Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosti A1 až A3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 120706 Obec Jastrabie nad Topľou 9 b.j. nižšieho štandardu - zmena vykurovania, Plynové odberné zariadenie k stavbe 9 b.j. nižšieho štandardu 30 876,00
2 120720 Obec Širkovce Rekonštrukcia ústredného vykurovania v Materskej škole Širkovce 28 787,00
3 120729 Obec Kecerovce Výmena zdroja tepla a modernizácia vykurovacieho systému v Základnej škole Kecerovce 79 162 826,00
4 120756 Obec Lenartov Výmena zdroja vykurovania v MŠ s OU Lenartov 71 173,00
5 120769 Obec Špačince Obecný úrad Špačince - zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa - časť vykurovania 78 937,00
6 120773 Obec Oslany Rekonštrukcia ústredného vykurovania – ZŠ Oslany 95 538,00
7 120841 Obec Diakovce Zníženie emisií pri výrobe tepla v kotolni ZŠ s VJM Diakovce 74 413,00
8 120849 Obec Turie Výmena zdrojov tepla v kotolni kultúrneho domu Turie 18 787,00
9 120872 Obec Vislava Rekonštrukcia objektu a výmena zdrojov energie kultúrneho domu v obci Vislava 50 521,00
10 120876 Obec Dobrohošť Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy 197 025,00
11 120880 Obec Bracovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach 50 681,00
12 120885 Obec Drienica Kotolňa na biomasu OÚ Drienica 105 220,00
13 120891 Obec Krajná Poľana Kotolňa na biomasu ZŠ - Krajná Poľana 167 160,00
14 120893 Mesto Banská Štiavnica Zníženie energetickej náročnosti objektu mestských kúpeľov - výmena kotlov v plynovej kotolni 126 949,00
15 120897 Obec Lesnica Lesnica ZŠ súp. čísla 148 - rekonštrukcia vykurovania a zateplenia objektu 103 871,00
16 120906 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ v obci Šarišské Jastrabie 162 102,00
17 120928 Obec Kolonica Zmena palivovej základne v objekte OÚ v obci Kolonica zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy 322 719,00
18 120934 Obec Dúbrava Zníženie energetickej náročnosti objektov a zmena zdrojov tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy 251 169,00
19 120938 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom - inštalácia kotla na biomasu 279 300,00
20 120941 Obec Hubová Výmena palivovej základne OÚ Hubová 113 588,00
21 121198 Mesto Humenné Využitie obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke mestského kúpaliska Humenné 222 987,00
22 121202 Obec Margecany Zateplenie hasičskej zbrojnice - časť Ústredné vykurovanie 61 963,00
23 121206 Obec Granč - Petrovce Rekonštrukcia vykurovania a výroby TUV v budove KD, OcÚ a MŠ v obci Granč - Petrovce s využitím obnoviteľnych zdrojov energie 140 790,00
24 121212 Obec Vígľašská Huta - Kalinka Rekonštrukcia kultúrneho domu 42 059,00
25 121216 Komunita Kráľovnej pokoja Zateplenie a výmena okien, úprava kúrenia 34 753,00
26 121415 Obec Heľpa Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejnej budovy (Zdravotného strediska v Heľpe) 155 384,00
27 121421 Obec Heľpa Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejnej budovy (Materská škola v Heľpe) 134 136,00
28 121434 Obec Hrochoť Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 102 159,00
29 121438 Obec Brzotín Zmena vykurovacieho média z tuhého paliva na obnoviteľné zdroje - Biomasu 179 759,00
30 121447 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Inštalácia slnečných kolektorov 40 017,00
31 121460 Športový klub O.C.E.A.N. Amater's 48 ks solárnych panelov na streche budovy DSS 18 662,00
32 121484 Mesto Poprad Zvýšenie kvality ovzdušia využitím nových technológií pri údržbe mestských komunikácií v meste Poprad 213 958,00
33 121498 Mesto Dunajská Streda Zlepšenie kvality ovzdušia Dunajskej Stredy 168 150,00
34 121503 Mesto Malacky ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA V MESTE MALACKY 199 900,00
35 121513 Mesto Nitra Čistiaca technika pre mesto Nitra ako efektívny prostriedok na zlepšenie kvality ovzdušia 137 933,00
36 121524 Mesto Nové Zámky Čisté ulice - kvalitné ovzdušie v meste Nové Zámky 186 200,00
37 121540 Obec Vinodol Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinodol 199 900,00
38 121543 Obec Zborov nad Bystricou Ideová štúdia, Námestie Alexandra Trizuljaka Zborov nad Bystricou, Architektonická štúdia, oddychová zóna - Zborov nad Bystricou, Ideová štúdia, návrh sadových úprav pri cyklotrase 72 651,00
39 121549 Mesto Trstená Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Trstená výsadbou živého plota 62 000,00
40 121566 Obec Oravská Lesná Znižovanie a odstraňovanie prašnosti v obci Oravská Lesná 194 370,00
41 121584 Mesto Košice Revitalizácia prícestnej zelene a vegetačného stredového pásu 2017 164 246,00
42 121590 Mesto Zlaté Moravce Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Zlaté Moravce čistením verejných plôch a komunikácií 168 843,00
43 121598 Mesto Galanta Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta 176 970,00
44 121612 Mesto Hurbanovo Čisté Hurbanovo, čisté ovzdušie 164 350,00
45 121619 Mesto Šahy Nákup multifunkčného komunálneho vozidla pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Šahy 202 008,00
46 121629 Mesto Piešťany Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Piešťany - obstaranie samozberného zametacieho vozidla 216 797,00
47 121644 Trnavský samosprávny kraj Zlepšenie kvality ovzdušia Trnavského samosprávneho kraja 2 180 592,00
48 121656 Obec Krajné Nákup zariadenia na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Krajné 77 900,00
49 121669 Mesto Veľké Kapušany Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Veľké Kapušany 250 800,00
50 121677 Mesto Jelšava Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov- zníženie prašnosti ovzdušia a stabilizácia zeminy 147 280,00
51 121689 Obec Mojmírovce Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Mojmírovce 99 750,00
52 121691 Obec Svodín Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Svodín 111 150,00
53 121695 Mesto Bytča Zakúpenie zametacieho chodníkového vozidla pre potreby mesta Bytča 165 157,00
54 121697 Obec Dvory nad Žitavou Ochrana ovzdušia v obci Dvory nad Žitavou - nákup zametacieho vozidla s príslušenstvom 90 334,00
55 121703 Obec Budmerice Zakúpenie zametacieho vozidla pre potreby obce Budmerice 109 250,00
56 121711 Obec Mútne Zníženie prašnosti v obci Mútne 222 300,00
57 121714 Mesto Krupina Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krupina 114 000,00
58 121719 Obec Lietavská Lúčka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Lietavská Lúčka 36 100,00
59 121726 Obec Šúrovce Zametacia a čistiaca technika na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Šúrovce 101 061,00
60 121743 Mesto Turzovka Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky 170 240,00
61 121750 Obec Diakovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Diakovce 169 385,00
62 121767 Obec Abrahám Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Abrahám 169 831,00
63 121773 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa 189 582,00
64 121777 Obec Zádiel Ochrana ovzdušia v obci Zádiel 69 507,00
65 121781 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 177 612,00
66 121803 Obec Moravany nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Moravany nad Váhom nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 199 200,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosti BK1 až BK5:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 120636 Obec Dúbrava Kanalizácia a ČOV Dúbrava - I. Etapa 684 756,00
2 120639 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizačné prípojky 230 000,00
3 120641 Obec Arnutovce Čistiareň odpadových vôd 2, kanalizačná a vodovodná prípojka v lokalite Krivé - Arnutovce 160 644,00
4 120643 Obec Kendice Kanalizácia obce Kendice 99 167,00
5 120647 Obec Pozdišovce Pozdišovce - kanalizácia, I. a II. stavba 834 957,00
6 120650 Obec Jasenov Splašková kanalizácia v lokalitách Pod Dzilom, Bobkovec, Pastovník 99 001,00
7 120652 Obec Záborské Záborské- kanalizácia 1 965 454,00
8 120654 Obec Kalša Kalša - rozšírenie kanalizácie 316 839,00
9 120656 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1.stavba 731 478,00
10 120657 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3.etapa 631 693,00
11 120659 Obec Ľubotín Ľubotín - kanalizácia II. Etapa 357 682,00
12 120660 Obec Veľká Lesná Kanalizácia a ČOV Veľká lesná - I. etapa 84 977,00
13 120662 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV - Jamník 364 568,00
14 120663 Obec Ždiar Kanalizácia Ždiar - Bachledova Dolina 170 538,00
15 120668 Obec Obeckov OBECKOV tlaková kanalizácia PRESSKAN R + OBECKOV ČOV 548 606,00
16 120670 Obec Povoda Kanalizácia Povoda 155 325,00
17 120673 Obec Ždiar Kanalizácia a ČOV Ždiar 106 999,00
18 120675 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV 238 787,00
19 120677 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV - Baďan, Klastava 409 559,00
20 120686 Obec Výborná Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná 260 469,00
21 120689 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 624 500,00
22 120690 Obec Snežnica Rozšírenie kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 110 667,00
23 120692 Obec Plavnica Rekonštrukcia ČOV Plavnica 79 596,00
24 120695 Obec Plaveč ČOV Plaveč odvodnenie kalu lamelový dehydrátor 70 588,00
25 120697 Obec Olšavica Kanalizácia Olšavica 181 334,00
26 120700 Obec Lúky Lúky-kanalizácia a ČOV 456 227,00
27 120704 Obec Oľka Oľka - kanalizácia 2. stavba 422 074,00
28 120705 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 396 000,00
29 120707 Obec Malá Domaša Zvýšenie kapacity ČOV a rozšírenie stokovej siete Malá Domaša 632 580,00
30 120708 Obec Myslina Myslina - Kanalizácia a ČOV 497 525,00
31 120709 Obec Čierne Kľačany Čierne Kľačany - kanalizácia 329 069,00
32 120710 Obec Pukanec Pukanec - obecná kanalizácia, I. stavba 3 195 399,00
33 120711 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce- 1.stavba 409 000,00
34 120713 Obec Žakovce ROZŠÍRENIE ČOV ŽAKOVCE - II. ETAPA 191 174,00
35 120721 Obec Hniezdne Kanalizácia a ČOV Hniezdne 156 174,00
36 120722 Obec Pusté Úľany Kanalizácia a rekonštrukcia obecných komunikácií 2 397 125,00
37 120726 Obec Dedinky Dedinky - Kanalizácia a ČOV 567 517,00
38 120731 Obec Jabloň Jabloň - obecná kanalizácia I. etapa, ČOV + kanalizácia II. etapa, Jabloň 229 251,00
39 120732 Obec Zamarovce Dobudovanie vodovodnej a splaškovej siete Zamarovce, SO 302 Prípojky kanalizácie ul. Pod Kopánky 569 969,00
40 120735 Obec Kyjov Splašková kanalizácia a ČOV v obci Kyjov 307 200,00
41 120737 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník 498 600,00
42 120751 Obec Štrba Dostavba verejnej kanalizácie v obci Štrba 245 763,00
43 120753 Obec Chlmec Odvádzanie odpadných vôd z lokality PTAVA, 3. stavba Chlmec 109 000,00
44 120757 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV 499 800,00
45 120759 Obec Nitrianske Hrnčiarovce N. Hrnčiarovce - rozšírenie kanalizácie ul. Pri škôlke, ul. Konečná, N. Hrnčiarovce, ul. Petofyho a Adyho - prekládka čerpacej stanice 227 000,00
46 120764 Obec Uhorské ČOV Uhorské, Zmena technologického zariadenia počas trvalej prevádzky ČOV 102 656,00
47 120781 Obec Červený Hrádok Červený Hrádok - kanalizácia 326 686,00
48 120784 Obec Dravce Obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce - ČOV Dravce 758 106,00
49 120785 Obec Domaňovce Kanalizácia a ČOV Domaňovce 274 572,00
50 120787 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 265 100,00
51 120792 Obec Sokoľ Sokoľ - kanalizácia a ČOV 365 542,00
52 120795 Obec Toporec Kanalizácia a ČOV Toporec 356 500,00
53 120797 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce, Slovenská Kajňa 337 902,00
54 120805 Obec Huncovce Kanalizácia a ČOV Huncovce - I. etapa 312 200,00
55 120807 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 406 607,00
56 120808 Obec Pichne Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Pichne - II. etapa 500 344,00
57 120811 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV uzovské Pekľany 348 537,00
58 120813 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 267 365,00
59 120814 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč 714 318,00
60 120816 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I. stavba súboru stavieb 267 747,00
61 120818 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - Kanalizácia a ČOV + rómska osada 394 461,00
62 120821 Obec Poša Poša - splašková kanalizácia 570 577,00
63 120823 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia a čerpacia stanica 320 000,00
64 120825 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 457 259,00
65 120827 Obec Rabča Rozšírenie splaškovej kanalizácie v lokalite Adamovka III - I. etapa 135 519,00
66 120829 Obec Malý Šariš Kanalizácia obce Malý Šariš II. etapa 199 233,00
67 120830 Obec Veľké Zálužie Výstavba verejných rozvodov kanalizácie - Pripojenie miestnej časti Titvaň 313 678,00
68 120832 Obec Terňa Mechanické predčistenie ČOV Terňa 51 601,00
69 120842 Obec Vlková IBV Vlková ČOV 132 646,00
70 120850 ČOV ŠIŠOV Odkanalizovanie kaštieľa, ZŠ, MŠ 192 118,00
71 120852 Obec Hrnčiarske Zalužany Hrnčiarske Zalužany splašková kanalizácia 147 268,00
72 120854 Obec Rakovice SO 03 VODOVOD, SO 04 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, SO 02 - KOMUNIKÁCIE - 5. ODVODNENIE (Rakovice - Obytná zóna II.) SO 03 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizácia (Rakovice - Obytná zóna III.) 128 069,00
73 120855 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 154 372,00
74 120857 Obec Liptovské Revúce SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce 2 935 091,00
75 120858 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka 298 696,00
76 120860 Obec Orechová Potôň Verejná kanalizácia Orechová Potôň 76 881,00
77 120861 Obec Obyce Obyce - kanalizácia 444 684,00
78 120862 Obec Lysica Rozšírenie kanalizácie v obci Lysica, stoka J 1-1 a stoka J 1-2 146 275,00
79 120864 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, 1.etapa 402 135,00
80 120865 Obec Vavrečka Vavrečka. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie časť Starý mlyn 209 132,00
81 120867 Obec Vrbová nad Váhom Obnova technológie domových čerpacích staníc 142 449,00
82 120869 Obec Tomášov Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma, Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, Záhradnícka ulica 431 655,00
83 120871 Obec Bzenov Rekonštrukcia ČOV Bzenov 324 050,00
84 120873 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - časť kanalizácia 191 314,00
85 120874 Obec Spišský Štvrtok Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké SO 06/1 Kanalizácia Iliašovská cesta, SO 06/2 Kanalizácia Ovsisko 220 983,00
86 120877 Mesto Dudince Splašková kanalizácia a vodovod - IBV Dudince 277 476,00
87 120878 Obec Branč Branč - kanalizačná sieť 222 468,00
88 120881 Obec Jovice Kanalizácia a ČOV Jovice 608 422,00
89 120882 Obec Vitanová Vitanová - Splašková kanalizácia II., III. a IV. etapa 1 131 411,00
90 120884 Obec Čimhová Čimhová - Kanalizácia III. etapa, stoka A2-1 156 500,00
91 120888 Obec Vyšné Ružbachy Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Vyšné Ružbachy 128 008,00
92 120889 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I. etapa 84 318,00
93 120890 Obec Zuberec Inžinierske siete Zuberec - Hrady za Milotínom I. etapa, objekt SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia 178 627,00
94 120892 Obec Závod Závod, kanalizácia - II. etapa dokončenie 2 663 645,00
95 120894 Obec Boleráz Celoobecná kanalizácia Boleráz 1. stavba - 2. etapa 215 867,00
96 120895 Obec Pružina Pružina - kanalizácia a ČOV, Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové 923 569,00
97 120898 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti Horného Liptova - Hybe, Východná, Važec, Hybe - Východná - Važec. 563 923,00
98 120901 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové - zberač AC 975 130,00
99 120902 Obec Senohrad Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV 297 708,00
100 120905 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I. 225 610,00
101 120907 Obec Dulovce Dulovce - kanalizácia a ČOV, časť ČOV 165 518,00
102 120908 Obec Pavlice Pavlice - splašková kanalizácia a ČS 260 000,00
103 120909 Obec Nová Dedina Nová Dedina, Miestna komunikácia - Ulička,SO 02 Kanalizácia 136 379,00
104 120912 Obec Čab Čab - kanalizačná sieť a regionálna ČOV 700 000,00
105 120914 Obec Podhorie Podhorie-kanalizácia a ČOV 242 000,00
106 120926 Obec Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou- kanalizácia- I.zmena 02/2001 284 827,00
107 120927 Obec Osikov Osikov - rozšírenie kanalizácie 173 061,00
108 120931 Obec Trakovice Trakovice - Kanalizácia 190 000,00
109 120945 Obec Jakubov Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov 471 563,00
110 120949 Obec Divinka Intenzifikácia existujúcej ČOV pre bytové domy 54 121,00
111 120951 Obec Marcelová Čistiareň odpadových vôd Marcelová, Chotín - intenzifikácia 268 840,00
112 120952 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 1 479 655,00
113 120954 Obec Poráč Kanalizácia obec Poráč II. etapa 409 116,00
114 120956 Obec Poráč Kanalizácia Obce Poráč I. etapa Kanalizácia Obce Poráč I. etapa - rozšírenie 219 604,00
115 120965 Obec Stuľany Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 288 434,00
116 120968 Obec Malé Kozmálovce Spoločná kanalizácia pre Združenie obcí Dudok - Nový Tekov a M. Kozmálovce 256 693,00
117 120975 Obec Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké - Prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím 112 253,00
118 120978 Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 1 039 091,00
119 120983 Obec Hruboňovo Šurianky, Hruboňovo - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 454 100,00
120 120987 Obec Bertotovce ČOV a kanalizácia Bertotovce a Hermanovce 300 000,00
121 120993 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov 500 000,00
122 121030 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba 363 784,00
123 121031 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 633 591,00
124 121032 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou 909 100,00
125 121034 Obec Breza Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava - Aktivita č. I: Námestovo, kanalizácia a ČOV: stavebný súbor 14. Breza, kanalizácia 215 005,00
126 121035 Obec Pliešovce PLIEŠOVCE, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA , STOKY A2, A2-4 203 101,00
127 121037 Obec Fintice Výstavba technickej vybavenosti územia v lokalite Fisky - Tormáš, Fintice, SO 04 Splašková kanalizácia 320 032,00
128 121038 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia Štreka , SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia 315 267,00
129 121039 Obec Lackovce Inžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou, SO 01 - Kanalizácia 54 187,00
130 121040 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a ČOV Čirč 380 000,00
131 121041 Obec Stankovany Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV SO 01 Kanalizácia obce Stankovany, II. etapa 802 733,00
132 121042 Obec Ploské ČOV Ploské 65 389,00
133 121044 Obec Iža Iža - čistiareň odpadových vôd - vybudovanie II. etapy stavby 269 678,00
134 121045 Obec Torysky Kanalizácia a ČOV Torysky 149 609,00
135 121046 Obec Slatvina Kanalizácia Slatvina 210 654,00
136 121067 Obec Nový Tekov Nový Tekov, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO výmena a inštalácia opotrebovaných technologických zariadení 137 902,00
137 121069 Obec Lomná Rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej ČOV Lomná 157 635,00
138 121070 Obec Domaniža ČOV Domaniža - modernizácia 462 910,00
139 121071 Obec Ostrovany Osadenie hrubého predčistenia a lamelového dehydrátora Ostrovany 130 730,00
140 121072 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV 284 879,00
141 121075 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 1. stavba súboru stavieb, Čistiareň odpadových vôd 848 925,00
142 121076 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV DUlov 313 133,00
143 121080 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN+ČOV 339 354,00
144 121081 Obec Rovňany Intenzifikácia ČOV Rovňany 214 914,00
145 121086 Obec Vavrišovo ČOV Vavrišovo - výmena hrubého predčistenia 33 773,00
146 121088 Obec Oravský Podzámok Rekonštrukcia ČOV MČ 500 189 724,00
147 121089 Obec Prašice ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinkový prevzdušňovací systém 115 716,00
148 121091 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava 166 384,00
149 121092 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves 87 003,00
150 121094 Obec Golianovo Kanalizácia Golianovo 280 000,00
151 121098 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II. Etapa 211 084,00
152 121099 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV 1 579 178,00
153 121102 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 391 773,00
154 121105 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity 419 581,00
155 121108 Obec Hviezdoslavov Hviezdoslavov kanalizácia 1 735 296,00
156 121109 Obec Čachtice Intenzifikácia ČOV Čachtice 353 638,00
157 121110 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 500 000,00
158 121115 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov 145 236,00
159 121117 Obec Cabov Cabov - kanalizácia 409 193,00
160 121119 Obec Chynorany ČOV Chynorany, II. etapa, Doplnok č. 1 a III. Etapa Chynorany - rozšírenie kanalizácie 440 000,00
161 121122 Obec Višňov Obec Višňov - Kanalizácia 632 333,00
162 121126 Obec Neverice Neverice kanalizačná sieť 493 500,00
163 121129 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže 595 418,00
164 121130 Obec Ihľany ČOV Ihľany II. etapa - rozšírenie strojnotechnologickej časti 176 075,00
165 121132 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce 199 439,00
166 121138 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec 455 306,00
167 121144 Obec Podlužany Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2. stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia 230 854,00
168 121145 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia I. stavba 114 010,00
169 121150 Obec Bátorová Kanalizácia v obci Bátorová 200 000,00
170 121168 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - kanalizačná sieť 739 337,00
171 121171 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo 230 500,00
172 121174 Obec Mankovce Mankovce - kanalizácia a ČOV, I. etapa 327 772,00
173 121178 Obec Sokoľany Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV 235 150,00
174 121197 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - Kanalizácia a ČOV - Kanalizácia a ČOV Lúka Lúka - PRIELOHY, Technická infraštruktúra - IBV 764 026,00
175 121203 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 385 326,00
176 121205 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou - časť kanalizácia 223 007,00
177 121208 Obec Vyšná Myšľa ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc. č 267/2, Vyšná Myšľa 56 989,00
178 121211 Obec Malý Kamenec ČOV Malý Kamenec - spoločná ČOV obcí Malý Kamenec a Veľký Kamenec 243 039,00
179 121214 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice 260 000,00
180 121215 Obec Bajč Bajč infraštruktúra pre nový stavebný obvod 2. etapa 68 183,00
181 121219 Obec Plavecký Mikuláš ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 1 151 039,00
182 121222 Združenie obcí Zdravý mikroregión SČOV a kanalizácia pre obce Preseľany, Hrušovany, Belince, Kamanová 367 974,00
183 121225 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička 365 179,00
184 121227 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 153 839,00
185 121235 Obec Sačurov Kanalizácia a ČOV Sačurov 55 767,00
186 121236 Obec Liptovská Osada SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce 1 968 669,00
187 121241 Obec Poloma Kanalizácia v obci Poloma 590 330,00
188 121242 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom - kanalizácia Horb, ČOV 253 581,00
189 121245 Obec Nižné Repaše Kanalizácia Nižné Repaše 112 015,00
190 121250 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 275 764,00
191 121252 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 638 137,00
192 121254 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Krížovany 280 000,00
193 121259 Obec Nové Sady Nové Sady - kanalizácia 620 000,00
194 121260 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 600 000,00
195 121262 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1.stavba 223 518,00
196 121263 Obec Podhradík Podhradík - kanalizácia 250 028,00
197 121264 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba 29 101,00
198 121265 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia 3 735 093,00
199 121269 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - Odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy- kanalizácia obce NN prípojky k ČS B NN prípojky k ČS C 1 121 931,00
200 121270 Obec Kamenica Kamenica kanalizácia 307 566,00
201 121272 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča 554 097,00
202 121274 Obec Bádice Bádice - kanalizácia 617 066,00
203 121278 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce 206 397,00
204 121280 Obec Velčice Velčice - ČOV a kanalizácia 290 552,00
205 121284 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 3 063 273,00
206 121285 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana obce 1 039 530,00
207 121288 Obec Malé Ripňany Kanalizácia obce Malé Ripňany 650 077,00
208 121289 Obec Kuková Kanalizácia Kuková 1 746 839,00
209 121291 Obec Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tríbečom - kanalizačná sieť 335 934,00
210 121296 Obec Blatné Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 120 200,00
211 121305 Obec Nevidzany ČOV a kanalizácia Nevidzany, Kanalizácia obce Nevidzany časť: Kanalizačné odbočky 148 180,00
212 121312 Obec Drahňov Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV 1 225 367,00
213 121314 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 303 000,00
214 121315 Obec Bory Kanalizácia obce Bory 209 271,00
215 121316 Obec Merašice SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť, Čistiareň odpadových vôd - Merašice 570 000,00
216 121317 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia 1 293 227,00
217 121318 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany 160 250,00
218 121322 Obec Ptičie Odvádzanie odpadových vôd z lokality Ptava, 2. stavba Ptičie 78 850,00
219 121325 Obec Červený Hrádok Obec Červený Hrádok Koreňová ČOV 268 373,00
220 121329 Obec Sokolovce Čistiareň odpadových vôd Sokolovce 266 430,00
221 121331 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 1 910 117,00
222 121336 Obec Klokočov Kanalizácia - Klokočov Paľkov - I. a II. etapa 481 892,00
223 121337 Obec Bzovská Lehôtka Obec Bzovská Lehôtka - IBV Pod Vŕškom - Splašková kanalizácia ČOV 211 889,00
224 121340 Obec Sľažany Kanalizácia a ČOV Sľažany 400 000,00
225 121343 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce 485 598,00
226 121347 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 432 085,00
227 121349 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice Obce v povodí Blavy II. - splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice - doplnok č. 1 127 000,00
228 121351 Obec Iliašovce Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV - Iliašovce 360 900,00
229 121352 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce 724 071,00
230 121353 Obec Olcnava Olcnava – vodovod, kanalizácia a ČOV 181 211,00
231 121355 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreňová čistiareň odpadových vôd v otvorenom oddelení Sabová 93 732,00
232 121357 Obec Vyšné Repaše Kanalizácia a ČOV Vyšné Repaše 88 420,00
233 121358 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska ČOV - Koškovce 338 468,00
234 121362 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV Liptovský Trnovec I. a II. etapa 171 638,00
235 121365 Obec Vyšné Remety Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Vyšné Remety 213 490,00
236 121366 Obec Paňa Kanalizácia Paňa 944 068,00
237 121367 Obec Župčany Kanalizácia Župčany, Splašková kanalizácia, Kanalizačná vetva – A1.2, Kanalizačná vetva – A1.3 275 618,00
238 121368 Obec Dravce Obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce, Rozšírenie kanalizačného zberača BA, BA-1 v obci Dravce 225 909,00
239 121369 Obec Rybník Rybník - kanalizácia obce 456 170,00
240 121370 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 333 260,00
241 121377 Obec Žirany ŽIRANY - verejná kanalizácia 969 654,00
242 121378 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža 350 800,00
243 121379 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí VIESKY 461 709,00
244 121381 Obec Jarok Splašková kanalizácia - 2. etapa 723 914,00
245 121384 Obec Záriečie Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 842 657,00
246 121385 Obec Nižná Kamenica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský región, časť stavby 05: Nižná Kamenica - kanalizácia 426 738,00
247 121392 Obec Brezina Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany, I. a II. etapa 284 989,00
248 121396 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV 194 723,00
249 121398 Obec Buglovce Kanalizácia Bugľovce, ČOV Bugľovce 183 344,00
250 121400 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 612 155,00
251 121401 Obec Nadlice Odvedenie odpadových vôd Nadlice - II. etapa 879 642,00
252 121402 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - 1.stavba 121 735,00
253 121403 Obec Čermany Čermany - kanalizácia 454 790,00
254 121405 Obec Dúbrava Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Dúbrava 209 297,00
255 121406 Obec Sejkov Kanalizácia obce Sejkov 110 209,00
256 121407 Obec Rožkovany Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany 138 303,00
257 121408 Obec Lazy pod Makytou Lúky - kanalizácia a ČOV, stavebný objekt Kanalizácia splašková - predĺženie hlavného zberača - stoka A 66 487,00
258 121409 Obec Hrušov Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Hrušov 162 225,00
259 121410 Obec Čajkov Čajkov - kanalizácia obce, Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4. stavba súboru stavieb, Čajkov - obecná kanalizácia 118 750,00
260 121412 Združenie obcí Mikroregión Dolná Svinka Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava obci Radatice, Janov, Ľubovec 304 398,00
261 121418 Obec Krajné KANALIZÁCIA V OBCI KRAJNÉ - systém PRESSKAN, Krajné II. etapa 1.časť - 50ks tlakových kanalizačných prípojok 113 092,00
262 121423 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou, rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň 750 619,00
263 121425 Obec Drienica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky 152 225,00
264 121428 Obec Bešeňová IBV Sihoť Bešeňová - SO 04 Splašková kanalizácia 104 144,00
265 121432 Obec Babín Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava - Aktivita č. 1: Námestovo, kanalizácia a ČOV : stavebný súbor 11. Babín, kanalizácia 119 882,00
266 121437 Obec Ulič Ulič - Rozšírenie kanalizácie IV. časť, líniová stavba, k. ú. Ulič 90 900,00
267 121440 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie splaškovej kanalizácie za železnicou 253 291,00
268 121446 Obec Vyhne Vyhne- splašková kanalizácia 626 261,00
269 121452 Obec Opatovská Nová Ves Opatovská Nová Ves - Kanalizácia 139 669,00
270 121454 Obec Mlynica SO 601 Splašková kanalizácia 155 286,00
271 121459 Obec Batizovce Kanalizácia obce Batizovce 518 500,00
272 121462 Obec Reľov Kanalizácia a ČOV Reľov - SO 03 Kanalizácia - rozšírenie 165 239,00
273 121463 Obec Dúbravy Dúbravy, rozšírenie kanalizácie Stoka C 35 048,00
274 121468 Obec Pastovce Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce 400 000,00
275 121476 Obec Bartošovce Rozšírenie kanalizácie obce Bartošovce 163 295,00
276 121477 Obec Vinosady Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 271 574,00
277 121479 Obec Kaluža Kanalizácia Kaluža, rekonštrukcia 84 436,00
278 121481 Obec Jarok Obec Jarok - rozšírenie verejnej kanalizácie, Školská ulica 75 998,00
279 121483 Obec Červený Kláštor Rozšírenie stokovej siete v obci Červený Kláštor Lokalita Kvašné lúky a Rybníky 118 100,00
280 121487 Obec Gánovce SO 03 Kanalizácia splašková a dažďová pre IBV Gánovce 55 400,00
281 121495 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV 25 227,00
282 121496 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV v obci Bukovce 1 871 517,00
283 121501 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 516 525,00
284 121505 Obec Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť 609 122,00
285 121510 Obec Podhorany SO-01 Kanalizácia, SO-02 ČOV typu Hydrotech 1500 EO, SO-03 Vodovod a SO-04 Vodojem - časť kanalizácia 283 305,00
286 121515 Obec Dolná Strehová Dolná Strehová - rekonštrukcia ČOV 208 914,00
287 121517 Mesto Strážske Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske-3.etapa Stoka A 264 890,00
288 121518 Obec Chmeľov Intenzifikácia ČOV Chmeľov 223 866,00
289 121522 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov 2 213 038,00
290 121528 Obec Chorvátsky Grob Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor 783 336,00
291 121533 Obec Oravská Polhora Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete Oravská Polhora - Dolný koniec - časť kanalizácia 200 000,00
292 121537 Obec Jelšovce Intenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce 54 047,00
293 121539 Obec Vydrná Vydrná-kanalizácia 490 845,00
294 121541 Obec Choča REKONŠTRUKCIA ČOV CHOČA 275 000,00
295 121544 Obec Zemné Zemné - časť Pod Záhradami - Kanalizácia 241 785,00
296 121552 Obec Zamarovce Dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete Zamarovce 68 716,00
297 121555 Obec Vaniškovce Vaniškovce - rozšírenie kanalizácie 282 025,00
298 121556 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť - Tekolďany 510 000,00
299 121559 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom kanalizácia 412 017,00
300 121560 Obec Chanava Kanalizácia Chanava 175 600,00
301 121564 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov - časť kanalizácia 1 170 506,00
302 121568 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 295 000,00
303 121574 Obec Žalobín Kanalizácia - ČOV 337 393,00
304 121578 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť 551 000,00
305 121587 Obec Koprivnica Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 153 908,00
306 121595 Obec Baldovce Kanalizácia Baldovce, ČOV pre obec Baldovce 305 188,00
307 121603 Obec Čelkova Lehota Kanalizácia Čelkova Lehota - Sádočné 156 133,00
308 121613 Obec Pusté Pole Kanalizácia a ČOV obce Pusté Pole 481 900,00
309 121615 Obec Sedlice Kanalizácia a ČOV Sedlice, Kanalizácia a ČOV v obci Sedlice, SO.02.3.1 - NN prípojka, SO 02.3.2 - NN. prívod 300 000,00
310 121620 Obec Voznica Čistiarne odpadových vôd v obci Voznica 159 512,00
311 121631 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar, SO-06 Prístupová komunikácia, SO 07 Terénne a sadové úpravy ČOV Betliar, SO 08 Oplotenie ČOV Betliar 398 700,00
312 121635 Obec Veľký Slavkov Dobudovanie hrubého predčistenia ČOV Veľký Slavkov Kanalizácia a ČOV Veľký Slavkov 199 609,00
313 121639 Obec Bátovce Rekonštrukcia ČOV a ČS1 Bátovce 225 500,00
314 121645 Obec Lúčka Kanalizácia Lúčka 112 333,00
315 121661 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach Kanalizácia obce Hosťová - zmena stavby pred dokončením 459 330,00
316 121667 Obec Dvorníky - Včeláre Dvorníky - Včeláre, časť Včeláre - kanalizácia a ČOV 67 658,00
317 121674 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa 296 392,00
318 121679 Obec Ždaňa ČOV Ždaňa 78 273,00
319 121696 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 788 000,00
320 121701 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV - časť kanalizácia a ČOV 456 994,00
321 121724 Obec Skároš ČOV - Skároš 465 806,00
322 121734 Obec Olšovany Olšovany - kanalizácia 796 682,00
323 121744 Obec Vyšný Kubín Jasenová - Vyšný Kubín - Dolný Kubín - splašková kanalizácia 836 819,00
324 121752 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice 238 985,00
325 121759 Obec Dlhé Klčovo Tlaková kanalizácia Presskan a ČOV Dlhé Klčovo 905 465,00
326 121765 Obec Dobrá Niva Dobrá Niva ČOV a kanalizácia I.etapa, Dobrá Niva ČOV a kanalizácia II.etapa a III.etapa 644 043,00
327 121779 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 1 315 004,00
328 121787 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom splašková kanalizácia 3 184 020,00
329 121792 Obec Sedliacka Dubová SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 2 051 425,00
330 121795 Obec Stožok STOŽOK – Rozšírenie ČOV a kanalizácie 362 487,00
331 121800 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany 2 542 465,00
332 121805 Obec Duplín Duplín - Kanalizácia a ČOV 182 349,00
333 121816 Obec Pribylina IBV Pribylina a polyfunkčné domy - Medzi Záhradami I. a II. etapa - objekt SO 04 Verejná kanalizácia splašková a prípojky pre RD 109 121,00
334 121822 Obec Bučany Splašková kanalizácia Bučany 540 000,00
335 121828 Obec Bystričany Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV Ulica Dlhá, Bystričany, stavebné objekty: SO 01 - Kanalizácia a kanalizačné prípojky 236 262,00
336 121832 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – SO 5.2: Paseka – gravitačná kanalizácia 225 293,00
337 121840 Obec Prečín Splašková kanalizácia K6 pri základnej škole a K7 pri pošte 239 202,00
338 121849 Obec Dojč Dojč - Rozšírenie splaškovej kanalizácie 2 898 000,00
339 121854 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina - SO 01 Kanalizácia 470 888,00
340 121859 Obec Sedliská Kanalizácia a ČOV Sedliská 702 914,00
341 121891 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 140 716,00
342 121895 Mesto Bánovce nad Bebravou E.2 - SO 22 Kanalizácia Biskupice - napojenie novej ulice na kanalizáciu 310 171,00
343 121898 Mesto Čadca Kanalizačná prípojka Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca 77 934,00
344 121900 Obec Andovce Andovce - Infraštruktúra Pod kalváriou II. etapa - objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, Technická infraštruktúra pre II. etapu, Pri kalvárii II - SO 08 kanalizačné prípojky 251 764,00
345 121910 Obec Liptovský Trnovec Rozšírenie vodovodu a kanalizácie IBV Krivý kút Liptovský Trnovec - SO 02 Kanalizácia splašková 44 865,00
346 121913 Obec Hoste Hoste - splašková kanalizácia a čerpacia stanica 108 296,00
347 121926 Obec Chmiňany Chmiňany - rómska osada, rozšírenie kanalizačnej siete, objekt SO 501 - 00 splašková kanalizácia 78 831,00
348 121927 Obec Granč - Petrovce Kanalizácia k IBV Gašparovec v obci Granč - Petrovce, SO - 04 Kanalizácia 136 040,00
349 121931 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia, Kanalizačné prípojky s kontrolnými šachtami v počte 176 ks (stoka AC, AC1, AD a AF) v obci T. Štiavnička 300 000,00
350 121936 Obec Častkov Častkov - kanalizácia a ČOV 1 097 639,00
351 121939 Obec Ostrá Lúka Ostrá Lúka - ÚHRBIE - OVČÍN Inžinierske siete, Objekt: Verejná splašková kanalizácia 79 572,00
352 121945 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj - kanalizácia 169 080,00
353 121948 Obec Červený Hrádok Červený Hrádok - zmena a doplnenie kanalizácie 457 763,00
354 121951 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete: SO 04 Čerpacia stanica, SO 05 Výtlačné potrubie z ČS 240 676,00
355 121957 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV 2. etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ 70 621,00
356 121962 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II. etapa 60 152,00
357 121963 Obec Dlhá nad Oravou SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 972 559,00
358 121967 Obec Tesárske Mlyňany Udržiavacie práce na čerpacích šachtách verejnej kanalizácie v obci Tesárske Mlyňany 74 548,00
359 122043 Obec Milpoš Intenzifikácia ČOV Milpoš 250 751,00
360 122372 Obec Pastuchov Čistiareň odpadových vôd Pastuchov, Pastuchov - ČOV - Kanalizácia - časť: Kanalizačná sieť 600 000,00

Činnosti BP1 až BP2:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 121120 Obec Stránske Protipovodňová ochrana Stránsky a Priečnikový potok 45 820,00
2 121131 Obec Nová Kelča Úprava vodného toku v obci Nová Kelča 259 121,00
3 121135 Obec Trnkov Trnkov, SO 03 - Spevnenie brehových častí potoka a revitalizácia potoka 245 971,00
4 121142 Obec Dlhá nad Oravou SO 01 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Ostrý, dolný úsek 111 784,00
5 121151 Obec Lopúchov Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce Lopúchov 374 750,00
6 121161 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 119 659,00
7 121164 Obec Prituľany Regulácia potoka v obci Prituľany 340 986,00
8 121169 Obec Jakubova Voľa Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach, SO 07 - Úprava toku v centre obce Jakubova Voľa 120 148,00
9 121173 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 309 190,00
10 121183 Obec Kráľovce Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce 406 410,00
11 121190 Obec Krásny Brod Úprava potoka Krásny Brod 190 000,00
12 121194 Obec Pucov Pucov - tok Pucov, úprava toku v rkm 3,625 - 3,945 a 4,210 - 4,560 151 669,00
13 121200 Obec Vyšné Ladičkovce Zábrana proti povodniam Vyšné Ladičkovce 190 000,00
14 121204 Obec Orechová Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Orechová 84 952,00
15 121207 Obec Bziny Regulácia potoka - Bziny 198 471,00
16 121210 Obec Nededza Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná 92 658,00
17 121217 Obec Dedačov Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Dedačov 285 000,00
18 121229 Obec Vlachy Protipovodňové opatrenia obce Vlachy - časť Krmeš, Hájsky potok 119 586,00
19 121231 Obec Málinec Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku 212 400,00
20 121234 Obec Hrachovo Úprava vodného toku v obci Hrachovo 48 438,00
21 121251 Obec Kapušianske Kľačany Ochrana územia obce Kapušianske Kľačany pred vnútornými vodami 18 524,00
22 121258 Obec Jastrabie nad Topľou Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou - SO 02 Protipovodňová hrádza 246 234,00
23 121261 Obec Slanské Nové Mesto Slanské Nové Mesto Protipovodňové opatrenia 66 444,00
24 121267 Obec Paňovce Paňovce - protipovodňové opatrenia, objekt SO 01 Odvedenie dažďových vôd 66 296,00
25 121271 Obec Jastrabie nad Topľou Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou – SO 01 Rekonštrukcia protipovodňovej hrádze 160 700,00
26 121277 Obec Stožok Stožok, kanalizácia a ČOV, II.etapa 368 123,00
27 121287 Obec Čerhov Rekonštrukcia rigolov a odvod dažďových vôd v Tokajskej obci Čerhov 180 123,00
28 121295 Obec Slatina Slatina - Odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce na pozemku parc. z reg C parc.č. 2231/1, z reg. E parc.č. 2231 v k.ú. Slatina v zmysle zjednodušenej PD 27 905,00
29 121309 Obec Vlachovo Rekonštrukcia odvodňovacích systémov v obci Vlachovo 79 566,00
30 121320 Obec Vyšný Mirošov Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšný Mirošov - SO 01 Ochranný rigol 174 800,00
31 121426 Obec Konská Konská - Nižné Kapustniská - Odvodnenie 1. etapa 93 605,00
32 121647 Obec Ostrá Lúka Stavebné úpravy rigolov a priepustov pozdĺž štátnej cesty III/05085 - protipovodnňové opatrenia: I časť: 0,2808 km (km 0,000 - km 0,2808), II časť: 0,2612 km (km 0,2808 - km 0,542) 294 552,00
33 121704 Obec Ľubeľa Odvodnenie Ľubeľa - Hôrka 53 808,00
34 121706 Obec Budkovce Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Budkovce 34 030,00
35 121709 Obec Malé Zálužie Malé Zálužie - odvedenie povrchových prívalových vôd 11 013,00
36 121718 Obec Kokošovce Úprava východného rigola v obci Kokošovce 32 906,00
37 121723 Obec Rovné Opatrenia mimo vodného toku v obci Rovné - SO 01 Ochranný rigol 189 840,00
38 121730 Obec Krajná Poľana Opatrenia mimo vodného toku v obci Krajná Poľana - SO 01 Ochranný rigol 79 730,00
39 121733 Obec Prašice Prašice, ochrana intravilánu pred škodiacimi splachmi z polí 159 000,00
40 121739 Obec Lieskovec Úprava priľahlých priekop potoka Lieskovčík 151 978,00
41 121745 Obec Podhoroď Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď 79 316,00
42 121753 Obec Ižkovce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Ižkovce 66 292,00
43 121761 Obec Bacúrov Bacúrov - opatrenie mimo vodného toku 141 448,00
44 121763 Obec Pribeník Pribeník - oprava odvodňovacích rigolov a zberného močiara dažďových vôd 157 017,00
45 121772 Obec Sliepkovce Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Sliepkovce 2. etapa 79 253,00
46 121778 Obec Lúčka Dažďová kanalizácia 102 400,00
47 121783 Obec Nižná Hutka Rekonštrukcia dažďových žľabov v Nižnej Hutke 79 295,00
48 121790 Obec Horné Štitáre IBV Horné Štitáre - Dolný koniec - dažďová kanalizácia 168 067,00
49 121801 Obec Hronský Beňadik Odvodnenie od povrchových vôd Hronský Beňadik , Psiare, Ul. Hlavná 175 838,00
50 121804 Obec Špačince Protipovodňová ochrana - Kaštieľska ulica, Špačince - Spevnené plochy 79 753,00
51 121809 Obec Davidov Odvodnenie cintorína v obci Davidov 136 982,00
52 121811 Obec Zemplín Ochrana územia obce Zemplín pred vnútornými vodami - II. etapa 66 499,00
53 121814 Obec Nižný Klátov Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov na ul. Stará Košická - Nižný Klátov 100 000,00
54 121817 Obec Pusté Čemerné Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné 285 409,00
55 121819 Obec Horná Seč Odvedenie povrchových vôd z obce Horná Seč 242 000,00
56 121823 Obec Priekopa Systémové riešenie ochrany majetku obce a občanov so zreteľom podpory vodných pomerov v obci Priekopa 40 255,00
57 121833 Obec Cífer Protipovodňové opatrenia v obci Cífer 58 445,00
58 121834 Obec Ducové Dočistenie dažďového odvodnenia obce 8 412,00
59 121838 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod - Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia 22 692,00
60 121843 Mestská časť Bratislava Staré mesto Čistenie kanalizačných vpustov na území Mestskej časti Bratislava - Staré mesto 183 350,00
61 121844 Obec Krčava Preventívne opatrenia pred záplavami - Obec Krčava 28 357,00
62 121847 Mesto Trstená Dažďová kanalizácia sídlisko Hrady Trstená, objekt: SO 03: Ulica Š. Furdeka 163 350,00
63 121855 Obec Žemberovce Žemberovce, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intráviláne obce 33 555,00
64 121861 Obec Družstevná pri Hornáde Družstevná pri Hornáde - ochrana pred povodňami na bezmennom potoku v časti obce Tepličany, objekt 221-00 Polder Družstevná 370 449,00
65 121867 Obec Chotča Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča 233 876,00
66 121868 Mesto Nemšová Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami - vyčistenie odvodňovacej stoky 63 084,00
67 121872 Obec Nový Tekov Nový Tekov, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v obci 33 560,00
68 121888 Obec Vyšná Olšava Opatrenia mimo vodného toku 188 100,00
69 121892 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku 189 957,00
70 121894 Obec Jasenovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Jasenovce, SO.01 - Ochranný rigol 79 785,00
71 121904 Obec Dvorany nad Nitrou Stavebné úpravy rigolov v obci Dvorany nad Nitrou 79 733,00
72 121905 Obec Kvačany Protipovodňové opatrenia č. 1 v obci Kvačany 187 300,00
73 121906 Obec Hronská Dúbrava Hronská Dúbrava - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 107 200,00
74 121909 Obec Záborské Riešenie odtokových pomerov - Ochrana obce Záborske pred záplavami 423 065,00
75 121912 Obec Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom, minimalizácia negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne - ulica Nová 22 681,00
76 121917 Obec Smolinské Smolinské IBV pri škole -SO: Dažďová kanalizácia 564 559,00
77 121923 Mesto Hurbanovo Hurbanovo, Rybárska ul., odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne 34 150,00
78 121928 Obec Andovce Andovce - odvádzanie vôd z povrchového odtoku 289 383,00
79 121934 Obec Červená Voda Obec Červená Voda – protipovodňové opatrenia mimo vodného toku 314 932,00
80 121935 Obec Tušice Revitalizácia odvodňovacích rigolov v obci Tušice 78 888,00
81 121940 Obec Tušická Nová Ves Revitalizácia odvodňovacích rigolov v obci Tušická Nová Ves 78 888,00
82 121942 Obec Marcelová Marcelová rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových zariadení v obci 406 701,00
83 121943 Obec Dolný Ohaj I. etapa odvodnenia Dolný Ohaj - Nová ulica 6 930,00
84 121950 Obec Kráľová nad Váhom Protipovodňová ochrana obce - revitalizácia odvodňovacích rigolov 59 736,00

Činnosti BR1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 121191 Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad Váhom Podpora ichtyocenóz revírov MsO SRZ Dubnica nad Váhom 18 715,00
2 121196 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Malé Leváre - Veľké Leváre Revitalizácia - odbahnenie odstavených meandrov v inundácii rieky Moravy 78 981,00
3 121359 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Zachovanie priaznivého stavu ichtyocenóz na rybárskych revíroch v užívaní SRZ 177 108,00
4 121360 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Odbahnenie rybárskych revírov SRZ biologickou cestou 169 974,00
5 121536 MO Slovenského rybárskeho zväzu Podbrezová Odchovné zariadenie Richtárovo - intenzifikácia a rozšírenie chovu pstruha potočného 63 765,00

Činnosti BV1 až BV4:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 120627 Obec Drahovce Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja 153 557,00
2 120629 Obec Beňuš Rekonštrukcia vodojemu Beňuš 95 702,00
3 120630 Obec Gemerská Panica Vodovod Gemerská Panica - dokončenie 86 465,00
4 120637 Obec Vyšný Žipov Vodovod Vyšný Žipov - napojenie na diaľkový vodovod - I. etapa Vyšný Žipov - Obecný vodovod 240 533,00
5 120640 Obec Demänovská Dolina Rekonštrukcia prameňov a rekonštrukcia vodojemu - Staré Koliesko - Demänovská Dolina 78 478,00
6 120642 Obec Slovenská Kajňa Vodovod Slovenská Kajňa, Benkovce - Rozvodná sieť Sl. Kajňa - osada Grúň 81 736,00
7 120646 Mesto Krupina Krupina Starý Háj - Vodovod, II. Etapa 247 150,00
8 120649 Obec Rakúsy Úprava vodovodu v časti Osada - Rakúsy 77 473,00
9 120655 Obec Čirč Vodovod Čirč 204 818,00
10 120665 Obec Poráč Poráč - rekonštrukcia vodovodu - II. etapa, SO 02 - Vodovodné prípojky 219 720,00
11 120667 Obec Granč - Petrovce Vodovod k IBV Pod Sobotiskom 53 390,00
12 120676 Obec Župkov Predĺženie verejného vodovodu pre IBV Župkov - Dolinárka 634 316,00
13 120681 Obec Kobylnice Kobylnice - SO.01 Rekonštrukcia vodovodu 398 105,00
14 120688 Obec Lišov Obec Lišov vodovod I. etapa 334 119,00
15 120691 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod 600 000,00
16 120694 Obec Nová Dedina Nová Dedina, Miestna komunikácia - Ulička, SO 03 Vodovod 66 499,00
17 120698 Obec Hviezdoslavov Hviezdoslavov - Vodovod 1 472 606,00
18 120702 Obec Norovce Norovce - obecný vodovod 134 798,00
19 120703 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora 242 360,00
20 120712 Obec Papradno Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 79 673,00
21 120715 Obec Belá Belá - Nižné a Vyšné Kamence - rekonštrukcia vodovodu 689 281,00
22 120718 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II.etapa 358 837,00
23 120725 Obec Studenec Studenec - Obnova vodovodu 200 000,00
24 120733 Obec Kluknava Vodovod Kluknava 294 907,00
25 120736 Obec Vieska Kanalizácia a vodovod v obci Vieska 27 570,00
26 120739 Obec Orešany Orešany - vodovod, kanalizácia a ČOV - časť vodovod 304 649,00
27 120749 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu 79 310,00
28 120755 Obec Oponice Rozšírenie vodovodu Oponice 39 382,00
29 120758 Obec Komjatná Rekonštrukcia vodovodu Komjatná, II. etapa 175 049,00
30 120760 Mesto Púchov Púchov - Ul. Svätoplukova, Rozšírenie vodovodu 72 460,00
31 120763 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - zásobovanie vodou 311 230,00
32 120765 Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy A, A-1, A-1-1 276 626,00
33 120768 Obec Bílkove Humence Bílkove Humence - vodovod 119 081,00
34 120770 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina 237 293,00
35 120771 Obec Dolná Súča Rekonštrukcia vodovodu Dolná Súča 236 811,00
36 120774 Obec Drženice Vodovod Drženice Vodovodné prípojky SO-03 a SO-05 748 105,00
37 120777 Obec Veľké Zálužie Výstavba verejných rozvodov vody a kanalizácie - Pripojenie miestnej časti Titvaň - časť vodovod 127 956,00
38 120780 Obec Bíňovce Celoobecný vodovod Bíňovce . 1. etapa 613 309,00
39 120789 Obec Haláčovce Haláčovce - Otrhánky - vodovod 197 016,00
40 120790 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - SO 3.1 67 320,00
41 120794 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - zásobovanie vodou 475 000,00
42 120796 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici - SO 5.1 136 992,00
43 120798 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - vodovod 600 000,00
44 120800 Obec Brestov Brestov - rekonštrukcia vodovodu 606 168,00
45 120801 Obec Bíňovce Skupinový vodovod Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 4. stavba 57 254,00
46 120806 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica 167 580,00
47 120810 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 553 322,00
48 120840 Obec Úbrež Vodovod Úbrež - rozšírenie 225 767,00
49 120844 Obec Veľké Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 192 602,00
50 120848 Obec Lastovce Vodovod Lastovce 158 111,00
51 120883 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 596 140,00
52 120913 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky - vodovod 112 605,00
53 120917 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 490 561,00
54 120921 Obec Kristy Kristy - obecný vodovod 303 883,00
55 120923 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina 1 702 315,00
56 120925 Obec Stupné VODOVOD STUPNÉ 153 209,00
57 120929 Obec Pastuchov Pastuchov - rekonštrukcia vodovodu 91 000,00
58 120930 Obec Jovsa Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa 1 406 930,00
59 120933 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré 465 962,00
60 120937 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou 404 660,00
61 120942 Obec Petrovany Vodovod Petrovany 625 499,00
62 120959 Obec Nová Bystrica Nová Bystrica Veľký Potok Vodovod- IV. Etapa 405 834,00
63 120964 Obec Klin Klin, Grúň - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete 110 749,00
64 120969 Obec Banské Banské - vonkajší vodovod 75 176,00
65 120970 Obec Čelovce Čelovce - vodovod, stavebný objekt Obecný vodovodný systém 728 452,00
66 120972 Obec Lackovce Inžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou, SO 02 - Vodovod 68 307,00
67 120977 Obec Kojšov Rekonštrukcia vodovodu v obci Kojšov 81 590,00
68 120981 Obec Záborské Vodovod Záborské - II. stavba Záborské - Kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť rozšírenie vodovodu 110 884,00
69 120982 Obec Slovenská Ves Komunikácie a siete Potocký a Kapušnice Slovenská Ves - SO 05 vodovod 79 729,00
70 120986 Obec Liptovský Trnovec Rozšírenie vodovodu a kanalizácie IBV Krivý kút Liptovský Trnovec - časť vodovod 28 597,00
71 120989 Obec Demjata SO 06 Demjata - vodovod, I. etapa 637 593,00
72 120991 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete 138 198,00
73 120992 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - časť vodovod 102 591,00
74 120996 Obec Domaňovce SO 06.04.1 Domaňovce - Výstavba novej rozvodnej siete 473 006,00
75 121029 Obec Kriváň „Inžinierske siete – Kriváň“, objekt SO-03 Vodovod – predĺženie vodovodu 7 114,00
76 121563 Obec Oravská Polhora Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete Oravská Polhora - Dolný koniec - časť vodovod 79 585,00
77 121570 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - 1. etapa 107 051,00
78 121585 Obec Rykynčice Rykynčice rekonštrukcia vodovodu 1 221 548,00
79 121588 Obec Potônske Lúky Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu 432 534,00
80 121591 Obec Vojčice Vodovod Vojčice 426 000,00
81 121611 Obec Horné Štitáre Inžinierske siete - Vodovod a dažďová kanalizácia - časť vodovod 237 557,00
82 121618 Obec Andrejová Andrejová - rekonštrukcia vodovodu 239 854,00
83 121626 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina - časť vodovod 175 396,00
84 121636 Obec Liptovská Teplička Rozšírenie vodovodu - ulice Bory a Podúbočou 155 368,00
85 121642 Obec Svederník SVEDERNÍK - CELOOBECNÝ VODOVOD II. ETAPA 332 726,00
86 121649 Obec Horné Hámre Rekonštrukcia obecného vodovodu 306 393,00
87 121652 Obec Hruštín IBV Hruštín, m.č. Vaňovka - Hrady, Vodovodná sieť 419 531,00
88 121659 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. etapa 377 794,00
89 121676 Obec Nižná Boca Nižná Boca - vodovod, III. a IV. stavba 148 325,00
90 121681 Obec Šurianky Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce 196 994,00
91 121684 Obec Gyňov Gyňov-Rekonštrukcia vodovodu 286 300,00
92 121688 Obec Jatov Jatov vodovod III.etapa 184 189,00
93 121692 Obec Hruštín Miestne komunikácie Hruštín: SO-02a IBV Pod Uhliskom - Vodovodná sieť 102 969,00
94 121708 Mesto Hurbanovo Hurbanovo – rozšírenie vodovodu I., Hurbanovo – rozšírenie vodovodu IV. – II. etapa 318 550,00
95 121712 Obec Mníšek nad Hnilcom Vodovod Mníšek nad Hnilcom II. etapa - rozvodné potrubie 239 496,00
96 121717 Obec Chmeľnica Chmelnica IBV Pri Trati, SO 511 - 00 VODOVOD 78 300,00
97 121721 Obec Drienovo Obec Drienovo vodovod - rekonštrukcia 142 482,00
98 121731 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica - Jergištôlňa, vodovod 531 918,00
99 121738 Obec Klokočov Vodovod – Klokočov Paľkov - rozvodná sieť 158 653,00
100 121742 Obec Rabča Výstavba vodovodu v obci Rabča - Rozšírenie vodovodu III. etapa, Rozšírenie vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie lokalite Adamovka III - I. etapa - časť vodovod 147 115,00
101 121748 Obec Pribylina IBV Pribylina a polyfunkčné domy - Medzi záhradami I. a II. etapa - SO 03 Verejný vodovod a vodovodné prípojky pre RD - verejná časť, Oplotenie 116 792,00
102 121762 Obec Cígeľka Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu v obci Cigeľka, Prekládka vodovodného potrubia k rómskej osade - Cigeľka 13 649,00
103 121770 Obec Čeľadince Vodovod Čeľadince 2 281 724,00
104 121780 Mesto Dudince Splašková kanalizácia a vodovod - IBV Dudince - časť vodovod 66 499,00
105 121796 Obec Naháč Rekonštrukcia vodovodu obce Naháč 161 088,00
106 121806 Obec Uhliská Uhliská – čiastkový vodovod 261 262,00
107 121831 Obec Vyšné Repaše Obecný vodovod v obci Vyšné Repaše 300 006,00
108 121835 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice 745 896,00
109 121842 Obec Buglovce Obecný vodovod a kanalizácia - časť vodovod 164 516,00
110 121845 Obec Nové Sady Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny - rozšírenie vodovodu 219 987,00
111 121853 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer - 3. stavba, Celoobecný vodovod Cífer - 4. stavba 201 754,00
112 121870 Obec Petrova Lehota Vodovod - Petrova Lehota 338 139,00
113 121877 Obec Fijaš Vodovod Fijaš 157 056,00
114 121944 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov - zásobovanie vodou 367 045,00
115 121953 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany - líniová stavba 310 000,00
116 121965 Obec Egreš V. stavba - Rozvod vody v obci Egreš 286 689,00
117 121970 Obec Svinica Svinica - vodovod - II. etapa, Svinica - vodovod II. etapa (rozšírenie) 375 400,00
118 121972 Obec Vrchteplá CELOOBECNÝ VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV 327 130,00
119 121974 Obec Bobrovník Rekreačný a športový areál LIVE PARK - SO 03 Vodovod 669 660,00
120 121975 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV I. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť 288 308,00
121 121976 Obec Víťaz Víťaz - Obecný vodovod 385 741,00
122 121977 Obec Lúčka Vodovod Lúčka 737 000,00
123 121978 Obec Hontianske Trsťany Hontianske Trsťany - vodovod 253 093,00
124 121979 Obec Tulčík SO 04 Tulčík - vodovod 70 000,00
125 121981 Obec Ladice Ladice - vodojem Podskalie 213 270,00
126 121982 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou 598 683,00
127 121983 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov - časť vodovod 258 962,00
128 121987 Obec Kľušov Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 19 - Skupinový vodovod Janovce–Kobyly–Kľušov 276 302,00
129 121988 Obec Beňatina VODOVOD BEŇATINA 152 627,00
130 121989 Obec Janov Janov - verejný vodovod 275 828,00
131 121990 Obec Lednica Lednica-vodovod II.stavba 191 650,00
132 121993 Obec Vislava Vodovod Vislava 799 551,00
133 121994 Obec Pinciná Pinciná - obecný vodovod 71 740,00
134 121995 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce 439 984,00
135 121996 Obec Plechotice III. stavba - Rozvod vody v obci Plechotice 18 076,00
136 121997 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom 567 070,00
137 121998 Obec Nandraž Vodovod Nandraž 31 041,00
138 121999 Obec Zbehy Zbehy - celoobecný vodovod 190 623,00
139 122001 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou - časť vodovod 93 456,00
140 122003 Obec Nemešany Vodovod Nemešany 138 417,00
141 122004 Obec Blatné Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 462 383,00
142 122006 Obec Prosačov Vodovod Remeniny-Prosačov-Matiaška-Ďurďoš 1 096 960,00
143 122007 Obec Suchá nad Parnou Obecný vodovod II. etapa 271 966,00
144 122008 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 169 823,00
145 122009 Obec Mašková Mašková - zásobné a rozvodné potrubie 214 637,00
146 122010 Obec Červenica Červenica – infraštruktúra, vodohospodárska časť: 100 - Zásobovanie vodou 295 354,00
147 122011 Obec Sliepkovce Vodovod - Sliepkovce 40 527,00
148 122012 Obec Volica Volica - obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 376 687,00
149 122013 Obec Horná Streda Horná Streda - vodovod 127 844,00
150 122016 Obec Lopúchov Lopúchov - vodovod II. etapa 252 000,00
151 122017 Obec Dolná Breznica D. Breznica - rozvod vody 339 000,00
152 122018 Obec Hodruša-Hámre Kopanice Vodovod 55 118,00
153 122019 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 120 676,00
154 122020 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír, Vodovod v obci Vyšný Kazimír SO 03 - elektrická prípojka k ČS, SO 05 - Ovládací kábel ČS - vodojem, SO 08 - Elektrická prípojka k vodojemu 262 278,00
155 122022 Obec Koprivnica Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu II.etapa II.stavba Koprivnica - prívod vody 121 240,00
156 122023 Obec Cejkov Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod 1 157 158,00
157 122025 Obec Podhorany SO - 01 Kanalizácia, SO - 02 ČOV typu Hydrotech 1500 EO, SO - 03 Vodovod a SO - 04 Vodojem - časť vodovod 564 425,00
158 122026 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín 112 474,00
159 122027 Obec Jankovce Výstavba vodovodu v obci Jankovce, zmena napojenia 147 789,00
160 122028 Obec Brzotín Brzotín - rozšírenie vodovodu 331 826,00
161 122031 Obec Andovce Technická infraštruktúra pre bytovú výstavbu Andovce, Pri Kalvárii - objekty SO 02 Vodovod, SO 03 Kanalizácia a SO 03.2 Čerpacia stanica, Technická infraštruktúra pre II. etapu, Pri Kalvárii II, objekt SO 06 Vodovodné prípojky 211 300,00
162 122032 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod - Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3. stavba 264 500,00
163 122034 Obec Holiša Vodovod Holiša 194 778,00
164 122035 Obec Malý Slavkov Golfový areál Kráľovské údolie I. etapa, Malý Slavkov - SO 06.1 Vodovodná prípojka - Odpalisko 83 913,00
165 122039 Obec Mládzovo Mládzovo - vodovod 43 477,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosti C1 až C4:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 120661 Mesto Nováky Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v meste Nováky 147 288,00
2 120666 Obec Medzibrod Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Medzibrod 235 866,00
3 120669 Obec Nedašovce Skvalitnenie triedeného zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nedašovce 74 898,00
4 120674 Obec Kremnické Bane Podpora domáceho kompostovania v obci Kremnické Bane 13 300,00
5 120678 Obec Vígľaš Mechanizmy na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 216 600,00
6 120680 Obec Pliešovce Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Pliešovce 34 580,00
7 120682 Obec Stredné Plachtince Nákup techniky pre zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRKO v obci Stredné Plachtince 128 413,00
8 120683 Obec Tesáre Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tesáre 203 982,00
9 120685 Obec Nitrianske Rudno Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nitrianske Rudno 365 699,00
10 120696 Obec Vinohrady nad Váhom Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vinohrady nad Váhom 375 312,00
11 120699 Obec Ľubochňa Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ľubochňa 240 113,00
12 120701 Obec Badín Kompostovanie v domácnostiach 61 607,00
13 120714 Obec Donovaly Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Donovaly 110 941,00
14 120717 Obec Balog nad Ipľom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Balog na Ipľom 235 866,00
15 120724 Obec Závod Nákup kompostérov pre obec Závod 111 492,00
16 120727 Obec Veľké Orvište Nákup technického vybavenia pre zber, triedenie a zhodnocovanie BRO v obci Veľké Orvište 92 100,00
17 120730 Obec Ostrov Technické zázemie pre zber, triedenie a zhodnocovanie BRO v obci Ostrov 84 280,00
18 120734 Mesto Stupava Kompostovanie BRKO v meste Stupava 182 913,00
19 120742 Obec Hiadeľ Separácia a zhodnocovanie BRO v obci Hiadeľ 93 708,00
20 120743 Obec Valaská Dubová Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Valaská Dubová 261 132,00
21 120750 Obec Visolaje Technologické vybavenie pre zber odpadu v obci Visolaje 65 892,00
22 120754 Obec Slopná OBECNÉ KOMPOSTOVISKO - Oplotenie, sklad náradia a techniky Slopná, Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve BRO - obec Slopná 105 787,00
23 120772 Obec Šuňava Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Šuňava 80 351,00
24 120776 Obec Raková Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Raková 232 123,00
25 120782 Obec Papradno Nákup technologického vybavenia pre zberný dvor Papradno 98 219,00
26 120788 Obec Turie Technologické vybavenie pre zber a zhodnocovanie BRO v obci Turie 139 100,00
27 120793 Obec Štefanov nad Oravou Zberný dvor, Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 123 436,00
28 120799 Obec Plevník - Drienové Obecné kompostovisko s ročnou kapacitou do 10 t, Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 118 240,00
29 120802 Obec Horovce Zariadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 140 404,00
30 120809 Obec Mojtín Nákup technológie na zber a úpravu BRO v obci Mojtín 171 348,00
31 120815 Obec Kanianka Zber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kanianka 188 100,00
32 120828 Obec Opatovce Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Opatovce 33 283,00
33 120831 Obec Zemplínske Jastrabie Kompostáreň Zemplínske Jastrabie - dovybavenie technikou na nakladanie s BRKO 74 100,00
34 120833 Združenie obcí Enviropark Pomoravie Mikroregión Enviropark Pomoravie kompostuje 240 403,00
35 120835 Obec Veľké Leváre Nákup kompostérov do domácností 122 527,00
36 120836 Obec Čekovce Zriadenie obecného kompostoviska a zavedenie komunitného kompostovania v obci Čekovce 173 329,00
37 120838 Mestská časť Bratislava Staré mesto Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zariadení materských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava - Staré mesto 189 737,00
38 120843 Mestská časť Bratislava Staré mesto Zabezpečenie technického vybavenia na zber a štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu 95 463,00
39 120859 Obec Košťany nad Turcom Nákup technológie na zber a úpravu BRO 150 709,00
40 120863 Obec Kostoľany nad Hornádom Nákup technológie na zber a úpravu BRO 129 044,00
41 120866 Obec Trenčianska Teplá Zariadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 139 100,00
42 120870 Obec Jasenica Technologické vybavenie pre zber a zhodnocovanie BRO v obci Jasenica 139 100,00
43 120875 Obec Horný Lieskov Kompostovisko obce Horný Lieskov - SO1, SO2 a SO3, Zriadenie a technologické vybavenie pre zber a zhodnocovanie BRO 110 238,00
44 120887 Správa mestskej zelene v Košiciach Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň v Košiciach 291 688,00
45 120899 Obec Vaďovce Podpora triedenia a zhodnocovania BRKO v obci Vaďovce 20 615,00
46 120904 Obec Senné Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Senné 36 860,00
47 120910 Obec Kalinkovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kalinkovo 322 136,00
48 120911 Obec Huncovce Rozšírenie a obnova kompostoviska v obci Huncovce 268 594,00
49 120919 Obec Beluša Predchádzanie produkcie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Beluša 162 317,00
50 120922 Technické služby mesta Humenné Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Humenné 189 335,00
51 120924 Obec Konská Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Konská 66 386,00
52 120936 Obec Čaka Zakúpenie zariadení na zber, separáciu, zhodnocovanie BRO v Obci Čaka 96 900,00
53 120943 Obec Nenince Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Nenince 60 857,00
54 120946 Obec Družstevná pri Hornáde Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Družstevná pri Hornáde 215 346,00
55 120950 Obec Slavošovce Malá obecná kompostáreň v Slavošovciach 183 009,00
56 120957 Obec Víťaz Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Víťaz 51 710,00
57 120961 Obec Lubeník Kompostovanie v obci Lubeník 34 148,00
58 120963 Obec Siladice Predchádzanie vzniku bioodpadov v Siladiciach 34 713,00
59 120966 Obec Borša Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Borša 58 900,00
60 120971 Obec Ohradzany Domáce kompostovanie BRKO v Ohradzanoch 28 329,00
61 120974 Obec Horné Zelenice Nakladanie s bioodpadom v obci Horné Zelenice 44 213,00
62 120976 Obec Vrbov Domáce kompostovanie bioodpadov v obci Vrbov 50 274,00
63 120980 Obec Veľaty Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Veľaty 101 650,00
64 120985 Združenie obcí Uh-Olšava Predchádzanie vzniku, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Združení obcí Uh-Olšava 204 406,00
65 120999 Obec Partizánska Ľupča Zakúpenie zariadení na zber a zhodnocovanie BRKO v obci Partizánska Ľupča 133 266,00
66 121000 Obec Slatina Intenzifikácia zberu a zhodnocovania BRKO v obci Slatina 173 078,00
67 121001 Obec Lastovce Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 145 346,00
68 121006 Mesto Žarnovica Domáce kompostovanie – predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica 63 935,00
69 121009 Mesto Komárno Rozšírenie vozového parku na zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste Komárno 55 830,00
70 121011 Mesto Trstená Podpora domáceho kompostovania nákupom kompostérov v meste Trstená 118 000,00
71 121014 Obec Sokoľ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Sokoľ, Obecné kompostovisko Sokoľ 139 271,00
72 121017 Obec Dolné Zelenice Predchádzanie vzniku BRKO v obci Dolné Zelenice 40 926,00
73 121019 Obec Pravotice Podpora kompostovania v obci Pravotice 6 175,00
74 121020 Obec Borčany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácností 4 700,00
75 121022 Obec Kačanov Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Kačanov 79 714,00
76 121023 Obec Choňkovce Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Choňkovce 109 421,00
77 121024 Obec Veľké Trakany Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Veľké Trakany 136 011,00
78 121025 Obec Dohňany Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dohňany 124 925,00
79 121026 Obec Ložín Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Ložín 167 618,00
80 121027 Obec Bracovce Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Bracovce 197 695,00
81 121047 Mesto Spišská Nová Ves Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v meste Spišská Nová Ves 145 809,00
82 121048 Obec Trnovec nad Váhom Zefektívnenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom 56 943,00
83 121049 Obec Kľačno Zhodnotenie BRO domácimi kompostérmi a obecným kompostoviskom v obci Kľačno, Oplotenie kompostoviska obec Kľačno 71 026,00
84 121050 Obec Trenčianske Bohuslavice Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Trenčianske Bohuslavice 34 133,00
85 121051 Obec Moravské Lieskové Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Moravské Lieskové 171 335,00
86 121052 Obec Kráľová nad Váhom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kráľová nad Váhom 143 801,00
87 121053 Mesto Galanta Rozšírenie infraštruktúry zhodnotenia BRO v Galante 84 600,00
88 121055 Obec Tužina Zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tužina 82 438,00
89 121056 Obec Krivosúd - Bodovka Zavedenie zhodnocovania BRKO v obci Krivosúd-Bodovka 32 296,00
90 121057 Obec Čavoj Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Čavoj 69 763,00
91 121058 Obec Čeláre Kompostové hospodárstvo v obci Čeláre 82 821,00
92 121059 Obec Granč - Petrovce Technologické vybavenie pre nakladanie s biologický rozložiteľným odpadom v obci Granč-Petrovce 91 725,00
93 121060 Obec Kľúčovec Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kľúčovec 129 540,00
94 121061 Obec Ňárad Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ňárad 129 540,00
95 121064 Obec Tarnov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Tarnov 57 807,00
96 121065 Obec Belá - Dulice Zefektívňovanie a rozširovanie BRO v obci Belá-Dulice 131 749,00
97 121074 Obec Liptovský Trnovec Skvalitnenie odpadového hospodárstva v obci Liptovský Trnovec - časť BRKO 172 160,00
98 121077 Obec Malé Chyndice Predchádzanie vzniku odpadov v obci Malé Chyndice 18 179,00
99 121078 Obec Podkonice Mechanizmy na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 193 458,00
100 121079 Obec Likavka Zriadenie a vybavenie zberného dvora v Obci Likavka 125 947,00
101 121082 Obec Streda nad Bodrogom Malá kompostáreň do 100t, Nakladanie s biologicky rozložiteľným kom. odpadom v obci Streda nad Bodrogom 253 390,00
102 121083 Obec Brestov Zavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Brestov 29 754,00
103 121085 Mesto Krompachy Doplnenie techniky pre zber BRO v meste Krompachy. 149 625,00
104 121087 Obec Malá Čierna Zber, kompostovanie BR KO v obci Malá Čierna 102 470,00
105 121090 Obec Veľká Čierna Zber a kompostovanie BR KO v obci Veľká Čierna 102 635,00
106 121095 Obec Staškov Podpora kompostovania v obci Staškov 102 668,00
107 121096 Obec Dolné Naštice Navrhovaný systém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Dolné Naštice 35 968,00
108 121097 Obec Lipová Kompostér do každej domácnosti a drvič dreva pre obec 18 349,00
109 121100 Obec Terany Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Terany 69 141,00
110 121101 Obec Hokovce Zavedenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hokovce 77 865,00
111 121104 Obec Šarovce Zefektívnenie tiredeného zberu v obci Šarovce 50 897,00
112 121107 Mesto Komárno Kontajnerové stanovište 70 635,00
113 121112 Obec Hubová Zberný dvor Hubová 130 299,00
114 121113 Mesto Skalica Kontajnerové stojiská 87 128,00
115 121114 Obec Rožkovany Zberný dvor- Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany 259 446,00
116 121125 Obec Prestavlky Zberný dvor Prestavlky 79 794,00
117 121134 Mesto Rajec Zber triedeného BRO v Rajci 243 960,00
118 121139 Obec Veľké Bierovce Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Veľké Bierovce 66 485,00
119 121140 Obec Lučatín Technické zabezpečenie separovaného zberu v obci Lučatín 148 770,00
120 121143 Obec Rudinská Zhodnocovanie biologického odpadu v Obci Rudinská 26 248,00
121 121146 Obec Rakovčík Zakúpenie zariadení triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Rakovčík 39 332,00
122 121147 Obec Kluknava Zberný dvor v obci Kluknava 241 467,00
123 121148 Obec Viničky Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Viničky 37 525,00
124 121152 Obec Dolná Trnávka Nákup techniky pre zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRKO v obci Dolná Trnávka 133 387,00
125 121153 Obec Závadka nad Hronom Rozšírenie techniky na zbernom dvore 64 809,00
126 121154 Obec Jasenov Zberný dvor v obci Jasenov 152 828,00
127 121155 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves 175 012,00
128 121156 Obec Diviacka Nová Ves Zberný dvor Diviacka Nová Ves 201 720,00
129 121158 Obec Pavlovce nad Uhom Triedený zber odpadov v obci Pavlovce nad Uhom 132 980,00
130 121159 Obec Rakovice Zefektívňovanie a rozširovanie BRO a DSO v obci Rakovice 130 035,00
131 121160 Mesto Nová Baňa Nákup zberového vozidla v meste Nová Baňa 232 560,00
132 121163 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Zefektívnenie správy a údržby verejnej zelene mesta Bardejov modernizáciou systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 285 000,00
133 121165 Obec Somotor Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Somotor 75 582,00
134 121167 Obec Zemplín Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Zemplín 19 570,00
135 121170 Mesto Levoča Prestavba zberných miest na komunálny odpad- Sídlisko pri prameni, Probstnerova cesta, Ul. M. R. Štefánika, Rozvoj, Železničný riadok- Levoča 160 179,00
136 121172 Mesto Skalica Vozidlo na zber biologicky rozložiteľných odpadov 243 960,00
137 121181 Obec Veľká Ida Predchádzanie vzniku, triedenie a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Ida, Kompostovisko 237 627,00
138 121182 Obec Ptrukša Výstavba zberného dvora a intenzifikácia zberu v obci Ptrukša na pozemkoch p.č. 32,34 a 36 v k.ú. Ptrukša 66 662,00
139 121184 Mesto Myjava Zabezpečenie a rozšírenie kontajnerových stojísk v meste Myjava 235 011,00
140 121186 Obec Veľké Zlievce Zefektívnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Zlievce 68 058,00
141 121187 Obec Pružina Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina 68 828,00
142 121188 Obec Štrba Zhodnocovanie a predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Štrba 190 000,00
143 121199 Mesto Hnúšťa Kontajnerové stojisko 179 791,00
144 121201 Mesto Prievidza Efektívnejšie triedenie v meste Prievidza 232 560,00
145 121213 Obec Donovaly Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred neoprávnenou manipuláciou 77 580,00
146 121218 Mesto Brezno Triedený odpad - kontajnerové stojiská v meste Brezno 759 393,00
147 121226 Obec Martinček Zberný dvor Martinček 58 403,00
148 121230 Obec Demänovská Dolina Odpadového hospodárstva Zabezpečenie odpadových kontajnerov 49 707,00
149 121239 Mesto Trstená Zberný dvor Trstená - SO 12 Zberné miesta 192 000,00
150 121243 Obec Krnča Zberný dvor Krnča 151 080,00
151 121253 Obec Horná Krupá Zberný Dvor 285 143,00
152 121257 Obec Veľký Ďur Zberný dvor Veľký Ďur 208 005,00
153 121266 Obec Pucov Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov 140 220,00
154 121273 Obec Kátlovce Technologické a stavebné vybavenie zberného dvora v obci Kátlovce 147 993,00
155 121282 Obec Malženice Zberný dvor Malženice - technológia 38 703,00
156 121286 Obec Podhorie Vybudovanie obecného kompostoviska a nákup techniky na zber separovaného bioodpadu v obci Podhorie 40 000,00
157 121290 Mesto Michalovce Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v obci Michalovce 196 387,00
158 121293 Obec Mýto pod Ďumbierom Obec Mýto pod Ďumbierom – Dobudovanie zberného dvora 39 924,00
159 121294 Obec Richvald Obecné kompostovisko, Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Richvald 270 428,00
160 121311 Obec Vysoká nad Kysucou Separovaný zber v Obci Vysoká nad Kysucou 20 150,00
161 121313 Obec Chmeľov Zberný dvor v obci Chmeľov 255 426,00
162 121321 Obec Pusté Sady Efektívne triedenie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Pusté Sady 51 420,00
163 121324 Obec Prečín Rekonštrukcia spevnených plôch v obci Prečín na miesto pre separovaný zber odpadov 328 352,00
164 121326 Obec Kvakovce Podpora kompostovania pomocou obstarania mulčovacej kosačky 23 033,00
165 121328 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamo Dovybavenie a úprava zberných miest a zberných dvorov 397 027,00
166 121332 Obec Trenč Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trenč 233 700,00
167 121334 Mesto Dolný Kubín Zefektívnenie separácie odpadu nákupom nového zberového vozidla 232 560,00
168 121335 Obec Nemcovce Rozšírenie a zefektívnenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Nemcovce 17 100,00
169 121339 Obec Vinica Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Vinica 177 270,00
170 121342 Obec Pobedim Navrhovaný systém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Pobedim 54 310,00
171 121345 Obec Baška Zberný dvor - Baška 330 842,00
172 121346 Obec Valaská Zberová technika biologicky rozložiteľného odpadu 188 100,00
173 121348 Obec Horná Kráľová Zberný dvor obce Horná Kráľová 196 900,00
174 121350 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Zberný dvor Hrnčiarovce nad Parnou 79 606,00
175 121356 Obec Špačince Zberný dvor Špačince- rozšírenie II. etapa 64 397,00
176 121361 Obec Selice Ekodvor v obci Selice 155 104,00
177 121371 Obec Moča Nákup zberného zariadenia pre rozvoj triedeného zberu v obci Moča 127 520,00
178 121372 Obec Dolný Ohaj Vybudovanie zberného dvora v obci Dolný Ohaj 208 117,00
179 121375 Obec Dobrá Voda Zberný dvor Dobrá Voda 139 726,00
180 121382 Obec Bodíky Ekodvor v obci Bodíky 131 000,00
181 121383 Obec Dlhé Klčovo Zberný dvor Dlhé Klčovo 199 758,00
182 121386 Obec Veľké Turovce Zberný dvor- Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov 158 459,00
183 121389 Obec Dechtice Zberný dvor Dechtice 177 679,00
184 121393 Obec Dolné Dubové Zariadenie na zber separovaného odpadu 70 781,00
185 121399 Podnik verejnoprospešných služieb obce Vlčany Obstaranie technológie pre zber vyseparovaného odpadu v obci Vlčany 199 500,00
186 121404 Obec Bzince pod Javorinou Obstaranie technológie pre zber vytriedených zložiek odpadu v obci Bzince pod Javorinou 112 498,00
187 121416 Obec Keť Rekultivácia skládky TKO Keť 199 448,00
188 121419 Obec Brestovany Rekultivácia skládky Brestovany 798 779,00
189 121429 Mesto Dobšiná Rekultivácia skládky TKO Bingarten - Dobšiná 58 926,00
190 121431 Obec Klenov Uzavretie a rekultivácia skládky v obci Klenov 237 409,00
191 121436 Obec Dolné Obdokovce Domáce kompostovanie bioodpadov v obci Dolné Obdokovce 61 161,00
192 121441 Obec Dolné Srnie Kompostovanie bioodpadov v obci Dolné Srnie 37 848,00
193 121442 Obec Dolinka Strojno-technologické vybavenie obce Dolinka na zhodnocovanie BRKO 72 960,00
194 121444 Obec Tušice Tušice - zberný dvor 438 433,00
195 121449 Obec Hronské Kosihy Nákup komposterov pre obec Hronské Kosihy 29 241,00
196 121451 Obec Horovce Horovce - zberný dvor 438 433,00
197 121453 Obec Výčapy - Opatovce Zakúpenie techniky na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov 105 478,00
198 121455 Obec Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves - zberný dvor 438 433,00
199 121461 Obec Kokšov - Bakša Kokšov - Bakša - zberný dvor 438 433,00
200 121465 Obec Bánovce nad Ondavou Bánovce nad Ondavou - zberný dvor 438 433,00
201 121466 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves Nákup technických zariadení na podporu zberu a zvozu BRKO v Košickej Novej Vsi 65 572,00
202 121467 Mesto Hanušovce nad Topľou Technologické vybavenie zberného dvora 65 954,00
203 121470 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Intenzifikácia triedeného zberu odpadu v Kežmarku 274 531,00
204 121471 Obec Vlachovo Zhodnocovanie BRO v Obci Vlachovo formou domáceho kompostovania 36 708,00
205 121475 Obec Košická Polianka Zberný dvor v Košickej Polianke 197 975,00
206 121478 Obec Hrhov Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2017 114 748,00
207 121480 Obec Pavlice Areál na dočasné uloženie zložiek komunálneho odpadu 133 029,00
208 121485 Mesto Veľké Kapušany Kompostáreň Veľké Kapušany 533 361,00
209 121486 Obec Nandraž Nandraž - zberný dvor 438 433,00
210 121491 Obec Kalinov Kompostovisko do 10t - Kalinov 161 174,00
211 121492 Obec Nový Tekov Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Nový Tekov 77 987,00
212 121494 Obec Kmeťovo Zberný dvor - Kmeťovo 225 000,00
213 121497 Obec Poluvsie Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania 62 320,00
214 121499 Obec Slepčany Technika pre triedený zber odpadov v obci Slepčany 142 648,00
215 121504 Obec Horná Potôň Technológia zberného dvora Horná Potôň 64 809,00
216 121506 Mesto Kremnica Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom v meste Kremnica 66 120,00
217 121507 Obec Kovarce Zberný dvor Kovarce 200 000,00
218 121508 Obec Vinica Technologické vybavenie zberného dvora obce Vinica 64 809,00
219 121511 Mestská časť Košice - Juh Plocha pre odpad. kontajnery - Parčík Jozefa Psotku 14 463,00
220 121512 Obec Horné Semerovce Kompostáreň 176 600,00
221 121514 Obec Cerová Podpora triedeného zberu v obci Cerová 232 560,00
222 121520 Mestská časť Košice Západ Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk 65 261,00
223 121586 Obec Senné Rekonštrukcia stavby súp. č. 20 pre zázemie obecného kompostoviska, Rozšírenie technologických kapacít obecného kompostoviska v obci Senné 163 782,00
224 121589 Mesto Veľký Šariš Zavedenie kompostovania v domácnostiach v meste Veľký Šariš 117 800,00
225 121594 Obec Bziny Zberný dvor, Vybavenie zberného dvora-KO v obci Bziny 138 567,00
226 121596 Obec Pribiš Zberný dvor, Vybavenie zberného dvora triedenie a zhodnocovanie- KO 151 620,00
227 121599 Obec Zborov nad Bystricou Nákup technologického vybavenia pre zberný dvor v obci Zborov nad Bystricou 109 434,00
228 121602 Obec Hladovka Rozvoj odpadového hospodárstva - BRO v obci Hladovka 157 811,00
229 121606 Obec Suchá Hora Nákup technológie na zber a úpravu BRO v obci Suchá Hora 156 967,00
230 121610 Obec Jasenová Rozvoj odpadového hospodárstva - BRO v obci Jasenová 150 709,00
231 121614 Obec Hubová Nákup technológie na zber a úpravu BRO 154 117,00
232 121616 Obec Vrícko Nákup technológie na zber a úpravu BRO v obci Vrícko 170 634,00
233 121624 Obec Trenčianske Jastrabie Nákup technológie na zber a úpravu BRO 122 550,00
234 121630 Obec Dunajská Lužná Podpora domáceho kompostovania v obci Dunajská Lužná 150 288,00
235 121633 Obec Tomášov Obec Tomášov- využime aktívne odpad 103 312,00
236 121638 Mesto Ilava Technologické vybavenie pre zber odpadu v meste Ilava 150 888,00
237 121641 Obec Dolná Breznica Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov - Dolná Breznica 130 198,00
238 121654 Obec Višňové Technologické vybavenie pre zber a zhodnocovanie BRO v obci Višňové 120 169,00
239 121658 Obec Omšenie Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve BRO - Omšenie 175 627,00
240 121662 Obec Dolné Vestenice Technologické vybavenie pre zber a zhodnocovanie BRO v obci Dolné Vestenice 142 253,00
241 121670 Obec Lednica Zberný dvor - Lednica, Zriadenie zberného dvora zložiek komunálnych odpadov v obci Lednica 189 488,00
242 121680 Obec Príbovce Rozvoj odpadového hospodárstva - BRO v obci Príbovce 189 364,00
243 121682 Obec Svinná Skvalitnenie služieb v odpadovom hospodárstve BRO - obec Svinná 142 253,00
244 121683 Mesto Brezno Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov 329 947,00
245 121686 Obec Košeca Kompostovanie bioodpadov v obci Košeca 80 180,00
246 121690 Obec Konská Zakúpenie zariadení na zber a separáciu BRO v obci Konská 65 892,00
247 121694 Obec Ťapešovo Zberný dvor v obci Ťapešovo, Zriadenie zberného dvora oddelneých zložiek komunálnych odpadov 133 997,00
248 121698 Obec Oščadnica Malé obecné kompostovisko - oplotenie a malý sklad náradia, Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov Oščadnica 189 959,00
249 121702 Obec Vrchteplá Zberný dvor v obci Vrchteplá, p. č. KNC 1, Zriadenie zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov 189 990,00
250 121710 Obec Malá Hradná Technologické vybavenie pre separovaný zber v obci Malá Hradná 140 349,00
251 121715 Obec Kvašov Technologické vybavenie pre zber a zhodnocovanie BRO v obci Kvašov 165 068,00
252 121732 Obec Vyšný Klátov Obecné kompostovisko 26 000,00
253 121741 Obec Kochanovce Nákup techniky na zber BRKO v obci Kochanovce 94 756,00
254 121746 Obec Tovarníky Predchádzanie vzniku a zber BRKO v obci Tovarníky 43 814,00
255 121756 Obec Dvory nad Žitavou Zber biologicky rozložiteľného odpadu 188 100,00
256 121771 Obec Hlinné Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Hlinné 174 591,00
257 121776 Obec Tehla Zakúpenie domových komposterov v obci Tehla 25 422,00
258 121784 Obec Lehôtka pod Brehmi Nákup techniky pre triedený zber a zhodnocovanie BRKO v obci Lehôtka pod Brehmi 61 936,00
259 121789 Obec Horné Obdokovce Zavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Horné Obdokovce 64 923,00
260 121791 Obec Pravenec Domáce kompostovanie v obci Pravenec (Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov) 114 660,00
261 121794 Obec Veľká nad Ipľom Kompostovanie v rodinných domoch obce Veľká nad Ipľom 34 936,00
262 121799 Mesto Krupina Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Krupina 112 218,00
263 121802 Obec Klenovec Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Klenovec 98 393,00
264 121807 Obec Nižná Polianka Oplotenie, Zriadenie obecného Kompostoviska v obci Nižná Polianka 65 401,00
265 121810 Obec Vlachy Podpora domáceho kompostovania v obci Vlachy 54 682,00
266 121812 Obec Liptovský Michal Biologicky rozložiteľný odpad z produkcie bytových jednotiek obce Liptovský Michal 4 560,00
267 121815 Obec Čajkov Nákup techniky pre zabezpečenie zberu a zhodnocovania BRKO v obci Čajkov 128 413,00
268 121818 Obec Stročín Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 90 345,00
269 121821 Obec Liptovská Lúžna Podpora domáceho kompostovania v Liptovskej Lúžnej 341 066,00
270 121825 Obec Veľké Chlievany Nákup traktorovej kosačky so zmulčovaním 6 384,00
271 121827 Obec Beša Zakúpenie komposterov pre obec Beša 30 609,00
272 121836 Obec Podzámčok Mechanizmy na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 214 700,00
273 121839 Obec Trstené pri Hornáde Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu 188 100,00
274 121841 Obec Jablonka Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 45 410,00
275 121846 Obec Hažín nad Cirochou Zavedenie domáceho kompostovania v obci Hažín nad Cirochou 28 158,00
276 121848 Obec Dražkovce Nakladanie s BRKO v Dražkovciach 53 219,00
277 121850 Obec Solčany Zavedenie domáceho kompostovania v obci Solčany 119 677,00
278 121857 Obec Mostová Zavedenie domáceho kompostovania v obci Mostová 76 870,00
279 121860 Obec Kráľov Brod Zavedenie domáceho kompostovania v obci Kráľov Brod 51 288,00
280 121862 Obec Veľký Kýr Domáce kompostovanie v obci Veľký Kýr 118 183,00
281 121863 Obec Chrabrany Predchádzanie vzniku odpadov v obci Chrabrany 54 956,00
282 121865 Obec Dvorany nad Nitrou Predchádzanie vzniku odpadov v obci Dvorany nad Nitrou 45 423,00
283 121866 Obec Práznovce Zavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Práznovce 96 061,00
284 121869 Obec Kováčová Domáce kompostovanie BRO v obci Kováčová 42 992,00
285 121873 Obec Hronsek Mechanizmy na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hronsek 193 458,00
286 121878 Obec Kamenný Most Zakúpenie techniky na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov 131 802,00
287 121879 Obec Kamenín Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 118 369,00
288 121881 Obec Michal nad Žitavou Zakúpenie techniky na triedený zber 104 215,00
289 121882 Obec Dolný Ohaj Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 134 860,00
290 121883 Obec Jur nad Hronom Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Jur nad Hronom 101 745,00
291 121884 Obec Kláštor pod Znievom Stredisko na zhodnocovanie biolog. rozložiteľného odpadu 194 950,00
292 121885 PaNda MEP Občianske združenie pomáha občanom obce Prašník triediť BRO 47 900,00
293 121886 Obec Beladice Technologické zabezpečenie separácie a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 214 513,00
294 121889 Obec Hviezdoslavov Zintenzívnenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hviezdoslavov 97 618,00
295 121893 Obec Čabradský Vrbovok Obecné kompostovisko Čabradský Vrbovok 88 302,00
296 121896 Obec Beňuš Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Beňuš 165 085,00
297 121901 Obec Jatov Zakúpenie techniky na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov 124 545,00
298 121903 Obec Černík Zakúpenie mechanizmov a strojového vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 133 901,00
299 121907 Obec Kmeťovo Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 176 177,00
300 121911 Obec Nová Bošáca Nakladanie s biologickými odpadmi v Novej Bošáci 178 285,00
301 121914 Obec Stará Myjava Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - obstaranie strojnotechnologického zariadenia 122 652,00
302 121916 Obec Veľké Úľany Mobilné kompostovacie zariadenia 229 938,00
303 121924 Obec Úľany nad Žitavou Zakúpenie techniky na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov 164 929,00
304 121929 Obec Varín Nákup technológie - technického zariadenia kosačky 22 798,00
305 121933 Obec Trenčianske Mitice Kompostovanie v obci Trenčianske Mitice 36 480,00
306 121938 Obec Bobot Nákup technológie a domácich kompostérov na zber BRO v obci Bobot 45 369,00
307 121941 Obec Lieskovec Mechanizmy na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 100 700,00
308 121947 Obec Reca Mobilné kompostovacie zariadenia 101 631,00
309 121952 Obec Gajary Zavedenie kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Gajary 126 179,00
310 121964 Obec Sľažany Technológia pre zavedenie triedeného zberu v obci 189 431,00
311 121966 Obec Lúčnica nad Žitavou Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lúčnica nad Žitavou 70 357,00
312 121968 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Predchádzanie vzniku BRKO v Dúbravke 208 300,00
313 121969 Mesto Poprad Zhodnocovanie kuchynských a reštauračných odpadov inovatívnym spôsobom v meste Poprad 158 463,00
314 121973 Obec Mýto pod Ďumbierom Obec Mýto pod Ďumbierom - Podpora triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 45 125,00
315 122049 Obec Gerlachov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Gerlachov 118 495,00
316 123049 Mesto Šahy Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Šahy. 50 000,00
317 123050 Mesto Detva Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v Detve 15 816,00
318 123051 Obec Šamudovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Šamudovce 47 430,00
319 123053 Obec Horná Mariková Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. Horná Mariková 48 913,00
320 123054 Mesto Spišská Nová Ves Odstránenie nelegálnej skládky v lokalite Podskala 49 591,00
321 123055 Mesto Stará Ľubovňa Odstránenie a rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Stará Ľubovňa 48 899,00
322 123056 Obec Ličartovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ličartovce 49 875,00
323 123059 Obec Pušovce Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k.ú. Obce Pušovce 49 073,00
324 123060 Obec Petrovany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Petrovany 47 092,00
325 123061 Obec Vlková Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vlková 43 646,00
326 123062 Obec Stredné Plachtince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 47 215,00
327 123063 Obec Proč Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k. ú. obce Proč 47 585,00
328 123064 Mesto Spišské Podhradie Odstránenie čiernych skládok odpadu v katastrálnych územiach mesta Spišské Podhradie 48 740,00
329 123065 Obec Sedliská Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sedliská 49 646,00
330 123066 Mesto Dobšiná Dobšiná - sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 50 000,00
331 123069 Mesto Brezno SANÁCIA MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM V MESTE BREZNO 17 322,00
332 123072 Obec Olejníkov Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Olejníkov 49 874,00
333 123074 Mesto Humenné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k. ú. Humenné 50 000,00
334 123079 Obec Smižany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Smižany 47 451,00
335 123080 Obec Beluj Beluj - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 10 875,00
336 123082 Obec Hostovice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hostovice 49 162,00
337 123084 Obec Jasov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k. ú. Jasov 49 840,00
338 123085 Obec Martovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Martovce 32 559,00
339 123087 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 50 000,00
340 123088 Obec Diakovce Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v obci Diakovce 49 220,00
341 123093 Obec Slaská Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slaská 49 662,00
342 123094 Obec Banka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Banka 47 583,00
343 123194 Obec Beladice Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Beladice 49 348,00
344 123196 Obec Čerhov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čerhov 46 984,00
345 123200 Obec Večelkov Likvidácia nelegálnej skládky odpadov 26 632,00
346 123215 Mesto Trnava Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trnava 38 671,00
347 123217 Obec Buková Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Buková 47 188,00
348 123218 Obec Krížová Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krížová Ves 47 500,00
349 123296 Obec Geča Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Geča 47 159,00
350 123299 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrnčiarovce nad Parnou 47 495,00
351 123303 Obec Hatalov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hatalov 50 000,00
352 123308 Obec Čachtice Nelegálne skládky v Čachticiach 49 872,00
353 123316 Obec Kladzany Likvidácia nelegálnej skládky 47 941,00
354 123323 Obec Beňadovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Beňadovo 46 989,00
355 123325 Mesto Moldava nad Bodvou Dotácia pre rok 2017 na činnosť C4: Sanácia miest s enzákonne umiestneným odpadom 49 852,00
356 123329 Obec Ostrý Grúň „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ostrý Grúň“ 47 941,00
357 123330 Obec Ladomerská Vieska Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Ladomerská Vieska 50 000,00
358 123331 Mesto Kráľovský Chlmec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri mesta Kráľovský Chlmec 49 966,00
359 123332 Obec Nacina Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nacina Ves 48 875,00
360 123334 Obec Ovčie Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Ovčie 49 612,00
361 123337 Obec Bobrovník Sanácia skládok nezákonne uloženého odpadu v obci Bobrovník 49 652,00
362 123340 Obec Kamienka Sanácia miest s nezákonne uskladneným odpadom v obci Kamienka 49 874,00
363 123342 Obec Pobedim Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v obci Pobedim 28 940,00
364 123346 Obec Lekárovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lekárovce 50 000,00
365 123349 Obec Hozelec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hozelec 47 969,00
366 123352 Obec Žitavce Obec Žitavce - sanácia nezákonne umiestneného odpadu 49 092,00
367 123356 Obec Svinia Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Svinia 39 601,00
368 123365 Obec Novosad Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Novosad 50 000,00
369 123369 Mesto Pezinok Likvidácia nelegálnych skládok v meste Pezinok 31 121,00
370 123370 Obec Ťapešovo Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu, k.ú. Obce Ťapešovo, lokalita Vyšné Lúky 45 750,00
371 123371 Obec Socovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k. ú. Socovce 49 762,00
372 123376 Obec Slovenská Ves Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenská Ves 49 779,00
373 123379 Obec Chrasť nad Hornádom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Chrasť nad Hornádom 47 800,00
374 123382 Obec Dolné Strháre Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v obci Dolné Strháre 44 839,00
375 123386 Mesto Giraltovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Giraltovce 47 471,00
376 123389 Obec Rovné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rovné 49 986,00
377 123392 Mesto Dunajská Streda Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda a Malé Blahovo 50 000,00
378 123393 Obec Krásny Brod Sanácia Krásneho Brodu 27 169,00
379 123395 Obec Bačkov Sanácia nezákonne umiestnenej skládky odpadov v obci Bačkov 46 987,00
380 123399 Mesto Banská Štiavnica Odstránenie čiernych skládok na území mesta Banská Štiavnica 31 954,00
381 123402 Obec Gočovo GOČOVO – sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 19 920,00
382 123403 Obec Kľúčovec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kľúčovec 38 871,00
383 123404 Obec Mičakovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Mičakovce 49 966,00
384 123406 Obec Voľa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Voľa 20 196,00
385 123410 Obec Nálepkovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nálepkovo 48 728,00
386 123411 Mesto Handlová Sanácia čiernych skládok v katastrálnom území Handlová 42 865,00
387 123412 Obec Lokca Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Lokca 50 000,00
388 123415 Obec Ďapalovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ďapalovce 49 961,00
389 123417 Obec Chorvátsky Grob Likvidácia čiernych skládok v obci Chorvátsky Grob 20 031,00
390 123418 Mesto Stropkov Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v meste Stropkov 46 624,00
391 123419 Obec Trstín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Trstín 47 547,00
392 123420 Obec Staré Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Starom 47 800,00
393 123422 Obec Leles Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Leles 36 428,00
394 123423 Obec Hažín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hažín 49 451,00
395 123424 Mesto Čadca Čadca - mesto/miesto - bez čiernych skládok 2017 22 345,00
396 123427 Mestská časť Bratislava Staré mesto Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom na území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 5 057,00
397 123428 Obec Hraň Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hraň 47 223,00
398 123429 Obec Nižný Žipov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nižný Žipov 47 239,00
399 123430 Obec Dravce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dravce 47 870,00
400 123431 Obec Krtovce Odstránenie čiernych skládok v obci Krtovce 45 916,00
401 123432 Obec Kusín Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Kusín 46 879,00
402 123434 Obec Dolné Zelenice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dolné Zelenice 47 331,00
403 123438 Obec Slanská Huta Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slanská Huta 49 579,00
404 123439 Obec Kristy Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kristy 48 428,00
405 123441 Obec Marianka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Marianka 1 487,00
406 123442 Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves Sanácia čiernych skládok v katastrálnom území mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 15 844,00
407 123443 Obec Zbudza Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbudza 49 255,00
408 123446 Obec Smolinské Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Smolinské 22 572,00
409 123447 Obec Kravany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kravany 48 996,00
410 123448 Obec Diviacka Nová Ves Odstránenie čiernych skládok v obci Diviacka Nová Ves 47 462,00
411 123449 Obec Bracovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bracovce 49 249,00
412 123450 Obec Slovenská Kajňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 49 426,00
413 123454 Mesto Myjava Odstránenie nelegálnych skládok v meste Myjava 50 000,00
414 123456 Obec Rožkovany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rožkovany 41 690,00
415 123457 Mesto Piešťany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Piešťany 10 593,00
416 123458 Obec Štvrtok na Ostrove Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Štvrtok na Ostrove 49 879,00
417 123460 Mesto Sobrance Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance 49 191,00
418 123461 Obec Jasenov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jasenov 46 826,00
419 123462 Obec Ruská Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ruská 47 400,00
420 123464 Obec Radošovce Odstránenie čiernej skládky v obci Radošovce 25 658,00
421 123465 Obec Podhorie Podhorie - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 28 591,00
422 123466 Mesto Medzilaborce Čierna skládka na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach 45 795,00
423 123467 Obec Krížovany Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Krížovany 48 546,00
424 123468 Obec Čečehov Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Čečehov 47 034,00
425 123471 Obec Vinné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vinné 49 394,00
426 123473 Obec Lipníky Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v k.ú. Obce Lipníky 48 394,00
427 123475 Obec Drahňov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drahňov 48 600,00
428 123476 Obec Ruskov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ruskov 49 789,00
429 123477 Obec Málinec Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. Málinec 50 000,00
430 123479 Obec Zemplín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemplín 50 000,00
431 123481 Obec Lúka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 24 578,00
432 123482 Mesto Čierna nad Tisou Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Čierna nad Tisou 49 411,00
433 123483 Obec Igram Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Igram 42 428,00
434 123484 Obec Lúky Nezákonne uložený odpad v katastri obce Lúky 50 000,00
435 123488 Obec Cestice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k.ú. obce Cestice 49 921,00
436 123489 Mesto Holíč Sanácia nelegálnej skládky - Holíč, lokalita Malý rybník pri zámku 47 474,00
437 123490 Obec Nižná Rybnica Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nižná Rybnica 48 712,00
438 123493 Obec Svätuše Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Svätuše 49 999,00
439 123495 Mesto Poltár Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom - čierne skládky 48 371,00
440 123498 Obec Nová Ves Odstránenie nelegálnych skládok v obci Nová Ves 47 242,00
441 123500 Obec Chmeľovec Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom obce Chmeľovec 48 765,00
442 123501 Obec Sokolovce Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sokolovce 47 500,00
443 123502 Obec Šútovce Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Šútovce 50 000,00
444 123504 Obec Tibava Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tibava 50 000,00
445 123505 Obec Špačince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Špačince 47 161,00
446 123506 Obec Strážne Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Strážne 49 780,00
447 123507 Obec Margecany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Margecany 21 523,00
448 123508 Obec Jasenovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jasenovce 49 914,00
449 123509 Mesto Štúrovo Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v Štúrove 45 107,00
450 123511 Obec Kendice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kendice 32 421,00
451 123512 Obec Zborov nad Bystricou Odstránenie čiernej skládky, vybudovanie náučného botanického chodníka 50 000,00
452 123513 Obec Zemianske Podhradie Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zemianske Podhradie 49 927,00
453 123514 Obec Čaňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na ul. Záhradnej v Čani 35 908,00
454 123517 Obec Tušická Nová Ves Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tušická Nová Ves 46 765,00
455 123518 Obec Nitrica Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu odvozom a úprava miesta v obci Nitrica 48 270,00
456 123519 Obec Rákoš Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rákoš 49 315,00
457 123520 Obec Dargov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dargov 49 774,00
458 123521 Obec Odorín Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 47 768,00
459 123523 Obec Vasiľov Sanácia miesta s nelegálne uloženým odpadom v obci Vasiľov 49 746,00
460 123524 Obec Horovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Horovce 46 977,00
461 123527 Obec Kukučínov Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kukučínov - časť Malý Pesek 49 687,00
462 123607 Mesto Liptovský Mikuláš Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území mesta Liptovský Mikuláš 14 134,00
463 123615 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Mestskej časti Bratislava-Vrakúňa 46 390,00
464 123621 Obec Semerovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Semerovo 38 389,00
465 123623 Mesto Nové Mesto nad Váhom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Novom Meste nad Váhom 49 230,00
466 123626 Mesto Michalovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Michalovce, Močarany a Topoľany 49 825,00
467 123633 Obec Ondrašová Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ondrašová 47 161,00
468 123635 Obec Hul Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Hul 34 321,00
469 123657 Obec Krásnovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krásnovce 46 930,00
470 123662 Združenie obcí pre separovaný zber "Hont - Poiplie" Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v niektorých obciach združenia "HONT-POIPLIE" 50 000,00
471 123667 Obec Karná Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v Obci Karná 46 792,00
472 123674 Obec Medzany Sanácia nelegelných skládok v obci Medzany 49 042,00
473 123681 Obec Modrovka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Modrovka 48 105,00
474 123697 Obec Čičava Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čičava 49 329,00
475 123708 Obec Rabča Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Rabča 50 000,00
476 123713 Mesto Hlohovec Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území Šulekovo a Hlohovec 50 000,00
477 123721 Obec Stará Kremnička Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Stará Kremnička 47 768,00
478 123734 Mesto Veľký Meder Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v meste Veľký Meder 46 093,00
479 123736 Obec Komárovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Komárovce 44 838,00
480 123740 Obec Kochanovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kochanovce 47 800,00
481 123743 Obec Hrhov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrhov 47 471,00
482 123748 Obec Okružná Sanácia miest s nezákonne umiesteným odpadom v obci Okružná 47 472,00
483 123750 Obec Bánovce nad Ondavou Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bánovce nad Ondavou 16 204,00
484 123769 Obec Čierna Voda Odstránenie čiernej skládky v obci Čierna voda 47 262,00
485 123784 Obec Skalka nad Váhom Sanácia čiernych skládok v obci Skalka nad Váhom 47 462,00
486 123798 Obec Partizánska Ľupča Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Partizánska Ľupča 46 952,00
487 123803 Obec Strekov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Strekov 35 807,00
488 123807 Obec Šarišské Bohdanovce Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Šarišské Bohdanovce 49 456,00
489 123810 Obec Sačurov Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu a úprava priestranstiev v katastri obce Sačurov 47 500,00
490 123811 Mestská časť Bratislava - Ružinov Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava - Ružinov 9 501,00
491 123813 Obec Tovarnianska Polianka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tovarnianská Polianka 47 800,00
492 123814 Obec Pohorelá Obec Pohorelá - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 32 504,00
493 123819 Obec Abramová Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Abramová 47 402,00
494 123826 Obec Jarabina Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jarabina 47 758,00
495 123827 Obec Palota Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Palota 44 614,00
496 123829 Obec Lovča Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lovča 47 768,00
497 123833 Obec Slovenské Krivé Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenské Krivé 46 197,00
498 123834 Obec Valaská Dubová Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v Obci Valaská Dubová 45 010,00
499 123835 Obec Remetské Hámre Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Remetské Hámre 49 883,00
500 123836 Mesto Rimavská Sobota Sanácia živelnej skládky, Rimavská Sobota - Včelinec 48 032,00
501 123837 Mesto Považská Bystrica Miesto s nezákonne uloženým odpadom v katastri mesta Považská Bystrica 50 000,00
502 123838 Obec Sirk Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sirk 44 645,00
503 123839 Obec Veľké Leváre Likvidácia nezákonných skládok odpadu na území obce Veľké Leváre 21 078,00
504 123840 Obec Kolačno Revitalizácia územia s nelegálne umiestneným odpadom v k. ú. Kolačno 18 097,00
505 123841 Obec Dúbrava Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dúbrava 47 768,00
506 123842 Obec Nová Bošáca Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nová Bošáca 37 335,00
507 123844 Obec Kojatice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kojatice 49 338,00
508 123846 Obec Dolné Semerovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Dolné Semerovce 50 000,00
509 123848 Obec Jesenské Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jesenské 47 762,00