Podpora formou dotácie

 

Špecifikácia činností podpory na rok 2021

Špecifikácia činností podpory na rok 2021

stiahnuť

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

stiahnuť

II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021

stiahnuť

 

Elektronické podávanie žiadosti

Elektronické podávanie žiadosti

stiahnuť

Manuál k podaniu žiadosti na rok 2021

stiahnuť

 

Štátna pomoc

Štátna pomoc

stiahnuť

D. Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť D: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

D2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenieštatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Enviromentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti D2, D3 a D5 uvedených v "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021"

stiahnuť

Príloha č. 11.1: Výpočet %-ného vyjadrenia využitia pozemku/územia, na ktorom je vykonávaná hospodárska činnosť

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (čestné vyhlásenie o použití dotácie)

stiahnuť

Príloha č. 17: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, že projekt je v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny (relevantné pre činnosti D2/D3)

stiahnuť

D3 - Realizácia schválených dokumentov starostlivosti

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenieštatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Enviromentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti D2, D3 a D5 uvedených v "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021"

stiahnuť

Príloha č. 11.1: Výpočet %-ného vyjadrenia využitia pozemku/územia, na ktorom je vykonávaná hospodárska činnosť

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (čestné vyhlásenie o použití dotácie)

stiahnuť

Príloha č. 17: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, že projekt je v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny (relevantné pre činnosti D2/D3)

stiahnuť

D5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v mestách a obciach a ich blízkosti

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenieštatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Enviromentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti D2, D3 a D5 uvedených v "II. Rozšírení špecifikácie činnosti podpory na rok 2021"

stiahnuť

Príloha č. 18: Potvrdenie územne príslušného organizačného útvaru Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky o výskyte medveďa hnedého v oblastiach realizácie projektu a potvrdenie o vhodnosti návrhu technického riešenia zabezpečenia odpadu (kontajnerových stojísk, konštrukcií a zberných nádob) pred prístupom medveďa hnedého do nich (relevantné pre aktivity č. 2, 3, 4)

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (čestné vyhlásenie o použití dotácie)

stiahnuť

Príloha č. 19: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, že projekt je v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny (relevantné pre činnosť D5 – aktivity č. 1 a 5)

stiahnuť

D6 - Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenieštatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Enviromentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť D6 uvedenú v "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021"

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (čestné vyhlásenie o použití dotácie)

stiahnuť

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenieštatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Enviromentálnym fondom) - originál. Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť E1 uvedenú v „II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021 (čestné vyhlásenie o použití dotácie)

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci "II. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 (čestné vyhlásenie o použití dotácie)

stiahnuť

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021 (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť F1 uvedenú v „II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021 (čestné vyhlásenie o použití dotácie)

stiahnuť

POD. Oblasť: Program obnovy dediny

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť POD: Program obnovy dediny

stiahnuť

POP. Oblasť: Program ochrany prírody

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť POP: Program ochrany prírody

stiahnuť

Oddiel II. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde

stiahnuť

Oddiel III. Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde

II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde

stiahnuť

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť
Príloha č. 3: Vyjadrenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu k  „Zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ stiahnuť
Príloha č. 15: Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove stiahnuť
Príloha č. 16: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v „I. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ stiahnuť
Príloha č. 17: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ stiahnuť

Príloha č. 17.1.: Prehľad poskytnutej podpory vzťahujúcej sa k danej verejnej budove s uvedením výšky podpory a čísla zmluvy

stiahnuť

Abecedný zoznam katastrálnych území a ich územná príslušnosť k jednotlivým organizačným útvarom ŠOP SR

stiahnuť

Oblasť A: Ochrana ovzdušia

Špecifikácia činností podpory na rok 2021 pre Oblasť A: Ochrana ovzdušia

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

A1/A2 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov/ Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti A1/A2 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021

stiahnuť

Príloha č. 12: Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove (relevantné pre činnosti A1/A2)

stiahnuť

A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

Príloha č. 4: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

stiahnuť

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť A3 (aktivita: výsadba zelene) uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

Príloha č. 13: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (relevantné pre činnosť A3)

stiahnuť


 

Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd

Špecifikácia činností podpory na rok 2021 pre Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

Zoznam aglomerácií s veľkosťou 2 000 - 10 000 EO pre činnosti BK/BV

stiahnuť

Zoznam aglomerácií s veľkosťou do 2 000 EO pre činnosti BK/BV

stiahnuť

BK1AP, BK2AP, BK4AP, BK5AP a BV1AP až BV4AP - Budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre najmenej rozvinuté okresy/ Budovanie vodovodu pre najmenej rozvinuté okresy

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BK1AP, BK2AP, BK4AP, BK5AP a BV1AP až BV4AP uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

BK1a, BK1b, BK1c, BK2a, BK2b, BK2c, BK4a, BK4b, BK4c, BK5a, BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c - Budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd/ Budovanie vodovodov

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BK1a, BK1b, BK1c, BK2a, BK2b, BK2c, BK4a, BK4b, BK4c, BK5a, BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

BR1 - Rybárstvo

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť BR1 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

Príloha č. 15: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti (relevantné pre aktivitu č. 3)

stiahnuť

BP1 / BP2 - Opatrenia na vodnom toku / Opatrenia mimo vodného toku

Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 13: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BP1/BP2 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

Príloha č. 19: Potvrdenie Štátnej ochrany prírody SR k záujmom ochrany prírody a krajiny k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre vybrané činnosti

stiahnuť


 

Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

Špecifikácia činností podpory na rok 2021 pre Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

stiahnuť

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021

stiahnuť

C1 - Triedený zber komunálneho odpadu

Príloha č. 2: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C1 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C2 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C3 - Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania 

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C3 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C4 - Triedený zber komunálneho odpadu 

Príloha č. 2: Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

stiahnuť

Príloha č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 8: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C4 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C5 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C5 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

C6 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Príloha č. 10: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom)

stiahnuť

Príloha č. 11: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C6 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“

stiahnuť

·         Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021