Dokumenty po schválení žiadosti

V tejto časti / sekcii  žiadatelia / príjemcovia nájdu dokumenty súvisiace s procesom podpisu zmluvy resp. čerpania prostriedkov.

Dokumenty po schválení žiadosti

Príručka pre žiadateľa / príjemcu po schválení žiadosti o dotáciu

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárného orgánu Žiadateľa k zabezpečeniu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárného orgánu Žiadateľa k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou

stiahnuť

Čestné vyhlásenie štatutárného orgánu Žiadateľa k výberu dodávateľa

stiahnuť

Určenie kontaktnej osoby

stiahnuť

Informácia štatutarného orgánu žiadateľa k zmene termínu realizácie projektu

stiahnuť

Čestné vyhlásenie k výške  nedočerpania schválených prostriedkov

stiahnuť

 

Dokumenty k čerpaniu prostriedkov

Usmernenie pre príjemcov dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019

stiahnuť
Predloženie faktúr/ účtovných dokladov za účelom čerpania poskytnutej dotácie (vzor sprievodného listu) stiahnuť

Tlačivo: „Záverečný odpočet čerpania v roku 2019“

stiahnuť

Návod na vypĺňanie tlačiva „Záverečný odpočet čerpania v roku 2019“

stiahnuť

Čestné vyhlásenie k podmienkam čerpania dotácie (samosprávy)

stiahnuť

Čestné vyhlásenie k podmienkam čerpania dotácie (podnikatelia)

stiahnuť

Čestné vyhlásenie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

stiahnuť