Podpora formou úveru

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácia a príručka

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2017

stiahnuť

Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2018

stiahnuť

Formuláre - Žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2017

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • stiahnuť

  Činnosť A1- Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

 • stiahnuť

  Činnosť A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

 • stiahnuť

  Činnosť A3 - Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia

 • stiahnuť

  Činnosť A4 - Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je zníženie emisií do ovzdušia

 • stiahnuť

  Činnosť A5 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

 • stiahnuť

  Činnosť A6 - Podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných skleníkových plynov

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Činnosť BK1 - Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

 • stiahnuť

  Činnosť BK2 - Čistenie odpadových vôd

 • stiahnuť

  Činnosť BK3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

 • stiahnuť

  Činnosť BP1 - Opatrenia na drobnom vodnom toku

 • stiahnuť

  Činnosť BP2 - Opatrenia mimo vodného toku

 • stiahnuť

  Činnosť BV1 - Budovanie vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

 • stiahnuť

  Činnosť BV2 - Budovanie vodovodu s využitím malých vodných zdrojov

 • stiahnuť

  Činnosť BV3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho vodovodu

 • stiahnuť

  Činnosť BV4 - Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • stiahnuť

  Činnosť C1 - Uzavretie a rekultivácia skládok

 • stiahnuť

  Činnosť C2 - Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Činnosť C3 - Zavedenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • stiahnuť

  Činnosť D1 - Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES

 • stiahnuť

  Činnosť D2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

 • stiahnuť

  Činnosť D3 - Realizácia schválených programov starostlivosti

 • stiahnuť

  Činnosť D4 - Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených územ

 • stiahnuť

  Činnosť D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  Činnosť E - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  Činnosť F - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

H. Oblasť: Environmentálne záťaže

 • stiahnuť

  Činnosť H1 - Odstránenie environmentálnych záťaží