Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127722/A1-34/18 13.03.2018 Obec Makov Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v budove OÚ Makov č. 60 50 000,00
2 127732/A1-79/18 13.03.2018 Obec Hrčeľ Rekonštrukcia budovy MŠ a OcÚ v obci Hrčeľ 77 013,00
3 127761/A1-73/18 13.03.2018 Obec Perín - Chym Výmena zariadení v plynovej kotolni a hydraulické vyváženie sústavy ÚK obecného úradu Perín - Chym 98 232,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127887/A2-10/18 13.03.2018 Obec Janíky Viacúčelový objekt - zníženie energetickej náročnosti 60 000,00
2 128029/A2-58/18 13.03.2018 Mesto Humenné Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzke mestského kúpaliska Humenné 140 000,00
3 128032/A2-10/18 13.03.2018 Obec Dobrohošť Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy 180 000,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128047/A3-11/18 13.03.2018 Obec Váhovce Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Váhovce 40 000,00
2 128055/A3-11/18 13.03.2018 Obec Veľké Úľany Využitie komunálnej techniky na zlepšovanie kvality ovzdušia obce Veľké Úľany 114 000,00
3 128105/A3-11/18 13.03.2018 Obec Dolná Streda Nákup komunálneho elektronického vozidla pre obec Dolná Streda 44 916,00
4 128118/A3-26/18 13.03.2018 Obec Nesvady Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Nesvady 80 000,00
5 128143/A3-08/18 13.03.2018 Obec Kráľová pri Senci Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Kráľová pri Senci 53 581,00
6 128182/A3-34/18 13.03.2018 Obec Stará Bystrica Eliminácia znečistenia ovzdušia TČ v obci Stará Bystrica výsadbou izolačnej zelene 67 000,00
7 128221/A3-73/18 13.03.2018 Obec Zádiel Ochrana ovzdušia v obci Zádiel 69 507,00
8 128257/A3-34/18 13.03.2018 Obec Zborov nad Bystricou Ideová štúdia, Námestie Alexandra Trizuljaka Zborov nad Bystricou, Architektonická štúdia, oddychová zóna - Zborov nad Bystricou, Ideová štúdia, návrh sadových úprav pri cyklotrase 55 000,00
9 128332/A3-32/18 13.03.2018 Obec Lietavská Lúčka Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Lietavská Lúčka 30 000,00
10 128338/A3-15/18 13.03.2018 Mesto Holíč Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia 25 767,00
11 128417/A3-11/18 13.03.2018 Obec Abrahám Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Abrahám 90 000,00
12 128446/A3-13/18 13.03.2018 Obec Moravany nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Moravany nad Váhom nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 150 000,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127774/BK1AP-52/18 13.03.2018 Obec Dolná Strehová Dolná Strehová - rekonštrukcia ČOV 150 000,00
2 128442/BK1AP-52/18 13.03.2018 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce 200 000,00

Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128523/BK2AP-51/18 13.03.2018 Obec Hajnáčka Čistiareň odpadových vôd pre obec Hajnáčka, Kanalizácia a ČOV Hajnáčka - stavebná časť 50 000,00

Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120740/BK3-27/17 27.03.2017 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 200 000,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127880/BK4AP-68/18 13.03.2018 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 200 000,00
2 128093/BK4AP-77/18 13.03.2018 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 100 000,00
3 128230/BK4AP-76/18 13.03.2018 Obec Dedinky Dedinky - kanalizácia a ČOV 120 000,00
4 128233/BK4AP-67/18 13.03.2018 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa 180 000,00
5 128274/BK4AP-52/18 13.03.2018 Obec Obeckov OBECKOV tlaková kanalizácia PRESSKAN R + OBECKOV ČOV 100 000,00
6 128300/BK4AP-77/18 13.03.2018 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce 170 000,00
7 128373/BK4AP-57/18 13.03.2018 Obec Koprivnica Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 100 000,00
8 128391/BK4AP-79/18 13.03.2018 Obec Somotor Kanalizácia 2.etapa Somotor 50 969,00
9 128416/BK4AP-68/18 13.03.2018 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 200 000,00
10 128529/BK4AP-59/18 13.03.2018 Obec Toporec Kanalizácia a ČOV Toporec 190 000,00
11 128572/BK4AP-57/18 13.03.2018 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1.stavba 180 000,00
12 128584/BK4AP-63/18 13.03.2018 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 200 000,00
13 128592/BK4AP-68/18 13.03.2018 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 200 000,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128315/BK5AP-49/18 13.03.2018 Obec Hrnčiarske Zalužany Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná 145 000,00
2 128350/BK5AP-76/18 13.03.2018 Obec Jovice Kanalizácia Jovice 150 000,00
3 128393/BK5AP-79/18 13.03.2018 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 110 000,00
4 128425/BK5AP-51/18 13.03.2018 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba 200 000,00
5 128494/BK5AP-51/18 13.03.2018 Obec Chanava Kanalizácia Chanava 168 000,00
6 128687/BK5AP-61/18 13.03.2018 Obec Oľka Oľka - kanalizácia 2. stavba 150 000,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127739/BV1AP-48/18 13.03.2018 Obec Holiša Vodovod Holiša 100 000,00
2 127750/BV1AP-51/18 13.03.2018 Obec Bátka Bátka - rozvod vody 150 000,00
3 127962/BV1AP-50/18 13.03.2018 Obec Otročok Obec Otročok - vodovod 150 000,00
4 128016/BV1AP-59/18 13.03.2018 Obec Malý Slavkov SO 06.1 Vodovodná prípojka - Odpalisko 55 865,00
5 128079/BV1AP-48/18 13.03.2018 Obec Mašková Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie 100 000,00
6 128096/BV1AP-77/18 13.03.2018 Obec Veľké Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 170 000,00
7 128115/BV1AP-48/18 13.03.2018 Obec Pinciná Pinciná - obecný vodovod 50 000,00
8 128123/BV1AP-79/18 13.03.2018 Obec Cejkov Južný Zemlín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod 100 000,00
9 128160/BV1AP-79/18 13.03.2018 Obec Egreš V. stavba - Rozvod vody v obci Egreš 150 000,00
10 128438/BV1AP-76/18 13.03.2018 Obec Čoltovo Vodovod Čoltovo 150 000,00
11 128450/BV1AP-77/18 13.03.2018 Obec Úbrež Vodovod Úbrež - rozšírenie 170 000,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128457/BV2AP-67/18 13.03.2018 Obec Fijaš Vodovod Fijaš 200 000,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127724/BV3AP-67/18 13.03.2018 Obec Kružlová Kružlová - Vodovod, Rozšírenie vodovodu 83 000,00
2 127763/BV3AP-74/18 13.03.2018 Obec Kojšov Rekonštrukcia vodovodu v obci Kojšov 81 590,00
3 127827/BV3AP-48/18 13.03.2018 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou 100 000,00
4 127878/BV3AP-57/18 13.03.2018 Obec Andrejová Andrejová - rekonštrukcia vodovodu 180 000,00
5 127966/BV3AP-63/18 13.03.2018 Obec Uzovce Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu 105 000,00
6 128019/BV3AP-79/18 13.03.2018 Obec Viničky Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky - Hatfa 150 000,00
7 128037/BV3AP-59/18 13.03.2018 Obec Výborná Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Výborná - IBV - Výborná, SO 02 Verejný vodovod 75 697,00
8 128068/BV3AP-63/18 13.03.2018 Obec Pečovská Nová Ves Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 200 000,00
9 128097/BV3AP-50/18 13.03.2018 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré 100 000,00
10 128293/BV3AP-49/18 13.03.2018 Obec Kalinovo Rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo – časť Briežky 179 000,00
11 128366/BV3AP-68/18 13.03.2018 Obec Pavlovce Oprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce 105 000,00
12 128381/BV3AP-67/18 13.03.2018 Obec Stročín Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Stročín 44 000,00

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127801/BK1c-10/18 13.03.2018 Obec Jahodná Intenzifikácia ČOV Jahodná 80 000,00
2 127990/BK1c-18/18 13.03.2018 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa 150 000,00
3 128002/BK1c-11/18 13.03.2018 Obec Pusté Úľany Pusté Úľany, obecná ČOV - rozšírenie a dostavba pre 1995 EO 100 000,00
4 128423/BK1c-47/18 13.03.2018 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 200 000,00
5 128435/BK1c-62/18 13.03.2018 Obec Gerlachov Gerlachov - Kanalizácia a ČOV - Rekonštrukcia ČOV Gerlachov 100 000,00
6 128487/BK1c-11/18 13.03.2018 Obec Trstice Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd obce Trstice 60 000,00
7 128495/BK1c-37/18 13.03.2018 Obec Vavrišovo ČOV Vavrišovo - výmena hrubého predčistenia 30 000,00
8 128620/BK1c-27/18 13.03.2018 Obec Nový Tekov Nový Tekov obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 40 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127986/BK2a-11/18 13.03.2018 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby 59 000,00
2 127766/BK2b-08/18 13.03.2018 Obec Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji - Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa, SO 03 Stoka Kmeťová a Potocká 90 000,00
3 127943/BK2b-20/18 13.03.2018 Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany 200 000,00
4 128203/BK2b-62/18 13.03.2018 Obec Batizovce Kanalizácia obce Batizovce 120 000,00
5 128327/BK2b-08/18 13.03.2018 Obec Nová Dedinka Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel 90 000,00
6 128591/BK2b-24/18 13.03.2018 Obec Lúky Lúky - kanalizácia a ČOV 100 000,00
7 128526/BK2c-25/18 13.03.2018 Obec Golianovo Kanalizácia Golianovo 190 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128490/BK3a-60/18 13.03.2018 Obec Nižné Repaše Kanalizácia Nižné Repaše 114 000,00
2 127838/BK3c-17/18 13.03.2018 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 150 000,00
3 128674/BK3c-10/18 13.03.2018 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 100 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127856/BK4a-24/18 13.03.2018 Obec Lazy pod Makytou Lúky - kanalizácia a ČOV stavebný objekt Kanalizácia splašková - predĺženie hlavného zberača - stoka A 66 000,00
2 128024/BK4a-07/18 13.03.2018 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob- I. etapa kanalizácie - zmena stavby pred dokončením - Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 200 000,00
3 128213/BK4a-22/18 13.03.2018 Obec Čelkova Lehota Kanalizácia Čelkova Lehota - Sádočné 100 000,00
4 127959/BK4b-31/18 13.03.2018 Obec Velčice Velčice - ČOV a kanalizácia, Kanalizácia Velčice - rozšírenie, Kanalizácia Velčice - rozšírenie, stoka A4 100 000,00
5 128035/BK4b-25/18 13.03.2018 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 100 000,00
6 128120/BK4b-73/18 13.03.2018 Obec Ploské ČOV Ploské 65 000,00
7 128184/BK4b-17/18 13.03.2018 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 40 000,00
8 128626/BK4b-11/18 13.03.2018 Obec Zemianske Sady Zemianske sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV 100 000,00
9 128675/BK4b-10/18 13.03.2018 Obec Potônske Lúky Obecná kanalizácia a MČOV AT 500 141 400,00
10 128680/BK4b-30/18 13.03.2018 Obec Čermany Čermany - kanalizácia 100 000,00
11 128690/BK4b-25/18 13.03.2018 Obec Hruboňovo Šurianky - Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 100 000,00
12 128696/BK4b-75/18 13.03.2018 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 200 000,00
13 127812/BK4c-62/18 13.03.2018 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany 150 000,00
14 127901/BK4c-06/18 13.03.2018 Obec Jablonové Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Jablonové 169 000,00
15 127905/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I. stavba súboru stavieb 35 000,00
16 127931/BK4c-75/18 13.03.2018 Obec Klokočov Kanalizácia - Klokočov Paľkov I. a II. etapa 100 000,00
17 128003/BK4c-58/18 13.03.2018 Obec Myslina Myslina - Kanalizácia a ČOV 120 000,00
18 128020/BK4c-46/18 13.03.2018 Obec Stožok Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie 200 000,00
19 128077/BK4c-38/18 13.03.2018 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 100 000,00
20 128099/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Veľký Cetín Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa 170 000,00
21 128106/BK4c-75/18 13.03.2018 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 200 000,00
22 128109/BK4c-06/18 13.03.2018 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 120 000,00
23 128116/BK4c-75/18 13.03.2018 Obec Zalužice Kanalizácia obce Zalužice 100 000,00
24 128166/BK4c-41/18 13.03.2018 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec - Kanalizácia Háj 100 000,00
25 128174/BK4c-65/18 13.03.2018 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a rozšírenie kanalizácie Čirč 200 000,00
26 128179/BK4c-06/18 13.03.2018 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 100 000,00
27 128189/BK4c-32/18 13.03.2018 Obec Podhorie Podhorie - kanalizácia a ČOV 100 000,00
28 128208/BK4c-28/18 13.03.2018 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 198 000,00
29 128240/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Žirany Žirany - verejná kanalizácia 150 000,00
30 128242/BK4c-78/18 13.03.2018 Obec Olcnava Olcnava - vodovod, kanalizácia a ČOV 100 000,00
31 128251/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Štitáre Štitáre - ČOV a kanalizácia 100 000,00
32 128255/BK4c-78/18 13.03.2018 Obec Poráč Kanalizácia obce Poráč I. etapa kanalizácia obce Poráč I. etapa - rozšírenie 200 000,00
33 128272/BK4c-58/18 13.03.2018 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
34 128291/BK4c-65/18 13.03.2018 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 200 000,00
35 128297/BK4c-56/18 13.03.2018 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV 200 000,00
36 128316/BK4c-09/18 13.03.2018 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa 170 829,00
37 128322/BK4c-45/18 13.03.2018 Obec Braväcovo Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou areáciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie 150 000,00
38 128333/BK4c-31/18 13.03.2018 Obec Červený Hrádok Červený Hrádok zmena a doplnenie kanalizácie 160 000,00
39 128347/BK4c-60/18 13.03.2018 Obec Granč - Petrovce Kanalizácia k IBV Gašparovec v obci Granč-Petrovce, SO - 04 Kanalizácia 136 040,00
40 128472/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom - splašková kanalizácia 120 000,00
41 128496/BK4c-60/18 13.03.2018 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov 100 000,00
42 128524/BK4c-58/18 13.03.2018 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom - Kanalizácia 150 000,00
43 128527/BK4c-12/18 13.03.2018 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť 100 000,00
44 128537/BK4c-78/18 13.03.2018 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 150 000,00
45 128539/BK4c-31/18 13.03.2018 Obec Obyce Obyce - kanalizácia 150 000,00
46 128552/BK4c-60/18 13.03.2018 Obec Vyšné Repaše Kanalizácia a ČOV Vyšné Repaše 90 000,00
47 128580/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia 150 000,00
48 128614/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa 100 000,00
49 128652/BK4c-11/18 13.03.2018 Obec Veľký Grob Veľký Grob Kanalizácia a ČOV 150 000,00
50 128659/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach Kanalizácia obce Hosťová - zmena stavby pred dokončením 190 000,00
51 128663/BK4c-65/18 13.03.2018 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 150 000,00
52 128688/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 100 000,00
53 128691/BK4c-73/18 13.03.2018 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia 200 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127826/BK5a-25/18 13.03.2018 Obec Pohranice Pohranice, verejné siete pre 9RD, 8RD - Pohranice 110 000,00
2 128229/BK5b-10/18 13.03.2018 Obec Orechová Potôň Verejná kanalizácia Orechová Potôň 70 000,00
3 128364/BK5b-35/18 13.03.2018 Obec Kraľovany Kanalizácia a ČOV, Kraľovany, 2. etapa 60 000,00
4 127735/BK5c-09/18 13.03.2018 Obec Košolná Obecná splašková kanalizácia Košolná - 1. etapa, Obecná splašková kanalizácia - Košolná - 2. etapa, 1. časť 100 000,00
5 127789/BK5c-39/18 13.03.2018 Obec Oravská Polhora Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete Oravská Polhora - Dolný koniec 120 000,00
6 127840/BK5c-10/18 13.03.2018 Obec Veľká Paka Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Veľká Paka Kanalizácia obce Veľká Paka - Rekonštrukcia kanalizácie - 1.etapa 61 498,00
7 128101/BK5c-75/18 13.03.2018 Mesto Strážske Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske 100 000,00
8 128234/BK5c-20/18 13.03.2018 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 170 000,00
9 128292/BK5c-22/18 13.03.2018 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková - Kanalizácia a ČOV 80 000,00
10 128324/BK5c-73/18 13.03.2018 Obec Kalša Kalša - rozšírenie kanalizácie 100 000,00
11 128365/BK5c-62/18 13.03.2018 Obec Štrba Dostavba verejnej kanalizácie v obci Štrba 150 000,00
12 128371/BK5c-10/18 13.03.2018 Obec Povoda Kanalizácia Povoda 155 325,00
13 128511/BK5c-35/18 13.03.2018 Obec Oravský Podzámok IBV Stodolisko II 120 000,00
14 128586/BK5c-55/18 13.03.2018 Obec Vyhne Vyhne- splašková kanalizácia 100 000,00
15 128647/BK5c-10/18 13.03.2018 Obec Padáň Padáň kanalizácia 150 000,00
16 128693/BK5c-11/18 13.03.2018 Obec Čierna Voda Rozšírenie verejnej kanalizácie - Čierna Voda 50 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127897/BV1a-25/18 13.03.2018 Obec Zbehy Zbehy - celoobecný vodovod 170 000,00
2 127743/BV1b-14/18 13.03.2018 Obec Bílkove Humence Bílkove Humence - vodovod 60 000,00
3 127778/BV1b-58/18 13.03.2018 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 200 000,00
4 127783/BV1b-58/18 13.03.2018 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 80 000,00
5 127854/BV1b-34/18 13.03.2018 Obec Radôstka Radôstka - napojenie na SKV NB - ČA - ŽA, II. etapa, SO 04 80 000,00
6 128144/BV1b-27/18 13.03.2018 Obec Hontianske Trsťany Hontianske Trsťany vodovod 120 000,00
7 128611/BV1b-17/18 13.03.2018 Obec Otrhánky Haláčovce-Otrhánky vodovod 50 000,00
8 127793/BV1c-15/18 13.03.2018 Obec Oreské Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 160 000,00
9 127956/BV1c-65/18 13.03.2018 Obec Čirč Vodovod Čirč 190 000,00
10 127984/BV1c-18/18 13.03.2018 Obec Tuchyňa Rozšírenie obecného vodovodu - I. etapa, Rozšírenie obecného vodovodu - II. etapa 60 000,00
11 127992/BV1c-56/18 13.03.2018 Obec Podhorany Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod, Rozvod vody pre obce Záhradné, Tulčík, Demjata, Veľký Slivník, Podhorany - SO 08 Podhorany - vodovod 200 000,00
12 128027/BV1c-73/18 13.03.2018 Obec Svinica Svinica - vodovod - II. etapa, Svinica - vodovod - II. etapa (rozšírenie) 200 000,00
13 128302/BV1c-75/18 13.03.2018 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou 150 000,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127898/BV2c-27/18 13.03.2018 Obec Uhliská Uhliská - čiastkový vodovod 98 211,00
2 127921/BV2c-22/18 17.04.2018 Obec Vrchteplá Celoobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV 65 000,00
3 128600/BV2b-20/18 13.03.2018 Obec Horná Streda Horná Streda - vodovod 100 000,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127954/BV3b-54/18 13.03.2018 Obec Hodruša-Hámre Kopanice Vodovod 55 000,00
2 127737/BV3c-45/18 13.03.2018 Obec Michalová Michalová – rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu 200 000,00
3 127767/BV3c-42/18 13.03.2018 Obec Podbiel Výstavba komunikácie v lokalite Pod Pálenicou v Podbieli - SO 04 Vodovod 50 000,00
4 127825/BV3c-10/18 13.03.2018 Obec Kostolné Kračany Kračany - skupinový vodovod 120 000,00
5 127886/BV3c-58/18 13.03.2018 Obec Lackovce Inžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou , SO 01 - Kanalizácia a SO 02 - Vodovod 54 000,00
6 127976/BV3c-23/18 13.03.2018 Obec Nitrica Rozšírenie verejného vodovodu 53 000,00
7 127998/BV3c-35/18 13.03.2018 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. etapa 200 000,00
8 128001/BV3c-54/18 13.03.2018 Obec Horné Hámre Rekonštrukcia obecného vodovodu 120 000,00
9 128007/BV3c-37/18 13.03.2018 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 175 396,00
10 128012/BV3c-44/18 13.03.2018 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica - Jergištôlňa, vodovod 200 000,00
11 128013/BV3c-60/18 13.03.2018 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu 45 771,00
12 128088/BV3c-62/18 13.03.2018 Obec Vydrník Rozšírenie vodovodnej siete, Vydrník, SO 01 Vodovod - vetva V1,V2 108 571,00
13 128198/BV3c-65/18 13.03.2018 Obec Chmeľnica Chmelnica IBV Pri Trati, SO 511 - 00 Vodovod 78 300,00
14 128248/BV3c-22/18 13.03.2018 Obec Domaniža Rozšírenie verejného vodovodu Domaniža, lokalita Pod Stošínom 34 000,00
15 128473/BV3c-36/18 13.03.2018 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 30 000,00
16 128475/BV3c-27/18 13.03.2018 Obec Málaš Verejný vodovod Málaš - ARMA 148 469,00
17 128484/BV3c-25/18 13.03.2018 Obec Klasov Technická infraštruktúra zóna Nový Klasov II 49 700,00
18 128554/BV3c-30/18 13.03.2018 Obec Čeľadince Vodovod Čeľadince 2 150 000,00
19 128622/BV3c-28/18 13.03.2018 Obec Dubník Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 100 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128583/BV4c-28/18 13.03.2018 Obec Tvrdošovce Tvrdošovce - vežový vodojem 200 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127759/BP1-76/18 13.03.2018 Obec Jablonov nad Turňou Oprava a údržba odvodňovacích zariadení v obci Jablonov nad Turňou II. etapa 71 000,00
2 127816/BP1-77/18 13.03.2018 Obec Orechová Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Orechová 80 000,00
3 127852/BP1-51/18 13.03.2018 Obec Hrachovo Úprava vodného toku v obci Hrachovo 40 000,00
4 127859/BP1-59/18 13.03.2018 Obec Ľubica Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v Ľubici 100 000,00
5 127891/BP1-35/18 13.03.2018 Obec Dlhá nad Oravou Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v obci Dlhá n/Oravou, II. Etapa 150 000,00
6 127900/BP1-73/18 13.03.2018 Obec Kráľovce Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce 170 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128080/BP2-67/18 13.03.2018 Obec Roztoky Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky II. etapa 170 000,00
2 128090/BP2-64/18 13.03.2018 Obec Zemplínske Hámre Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre - objekt: SO 01 - ul. Sninská, SO 02 ul Záhradná 169 278,00
3 128092/BP2-79/18 13.03.2018 Obec Pribeník Pribeník – oprava odvodňovacích rigolov a zberného močiara dažďových vôd 140 000,00
4 128098/BP2-08/18 13.03.2018 Mesto Senec Mesto Senec – protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - II. etapa 169 440,00
5 128102/BP2-09/18 13.03.2018 Obec Trstín Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín 160 000,00
6 128135/BP2-75/18 13.03.2018 Obec Ižkovce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Ižkovce 50 000,00
7 128154/BP2-67/18 13.03.2018 Obec Rovné Opatrenia mimo vodného toku v obci Rovné - SO 01 Ochranný rigol 189 000,00
8 128159/BP2-67/18 13.03.2018 Obec Krajná Poľana Opatrenia mimo vodného toku v obci Krajná Poľana - SO 01 Ochranný rigol 79 000,00
9 128171/BP2-79/18 13.03.2018 Obec Čerhov Rekonštrukcia rigolov a odvod dažďových vôd v Tokajskej obci Čerhov 170 829,00
10 128204/BP2-26/18 13.03.2018 Obec Pribeta Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta - 1. etapa 193 642,00
11 128214/BP2-45/18 13.03.2018 Obec Pohronská Polhora Odvodňovacie rigoly v obci Pohronská Polhora 45 000,00
12 128220/BP2-43/18 13.03.2018 Obec Kordíky Dažďové rigoly 50 000,00
13 128239/BP2-55/18 13.03.2018 Obec Trnavá Hora Odvádzanie povrchových vôd v obci Trnavá Hora 50 000,00
14 128247/BP2-23/18 13.03.2018 Obec Radobica Úprava odvodňovacích rigolov v obci Radobica 56 000,00
15 128261/BP2-68/18 13.03.2018 Obec Davidov Odvodnenie cintorína v obci Davidov 130 000,00
16 128270/BP2-76/18 13.03.2018 Obec Vlachovo Rekonštrukcia odvodňovacích systémov v obci Vlachovo 70 000,00
17 128277/BP2-70/18 13.03.2018 Mestská časť Košice Šaca Košice - Šaca, ul. Šemšianska Protipovodňové opatrenia 47 890,00
18 128306/BP2-65/18 13.03.2018 Obec Plavnica Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica 100 000,00
19 128336/BP2-11/18 13.03.2018 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod - Rekonštrukcia odvodňovacieho zaradenia 100 000,00
20 128342/BP2-09/18 13.03.2018 Obec Špačince Protipovodňové opatrenia v obci Špačince - lokalita Hospodárska ulica 144 493,00
21 128353/BP2-25/18 13.03.2018 Obec Vinodol Odvedenie dažďových vôd z ulice Úzka – vsakovaním 123 311,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127723/C2-18/18 13.03.2018 Mesto Ilava Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v meste Ilava 33 047,00
2 127772/C2-32/18 13.03.2018 Obec Malá Čierna Zber, kompostovanie BR KO v obci Malá Čierna 117 762,00
3 127828/C2-39/18 13.03.2018 Obec Ťapešovo Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Ťapešovo 29 693,00
4 127841/C2-79/18 13.03.2018 Obec Slivník Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Slivník 12 000,00
5 127858/C2-75/18 13.03.2018 Obec Kapušianske Kľačany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kapušianske Kľačany 40 000,00
6 127939/C2-29/18 13.03.2018 Obec Selice Ekodvor a kompostáreň v obci Selice 73 400,00
7 127951/C2-43/18 13.03.2018 Obec Medzibrod Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO na území obce Medzibrod 73 530,00
8 128358/C2-17/18 13.03.2018 Obec Pravotice Podpora kompostovania v obci Pravotice 6 000,00
9 128394/C2-28/18 13.03.2018 Obec Jatov Nákup kompostérov do domácností v obci Jatov 67 000,00
10 128406/C2-28/18 13.03.2018 Obec Bíňa Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľého odpadu v obci Bíňa 26 000,00
11 128415/C2-38/18 13.03.2018 Obec Kláštor pod Znievom Stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 129 971,00
12 128429/C2-30/18 13.03.2018 Obec Malé Ripňany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany 89 000,00
13 128558/C2-10/18 13.03.2018 Obec Dolný Štál Hroble na prípravu kompostu a technológia 58 890,00
14 128563/C2-16/18 13.03.2018 Obec Selec Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Selec 94 393,00
15 128618/C2-10/18 13.03.2018 Obec Lehnice Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, podpora domáceho kompostovania v obci Lehnice 80 000,00
16 128644/C2-52/18 13.03.2018 Obec Kiarov Kompostové hospodárstvo v obci Kiarov 57 000,00
17 128650/C2-52/18 13.03.2018 Obec Olováry Kompostové hospodárstvo v obci Olováry 48 564,00
18 128658/C2-57/18 13.03.2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Zefektívnenie správy a údržby verejnej zelene mesta Bardejov modernizáciou systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 100 000,00
19 128673/C2-20/18 13.03.2018 Obec Nová Bošáca Vybudovanie bariérového oplotenia, Nakladanie s biologickými odpadmi v Novej Bošáci 59 200,00
20 128689/C2-31/18 13.03.2018 Obec Volkovce Obstaranie kompostérov a kompostovacích síl na zhodnocovanie BRKO v obci Volkovce 28 000,00
21 128705/C2-27/18 13.03.2018 Obec Hontianska Vrbica Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Hontianska Vrbica 28 718,00
22 128715/C2-37/18 13.03.2018 Obec Liptovská Porúbka Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Liptovská Porúbka 40 000,00

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128249/C3-10/18 13.03.2018 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne Zberné miesto 85 000,00
2 128273/C3-27/18 13.03.2018 Obec Slatina Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov pre obec a oplotenie zberného miesta na pozemku obce Slatina 15 000,00
3 128280/C3-28/18 13.03.2018 Obec Úľany nad Žitavou Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre obec Úľany nad Žitavou 10 000,00
4 128294/C3-55/18 13.03.2018 Obec Prestavlky Zberný dvor Prestavlky 79 243,00
5 128304/C3-09/18 13.03.2018 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Zberný dvor Hrnčiarovce nad Parnou 79 606,00
6 128312/C3-13/18 13.03.2018 Obec Krakovany Zberný dvor Krakovany 125 000,00
7 128363/C3-29/18 13.03.2018 Obec Žihárec Eko dvor Žihárec 50 000,00
8 128376/C3-75/18 13.03.2018 Obec Ptrukša Výstavba zberného dvora a intenzifikácia zberu v obci Ptrukša na pozemkoch p.č. 32, 34 a 36 v k.ú. Ptrukša 50 000,00
9 128387/C3-23/18 13.03.2018 Obec Kľačno Zberný dvor Kľačno 15 521,00
10 128400/C3-50/18 13.03.2018 Obec Nandraž Nandraž - zberný dvor 150 000,00
11 128403/C3-30/18 13.03.2018 Obec Kovarce Zberný dvor Kovarce 133 156,00
12 128430/C3-40/18 13.03.2018 Obec Ľubochňa Zberný dvor 70 000,00
13 128431/C3-55/18 13.03.2018 Obec Lovča Zberný dvor Lovča 136 243,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128564/D2-43/18 13.03.2018 Záhradnícke a rekreačné služby Likvidácia inváznych rastlín na území mesta Banská Bystrica 80 000,00
2 128570/D2-11/18 13.03.2018 Obec Tomášikovo Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo 120 000,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128621/D5-37/18 13.03.2018 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) 2018 80 000,00
2 128627/D5-23/18 13.03.2018 Národná zoologická záhrada Bojnice Voliéra pre dravé vtáky 150 000,00
3 128633/D5-62/18 13.03.2018 Mesto Vysoké Tatry Opatrenia na zníženie rizikových faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a 5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry - IV. etapa 100 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127725/E1-43/18 13.03.2018 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podpora environmentálnej výchovy a propagácie realizovanej ŠOP SR 150 000,00
2 127795/E1-44/18 13.03.2018 Slovenské banské múzeum Inovácia Banského múzea v prírode II. etapa 110 000,00
3 127803/E1-32/18 13.03.2018 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ 35 000,00
4 127860/E1-43/18 13.03.2018 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca a Svetový deň vody 2018 28 950,00
5 127877/E1-01/18 13.03.2018 Výskumný ústav vodného hospodárstva Osveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH 33 999,00
6 127895/E1-37/18 13.03.2018 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne aktivity v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ 140 000,00
7 127902/E1-48/18 13.03.2018 Združenie právnických osôb Geopark Novohrad- Nógrád Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti v Novohrad-Nógrád geoparku 18 000,00
8 127922/E1-05/18 13.03.2018 TUR Medzinárodný festival filmov o trvaloudržeteľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm 120 000,00
9 128067/E1-43/18 13.03.2018 Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2018 150 000,00
10 128157/E1-01/18 13.03.2018 EKOS PLUS s.r.o. Regionálne vzdelávicie semináre spojené s praktickými workshopmi k aplikačnej novele zákona o odpadoch a súviasiacej legislatíve 50 000,00
11 128197/E1-04/18 13.03.2018 Hory a mesto Hory a mesto 2018 - medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva v Bratislave a Martine 40 000,00
12 128200/E1-01/18 13.03.2018 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Medzinárodný generálny míting environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností riaditeľov európskych geologických služieb 120 000,00

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128227/F1-24/18 13.03.2018 Obec Mojtín Mojtín -Smetlička - podrobný geologický a geotechnický prieskum skalného brala v miestach hroziaceho skalného zrútenia 120 000,00
2 128231/F1-01/18 13.03.2018 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projekt geologickej úlohy-Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez, Projekt odborného geologického dohľadu pri sanácii geologického prostredia-Sanácia geologického prostredia-Devíns 200 000,00