Aktuality


ďakujeme za doručenie Vašich žiadostí o podporu formou dotácie v rámci špecifikácie činností na rok 2015. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Vaše žiadosti sú zaregistrované a momentálne prebieha kontrola ich formálnej správnosti a úplnosti. V prípade, že žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa § 9, ods. 1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom... 
pridané: 18. novembra 2014
 viac informácií
->

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2015. V súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť všetky žiadosti o podporu formou dotácie predložené na Environmentálny fond najneskôr do 31.10. 2014 (rozhodujúci je dátum... 
pridané: 27. októbra 2014
 viac informácií
->

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola ukončená  kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci oblasti L1 a momentálne prebieha odborné hodnotenie
pridané: 23. októbra 2014
 viac informácií
->