Aktuality


dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2015. V súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť všetky žiadosti o podporu formou dotácie predložené na Environmentálny fond najneskôr do 31.10. 2014 (rozhodujúci je dátum... 
pridané: 27. októbra 2014
 viac informácií
->

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola ukončená  kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci oblasti L1 a momentálne prebieha odborné hodnotenie
pridané: 23. októbra 2014
 viac informácií
->

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes, t. j. 16. 09. 2014, boli odoslané Výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014. Termín na doplnenie nami požadovaných náležitostí a príloh je do 30. septembra 2014 (dátum fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania doplnenia na poštovú prepravu) V záujme čo najrýchlejšieho... 
pridané: 16. septembra 2014
 viac informácií
->