Podpora

>> Informácie k GDPR

Dotácie

 • Zaslanie žiadosti v tlačenej podobe (doručenie a zaevidovanie) 1x doporučene do stanoveného termínu
 • Zaslanie žiadosti v elektronickej podobe (zaevidovanie) do stanoveného termín
 • Použitie: Príručky pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z EF pre rok 2019 pre jednotlivé oblasti
 • Evidencia a kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o dotáciu (rok 20XX+1)
 • Odporúčanie Rady EF a schválenie ministrom ŽP (rok 20XX+1)
 • Písomné oznámenie z EF o schválení dotácie
  • - podpis zmluvy (po doložení požadovaných dokladov) a jej zverejnenie
 • Usmernenie pre zasielanie faktúr
 • S poslednou faktúrou sa podáva
  • - záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy
  • - záverečná správa o priebehu realizácie akcie


Formuláre žiadostí o dotáciu

Úvery

 • Zaslanie žiadosti v tlačenej podobe (doručenie a zaevidovanie) 1x doporučene v priebehu roku
 • Zaslanie žiadosti v elektronickej podobe (zaevidovanie) v priebehu kalendárneho roku
 • Evidencia a kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o úver
 • Ekonomické zhodnotenie
 • Environmentálne zhodnotenie
 • Písomné oznámenie z EF o schválení úveru
  • - podpis zmluvy (po doložení požadovaných dokladov) a jej zverejnenie
 • Usmernenie k čerpaniu úveru je zasielané spolu s návrhom zmluv

Formuláre žiadostí o úver

Zaslanie vyplneného formulára žiadosti

Žiadateľ je povinný formulár predložiť na Environmentálny fond v písomnej forme. Zaslanie formulára elektronicky nie je považované za doručenie žiadosti do elektronickej schránky fondu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Elektronické zaslanie Vašej žiadosti výrazne urýchľuje celkový proces jej spracovania.