok Zateplenie objektu Základnej školy a telocvične ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 108 379,00
80 113984 Obec Tužina Zateplenie objektu Materskej školy v Tužine 71 470,00
81 113998 Obec Súlovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v Súlovciach 188 401,00
82 113999 Mesto Kráľovský Chlmec Zateplenie a obnova obalových konštrukcií materskej skôlky v Kráľovskom Chlmci 198 500,00
83 114007 Obec Rohovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Rohovce vrátane zatepľovania 169 526,00
84 114008 Obec Bodovce Zateplenie objektu Materská a Základná škola, Bodovce č. 90 na pozemku CKN parc. č. 109 k.ú. Bodovce 34 094,00
85 114018 Obec Kľúčovec Materská škola, 930 07 Kľúčovec č. 35 57 279,00
86 114020 Obec Čajkov Výmena okien a dverí Materská škola Čajkov, okres Levice 31 551,00
87 114021 Obec Korunková Zateplenie strechy a výmena okien Obecného úradu 28 152,00
88 114029 Obec Lužianky Obecný úrad a kultúrny dom Lužianky - zníženie energetických nárokov budovy 105 588,00
89 114032 Obec Vyšné Remety Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy OcÚ Vyšné Remety 34 181,00
90 114033 Obec Lipovník Posúdenie objektu obecného úradu v Lipovníku - zníženie energetických nárokov budovy 200 000,00
91 114037 Obec Havranec ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU HAVRANEC. 31 410,00
92 114040 Mesto Turčianske Teplice ZŠ a MŠ Horné Rakovce - Zlepšenie energetickej hospodárnosti 135 090,00
93 114045 Obec Lietavská Svinná - Babkov Stavebné úpravy materskej školy súp. č. 85 91 198,00
94 114053 Obec Hozelec Zateplenie objektu Materskej školy 153 243,00
95 114062 Obec Dojč Rekonštrukcia vykurovania - kotolňa v ZŠ Dojč 102 017,00
96 114074 Obec Vinodol Obnova budovy kultúrneho domu č. 473, zvyšovanie energetickej účinnosti zateplením obvodového plášťa a strechy 104 232,00
97 114105 Obec Kružlov Nadstavba, stavebné úpravy, dodatočné zateplenie základnej školy Kružlov 189 986,00
98 114106 Mesto Senica Zateplenie materskej školy III., Kolónia 544 33 324,00
99 114113 Obec Solčany Zateplenie a stavebné úpravy v dome kultúry súp. č. 744 v Solčanoch 200 000,00
100 114114 Trenčiansky samosprávny kraj Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie. 87 840,00
101 114125 Obec Dolná Tižina Stavebné úpravy plynovej kotolne, výmena kotla a vykurovacích telies, Stavebné úpravy stavby Materská škola č.s. 217 (zateplenie obvodového plášťa) 189 091,00
102 114152 Obec Michaľany Zateplenie a výmena okien na objekte materskej školy 68 276,00
103 114153 Obec Zemplínske Kopčany Zvyšovanie energetickej účinnosti v Obecnom dome Zemplínske Kopčany 63 766,00
104 114160 Mesto Rožňava Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štítnickej ul. v Rožňave 174 400,00
105 114172 Obec Stretavka Zvyšovanie energetickej účinnosti stavebných konštrukcií na dome kultúry v obci Stretavka 57 455,00
106 114189 Obec Richvald Zateplenie a zvýšenie energetickej účinnosti kultúrno správnej budovy 184 108,00
107 114195 Obec Turčianska Štiavnička Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Turčianskej Štiavničke 105 245,00
108 114207 Obec Komárovce Obnova obvodového plášťa kultúrny dom Komárovce 69 933,00
109 114208 Obec Bajany Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií obecného úradu 125 616,00
110 114211 Obec Perín - Chym Zateplenie budovy materskej školy 165 365,00
111 114214 Mesto Šaľa Výmena vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ J. Hollého v Šali, m.č. Veča 129 000,00
112 114216 Obec Košariská Materská škôlka Košariská - kotolňa 32 169,00
113 114218 Obec Divinka Zateplenie obvodového plášťa Základná škola s materskou školou Divinka 76 919,00
114 114220 Obec Veselé Objekt s.č. 368 materská škola - zateplenie plochej strechy, Modernizácia plynovej kotolne objektu Materskej školy 66 843,00
115 114234 Obec Gerlachov Zníženie spotreby energie v budove obecného úradu Gerlachov 131 992,00
116 114237 Mesto Tisovec Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy 200 000,00
117 114243 Obec Belince Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry v obci Belince 75 205,00
118 114250 Základná škola s materskou školou Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ- Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik 141 668,00
119 114264 Obec Koniarovce Rekonštrukcia budovy MŠ v Koniarovciach 141 943,00
120 114271 Obec Dolné Orešany Zateplenie budovy Materskej školy Dolné Orešany 142 791,00
121 114277 Obec Nemčice Zateplenie a modernizácia obecného úradu Nemčice 83 354,00
122 114281 Obec Horná Kráľová Výmena strechy a výmena otvorových výplní Materskej školy Horná Kráľová 183 148,00
123 114301 Obec Širkovce Zateplenie a výmena okien budovy Materskej školy - Širkovce 68 435,00
124 114330 Obec Čierny Balog Zateplenie objektu obecného úradu 79 400,00
125 114331 Obec Preseľany Zvýšenie energetickej efektívnosti a stavebné úpravy MŠ Preseľany 105 529,00
126 114337 Obec Ťapešovo Zateplenie kultúrneho domu č. 177 a obecného úradu č. 83 - Ťapešovo 35 644,00
127 114355 Obec Dolné Naštice Zníženie energetickej náročnosti materskej školy 48 822,00
128 114360 Obec Láb Zateplenie a modernizácia materskej školy, č. 223, 900 67 Láb 130 124,00
129 114363 Obec Liptovská Teplička Spoločenský dom (Zateplenie fasády Spoločenského domu v liptovskej Tepličke podla projektovej dokumentácie) 105 963,00
130 114372 Obec Vydrník Obnova obecného úradu Vydrník 144 419,00
131 114384 Obec Trhová Hradská Obecný úrad Trhová Hradská - Zníženie energetickej náročnosti budovy a vybudovanie bezbariérového vstupu 118 527,00
132 114386 Mesto Veľký Meder Rekonštrukcia materskej školy 145 348,00
133 114398 Mesto Banská Štiavnica Materská škola 1.mája č. 4 Banská Štiavnica 200 000,00
134 114414 Obec Svinná Výmena okien a dverí Školská jedáleň základnej školy s materskou školou Svinná 33 766,00
135 114421 Obec Rosina Zateplenie obvodového plášťa jednotlivých pavilónov ZŠ a MŠ Rosina 185 986,00
136 114444 Obec Sása Budova obecného úradu v Sáse - výmena okien a zateplenie objektu 148 060,00
137 114468 Obec Turčianky Zateplenie budovy Obecného úradu Turčianky 18 316,00
138 114472 Obec Štrba Výmena krytiny a zateplenie spoločenského domu 148 666,00
139 114480 Obec Topoľčianky Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky a jeho zateplenie 200 000,00

ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV HAVÁRIE

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120585 Slovenská inšpekcia životného prostredia Riešenie MZV č. 055/017/2016/BB na vodnom toku Večelkov, číslo toku 216, ktoré vzniklo dňa 21.04.2016 o 17:15 hod v k.ú. obce Večelkov 391,07
2 120584 Slovenská inšpekcia životného prostredia Hradište pod Vrátnom - Holdošov mlyn, vodárenský zdroj, sanácia mimoriadneho znečistenia vôd č. 053/015/2016/BA spôsobeného vyliatím znečisťujúcej látky neznámeho množstva a druhu na hladinu podzemnej vody záchytných objektov VZ 73 885,94
3 122051 Slovenská inšpekcia životného prostredia Riešenie MZV č. 057/018/2016/BB na podzemných vodách (studňa) u súkromne hospodáriaceho roľníka - Štefan Bálint, č. 45, Drňa, ktoré vzniklo dňa 24.04.2016 v k.ú. obce Drňa 9 360,28