Podpora formou dotácie

Vážení žiadatelia,

v prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:

- telefonicky na čísle: 0906 31 1911
- e-mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk
- listom na adrese: 

Environmentálny fond,

P.O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215

Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu“. Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.

Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 je 31.10.2014, pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.  

 
Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015
Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015
Tlačivo záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy - L1

A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov pre rok 2015
formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov pre rok 2015
formulár A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia pre rok 2015
B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
formulár BK1 až BK5 – Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2015
formulár BV1 až BV4 – Vodovody pre rok 2015
formulár BP1 – Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku pre rok 2015
formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2015
formulár BR1 – Rybárstvo pre rok 2015
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
formulár C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok pre rok 2015
formulár C2 - Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre rok 2015
formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení pre rok 2015
D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
formulár D1 až D5 - Ochrana prírody a krajiny pre rok 2015
E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia pre rok 2015
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre rok 2015
G Oblasť. Zelená investičná schéma
H Oblasť: Environmentálne záťaže
formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží pre rok 2015
L Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania