Podpora

>> Informácie k GDPR

Dotácie

 • Elektronické podanie žiadosti cez https://envirofond.egrant.sk/register a 1x zaslanie žiadosti v tlačenej podobe do stanoveného termínu
 • Použite: Manuál k podaniu žiadosti na rok 2021. Príručky pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z EF pre rok 2021 pre jednotlivé oblasti
 • Evidencia a kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o dotáciu (rok 20XX+1)
 • Odporúčanie Rady EF a schválenie ministrom ŽP (rok 20XX+1)
 • Písomné oznámenie z EF o schválení dotácie - podpis zmluvy (po doložení požadovaných dokladov) a jej zverejnenie
 • Usmernenie pre zasielanie faktúr
 • S poslednou faktúrou sa podáva

- záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy
- záverečná správa o priebehu realizácie akcie

Úvery

 • Zaslanie žiadosti v tlačenej podobe (doručenie a zaevidovanie) 1x doporučene v priebehu roku
 • Zaslanie žiadosti v elektronickej podobe (zaevidovanie) v priebehu kalendárneho roku
 • Evidencia a kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o úver
 • Ekonomické zhodnotenie
 • Environmentálne zhodnotenie
 • Písomné oznámenie z EF o schválení úveru
  • - podpis zmluvy (po doložení požadovaných dokladov) a jej zverejnenie
 • Usmernenie k čerpaniu úveru je zasielané spolu s návrhom zmluv