Podpora formou úveru

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie, predlohy vyhlásení

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2018

stiahnuť

Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o úver na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci

stiahnuť

Predloha vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

stiahnuť

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou úveru pre rok 2018 (Činnosť L1)

stiahnuť

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2019

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru - formuláre a príručky pre rok 2018

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • stiahnuť

  Formulár A1- Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A3 - Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia

 • stiahnuť

  Formulár A4 - Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je zníženie emisií do ovzdušia

 • stiahnuť

  Formulár A5 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

 • stiahnuť

  Formulár A6 - Podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných skleníkových plynov

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť A. OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Formulár BK1 - Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

 • stiahnuť

  Formulár BK2 - Čistenie odpadových vôd

 • stiahnuť

  Formulár BK3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

 • stiahnuť

  Formulár BP1 - Opatrenia na drobnom vodnom toku

 • stiahnuť

  Formulár BP2 - Opatrenia mimo vodného toku

 • stiahnuť

  Formulár BV1 - Budovanie vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

 • stiahnuť

  Formulár BV2 - Budovanie vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár BV3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho vodovodu

 • stiahnuť

  Formulár BV4 - Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť B. OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • stiahnuť

  Formulár C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok

 • stiahnuť

  Formulár C2 - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť C. ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • stiahnuť

  Formulár D1 - Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES

 • stiahnuť

  Formulár D2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

 • stiahnuť

  Formulár D3 - Realizácia schválených programov starostlivosti

 • stiahnuť

  Formulár D4 - Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených územ

 • stiahnuť

  Formulár D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť D. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  Formulár E - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť E. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  Formulár F - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť F. PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

H. Oblasť: Environmentálne záťaže pre rok 2018

 • stiahnuť

  Formulár H1 - Odstránenie environmentálnych záťaží

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť H. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Formulár L - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť L.

 • stiahnuť

  Územná príslušnosť katastrálnych území k jednotlivým organizačným útvarom ŠOP SR