Podpora formou dotácie

Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

 

- telefonicky na čísle: +421/2/577 83 103
- faxom na čísle: +421/2/577 83 216
- e-mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk
- listom na adrese:  Environmentálny fond,  Bukureštská 4,  813 26 Bratislava

 

Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2014“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

Termín na doručenie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2014 je 31.10.2013, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.  

 

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2014
Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014
Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014 (Zelená dedina)
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2014

A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
formulár A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
formulár BK1 až BK5 – Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie
formulár BV1 až BV4 – Vodovody
formulár BP1 – Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku
formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku
formulár BR1 – Rybárstvo
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
formulár C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok
formulár C2 - Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení
D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
formulár D1 až D5 - Ochrana prírody a krajiny
E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
G Oblasť. Zelená investičná schéma
H Oblasť: Environmentálne záťaže
formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží
-
-
-