Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie, predlohy vyhlásení

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

stiahnuť

Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci

stiahnuť

Predloha vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

stiahnuť
Tlačivo - Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018 stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - formuláre a príručky pre rok 2018

H. Oblasť: Environmentálne záťaže

  • stiahnuť

    formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží

  • stiahnuť

    Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť H. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE